1271/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 11 § lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk med nätanslutning såsom de definieras i standarderna SFS-EN 255-1 och SFS-EN 814-1 eller i de harmoniserade standarder som avses i 3 §.

Denna förordning tillämpas inte på:

1) luftkonditioneringsapparater som även kan anslutas till andra energikällor,

2) apparater av typen luft-till-vatten och vatten-till-vatten, eller

3) apparater med en kyleffekt som överstiger 12 kW.

2 §
Energimärkning

De apparater som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning skall förses med energimärke och informationsblad samt över dem skall teknisk dokumentation utarbetas på det sätt som bestäms i denna förordning och i handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av hushållsanordningar (1038/1998).

3 §
Uppgifter i energimärket

De uppgifter som ges i energimärket skall grunda sig på mätningar, som har utförts i enlighet med de harmoniserade standarder vilkas referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och på basis av vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarderna i vilka dessa harmoniserade standarder införlivas.

Upplysningar om buller är obligatoriska. Bullret skall mätas i enlighet med förordning om genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv (86/594/ETY) om luftburet buller från hushållsapparater (9/1996).

4 §
Energimärke

Det energimärke som skall fästas på en apparat som säljs på ett minutförsäljningsställe eller annars ställs ut för försäljning till konsumenten skall stämma överens med modellen i bilaga 1 till denna förordning. Märket skall placeras på utsidan av apparatens fram- eller ovansida så att det är klart synligt.

5 §
Informationsblad

Informationsbladet skall utarbetas och presenteras i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.

6 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som gäller apparaten skall innehålla följande uppgifter:

1) leverantörens namn och adress,

2) en allmän beskrivning av modellen som skall vara tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt,

3) information, inbegripet ritningar vid behov, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken och särskilt om sådant som väsentligt påverkar dess energiförbrukning,

4) rapporter om de mätningar som utförts enligt de mätmetoder som föreskrivs i de harmoniserade standarder som avses i 3 §, samt

5) eventuell bruksanvisning.

Där information som avser en viss modellkombination har erhållits genom uträkning på grundval av konstruktionen, och/eller extrapolering från andra kombinationer skall dokumentationen omfatta detaljer om sådana uträkningar och/eller extrapoleringar, och om tester som har gjorts för att säkerställa noggrannheten för dessa uträkningar. Då skall presenteras detaljer om den matematiska modell som använts för att räkna ut prestanda för system, och om mätningar som utförts för att kontrollera denna modell.

7 §
Distansförsäljning

När en apparat bjuds ut per post, telefon, på Internet eller på annat distansförsäljningssätt, skall upplysningarna i bilaga 2 till denna förordning ges om apparaten.

8 §
Energieffektivitetsklass

En luftkonditioneringsapparats energieffektivitetsklass bestäms enligt bilaga 3 till denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Utan hinder av denna förordning kan till om med den 30 juni 2003 sådana apparater släppas ut på marknaden, saluhållas eller demonstreras samt sådana produktbroschyrer delas ut, vilka inte uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Kommissionens direktiv 2002/31/EG (32002L0031); EGT nr 86, 3.4.2002, s. 26

Helsingfors den 20 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överingenjör
Pekka Kalliomäki

Bilagorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.