1269/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 21 november 2001 om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer (1083/2001) 1 § 1 mom., 2 § 5 punkten och 3 § 1 mom. 9 punkten, samt

fogas till 3 § 1 mom. en ny 10 punkt och till bilagan en ny 7 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller avgifterna och avgiftsstorleken i fråga om prestationer som utförs av eller på uppdrag av Kontrollcentralen för växtproduktion med stöd av växtskyddslagen (1203/1994), lagen om plantmaterial (1205/1994), lagen om handel med utsäde (728/2000), foderlagen (396/1998), lagen om djursjukdomar (55/1980), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000), jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av kontrollen över kvalitetskvalificeringen av frukt och grönsaker (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 4/1995), jord- och skogsbruksministeriets förordning om ordnande av kontrollen av kvalitetsklassificeringen av torkade frukt- och grönsaksprodukter (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 80/2000), jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter (437/2001) och kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver samt prestationer som faktureras på företagsekonomiska grunder.


2 §
Avgiftsfria prestationer

Följande prestationer är avgiftsfria:


5) upprätthållande av växtskyddsregistret och införande i registret samt upprätthållande av registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial, och


3 §
Offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsbelagda:


9) analyskostnader som föranleds av kontroll enligt kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999,

10) i lagen om handel med skogsodlingsmaterial avsett införande av leverantörer i register, godkännande och kontroll av en frökälla, utfärdande av stambrev, produktionskontroller och förnyade kontroller.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

För prestationer i fråga om vilka ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs avgift enligt de bestämmelser som varit gällande före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

7. Skogsodlingsmaterial
Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial
- stambrev 8,5 €
- stambrev på basis av övergångsbestämmelsen 6 €
Införande av leverantörer av skogsodlingsmaterial i registret 40 €
Godkännande och kontroll av en frökälla 35 €/timme
Förnyad kontroll 127 €
Avgift för årskontroll
- fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 42 €
- separat paketeringsställe för frön 17 €
- plantskola och plantlager
växthusareal under 5000 m2 eller plantskola
som enbart bedriver frilandsproduktion 28 €
växthusareal 5000―10000 m2 64 €
växthusareal över 10000 m2 169 €
- separat plantlager 42 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.