1261/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 19 februari 1999 om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal (201/1999) 1, 3, 5 och 9 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut gäller tilläggsutbildning för personer som svarar för besiktningsverksamheten och för personer som utför besiktningar, utbildningsarrangörer och utbildningskommissionen samt yrkesskicklighet och specialutbildning för dem som godkänner och besiktar fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen.

2. För dem som ordnar enskild fortbildning gäller detta beslut endast i tillämpliga delar.

3. Detta beslut tillämpas inte på dem som utför typgodkännanden.

3 §
Utbildningens syfte och uppbyggnad

1. Syftet med årsbesiktningsutbildningen är att ge en person som har slutfört grundutbildningen och ämnar etablera sig i besiktningsbranschen färdigheter att utföra periodisk besiktning av fordon på det sätt som bestämmelser och anvisningar förutsätter (introduktionsutbildning). Utbildningen gällande periodisk besiktning består av

a) en allmän period,

b) en utbildningsperiod för besiktning av lätta fordon (besiktarexamen för periodisk besiktning av lätta fordon), och

c) en utbildningsperiod för besiktning av tunga fordon (besiktarexamen för periodisk besiktning av tunga fordon).

2. Besiktarexamen berättigar till periodisk besiktning av lätta fordon eller lätta och tunga fordon enligt 1 mom., om inte något annat följer av 3 mom.

3. Syftet med specialutbildningen är att ge färdigheter att utföra besiktningar som kräver specialkunskaper. Utbildningen delas in i följande perioder:

a) registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon,

b) registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av tunga fordon,

c) godkännande och besiktning av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen,

d) omfattande kontroll av tryckluftsbromsar.

4. Specialutbildning berättigar till besiktningar enligt utbildningsperiodens specialområde.

5. Upprätthållandet av yrkesskickligheten säkerställs genom fortbildning och repetitionsprov inom specialutbildningen. Syftet med fortbildningen är att ge de personer som svarar för besiktningsverksamheten och dem som utför besiktningar kunskap om nya bestämmelser, anvisningar och arbetsmetoder som gäller besiktning. Vid repetitionsprovet inom specialutbildningen kontrolleras att den som utför besiktningar fortfarande behärskar de besiktnings- och godkännandefunktioner som kräver specialkunskaperna i fråga.

5 §
Årsbesiktningsutbildningens längd och innehåll

1. Den allmänna perioden skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning. Under denna period ges baskunskaper i de bestämmelser som gäller besiktning, besiktningssystemet samt de rättigheter och skyldigheter som hör till en besiktares arbete. Till undervisningsämnena under den allmänna perioden skall åtminstone höra

a) allmänna bestämmelser om fordons utrustning och användning,

b) bestämmelser om fordonsbesiktning,

c) fordons konstruktion och utrustning samt lastning av fordon,

d) förfaranden för godkännande av fordon,

e) registrering av fordon,

f) beskattning av fordon,

g) trafikförsäkring,

h) skydd i arbetet,

i) trafiksäkerhet,

j) allmänna ansvarsfrågor och jäv,

k) besiktningsverksamhetens utveckling och mål samt tillsyn,

l) kvaliteten i besiktningsverksamheten,

m) administrativa bestämmelser som skall tillämpas på besiktningsverksamheten,

n) användning av datasystemet för fordon.

2. Utbildningsperioden för besiktning av lätta fordon skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning och minst två veckor egentlig arbetspraktik. Till undervisningsämnena under denna utbildningsperiod skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om periodisk besiktning av lätta fordon,

b) ställen som skall kontrolleras vid den periodiska besiktningen och bedömning av fel,

c) arbetsmetoder,

d) den tekniska utrustningens syfte och funktion i lätta fordon,

e) avgas- och bromsmätningar,

f) användning av datasystemet för fordon.

3. Utbildningsperioden för besiktning av tunga fordon skall omfatta minst 35 lektioner närundervisning och minst två veckor egentlig arbetspraktik. Till undervisningsämnena under denna utbildningsperiod skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om periodisk besiktning av tunga fordon,

b) ställen som skall kontrolleras vid den periodiska besiktningen och bedömning av fel,

c) arbetsmetoder,

d) den tekniska utrustningens syfte och funktion i tunga fordon,

e) avgas- och bromsmätningar,

f) besiktning av fordonskombinationer,

g) användning av datasystemet för fordon.

4. Egentlig arbetspraktik skall fullgöras som övervakad praktik på ett besiktningsställe. Också närundervisningen skall omfatta praktik.

9 §
Specialutbildningens längd och innehåll

1. Utbildningsperioden för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av lätta fordon skall omfatta minst 35 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om registrering av lätta fordon,

b) nödvändiga handlingar,

c) ändringars inverkan på beskattningen av fordon,

d) förfarande för godkännande av fordon och delar av fordon,

e) den tekniska utrustningens syfte och funktion i lätta fordon,

f) konstruktionsändringar i lätta fordon,

g) användning av datasystemet för fordon.

2. Utbildningsperioden för registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning av tunga fordon skall omfatta minst 35 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om registrering av tunga fordon,

b) nödvändiga handlingar,

c) ändringars inverkan på beskattningen av fordon,

d) förfarande för godkännande av fordon och delar av fordon,

e) den tekniska utrustningens syfte och funktion i tunga fordon,

f) konstruktionsändringar i tunga fordon,

g) användning av datasystemet för fordon.

3. Utbildningsperioden för godkännande och besiktning av fordon som är avsedda för transport av farliga ämnen skall omfatta 21 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) allmänna bestämmelser och anvisningar om transport av farliga ämnen,

b) den tekniska utrustningens syfte och funktion i fordonen,

c) åtgärder vid registreringsbesiktningar och periodiska besiktningar,

d) förfarande för godkännande av fordon.

4. Utbildningsperioden för omfattande kontroll av tryckluftsbromsar skall omfatta 21 lektioner. Till undervisningsämnena under denna period skall åtminstone höra

a) bestämmelser och anvisningar om tunga fordons bromsar,

b) tryckluftssystemets konstruktion och funktion i tunga fordon,

c) teoretisk bromsanpassning,

d) bromskontroll med dynamometer,

e) bromskontroll med retardationsprov.

5. Alla utbildningsperioder som avses i denna paragraf skall omfatta praktik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.