1251/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning tillämpas på traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning.

2. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda militärfordon, om inte något annat med stöd av fordonslagen (1090/2002) föreskrivs genom förordning av försvarsministeriet.

3. Denna förordning tillämpas på sådana i 1 mom. avsedda fordon som används för specialtransporter enligt vad som särskilt föreskrivs om det.

2 §
Klassificering av fordon

1. Om grundläggande klassificering av traktorer, motorredskap, terrängfordon, släpvagnar till dem samt släpfordon bestäms i fordonslagen.

2. Traktorsläpvagn är en släpvagn med oledad dragstång vars axel eller axlar är placerade bakom släpvagnens tyngdpunkt, så att en del av släpvagnens totalmassa överförs till kopplingspunkten. Dragstången får dock vara horisontellt ledad. Massan på kopplingspunkten får inte vara större än 3 000 kg.

2 kap.

Definitioner samt godkännande- och certifieringssystem

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) typgodkännande det förfarande genom vilket godkännandemyndigheten intygar att en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller gällande tekniska krav; typgodkännanden är EG-typgodkännande, E-typgodkännande och nationellt typgodkännande,

b) typgodkännandedirektivet rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 74/150/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 79/694/EEG, 82/890/EEG och 88/297/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och 2000/25/EG och kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG,

c) särdirektiv med stöd av typgodkännandedirektivet meddelade direktiv av Europaparlamentet och rådet, rådet eller kommissionen vilka gäller EG-typgodkännanden av ett system, en komponent eller en separate teknisk enhet som ingår i ett fordon,

d) EG-typgodkännande typgodkännande av ett fordon enligt typgodkännandedirektivet och typgodkännande enligt ett särdirektiv av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon,

e) Genéveöverenskommelsen den i Genéve den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/76),

f) E-reglementet ett reglemente som fogats till Genéveöverenskommelsen,

g) E-typgodkännande typgodkännande enligt E-reglementet av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i ett fordon; när det i denna förordning hänvisas till E-reglementet avses reglementet i ursprunglig form eller ändrat vid den tidpunkt då fordonet eller utrustningen togs i bruk,

h) ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som motsvarar direktivet eller E-reglementet ett fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som inte har typgodkänts men som uppfyller de tekniska kraven i direktivet eller E-reglementet,

i) globalöverenskommelsen den i Geneve den 25 juli 1998 ingångna överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon (FördrS 54/2001),

j) globalt godkännande godkännande av ett fordons konstruktion, utrustning eller del enligt en bestämmelse som fogats till globalöverenskommelsen,

k) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §
Märkning av ett typgodkänt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet

1. Ett EG-typgodkännande anges genom ett intyg över överensstämmelse eller genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består av EES- eller EG-förordningens eller särdirektivets nummer och en rektangel som omger bokstaven e och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet.

2. E-typgodkännandet anges genom ett på fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten märkt godkännandemärke som består en ring som omger bokstaven E och en symbol för den medlemsstat som beviljat godkännandet och, om reglementet förutsätter det, reglementets nummer.

5 §
Erkännande på förhand av kraven i direktivet och E-reglementet

Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter anses vara godkända också ifall de uppfyller kraven enligt det relevanta särdirektivet eller E-reglementet eller enligt en senare ändring av särdirektivet eller E-reglementet innan den obligatoriska tillämpningen av dessa krav som villkor för ett typgodkännande eller som ett krav på överensstämmelse med direktivet eller E-reglementet.

3 kap.

Krav som gäller traktorer och motorredskap

6 §
Allmänna krav som gäller konstruktion och utrustning

1. I 25 och 26 § fordonslagen föreskrivs om fordons anordningar och utrustning samt i 28 § om begränsning av skadliga utsläpp och energiförbrukningen. Om undantag föreskrivs i denna förordning. Om de befogenheter Fordonsförvaltningscentralen enligt 27 § fordonslagen har att bevilja enskilda undantag från de krav som gäller fordon föreskrivs i 8 kap.

2. En sådan symbol eller kontrollampa som enligt bestämmelserna om olika fordonskategorier är obligatorisk eller tillåten på ett visst fordon eller en viss fordonskategori får inte monteras på andra fordon.

3. Det får inte finnas någonting i fordonet som hindrar sikten från förarplatsen över vägen framåt och åt sidorna eller något annat som stör körandet.

4. En traktor skall ha ett tillverkningsnummer i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 89/173/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2001/1/EG.

5. Om inte annat föreskrivs nedan, skall lyktorna placeras symmetriskt i förhållande till fordonets längsgående mittlinje.

7 §
Däck och band

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med luftdäck eller gummiklädda band.

2. Traktorer och motorredskap, vars största konstruktiva hastighet är högst 10 km/h, får vara försedda med kompakta däck eller band av metall.

8 §
Styranordning

1. En traktors eller ett motorredskaps styranordning och förarsäte skall vara så placerade, att föraren har den sikt framåt och åt sidorna som förhållandena kräver.

2. I en traktors eller ett motorredskaps styranordning får för kraftöverföringen användas hydraultryck producerat av en separat pump, om ett visst rattläge motsvarar ett bestämt utslag på de styrande hjulen och om fordonet vid motorstopp kan styras på ett tillfredsställande sätt.

3. I en traktor eller ett motorredskap får även användas en anordning, som styr fordonet genom att förändra rotationshastigheten på motsatta sidors hjul. För styrningens kraftöverföring får härvid användas hydraultryck, som regleras genom en med manöverspaken förenad ventil.

4. En traktors styranordning skall motsvara kraven enligt rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 88/411/EEG och 98/39/EG.

9 §
Bromsar

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med en effektiv färdbroms och parkeringsbroms eller låsanordning för färdbromsen. En traktors bromsar skall motsvara kraven i rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 96/63/EG.

2. Med avvikelse från 1 mom. skall trafiktraktorns färdbroms ha sådan effekt att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen är minst 3,5 m/s2, då friktionskoefficienten mellan vägen och däcken är 0,8. Trafiktraktorns parkeringsbroms skall uppfylla det i 1 mom. nämnda direktivets krav på bromseffekt i belastat tillstånd eller försedd med en lastad släpvagn, om en släpvagn kan kopplas till trafiktraktorn.

3. På traktorer och motorredskap med hydrostatisk kraftöverföring krävs inte en egentlig färdbroms, om en tillräcklig retardation kan åstadkommas med hjälp av kraftöverföringen. Fordonet skall i så fall bli stående om motorn stannar.

4. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar, som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion.

10 §
Avgassystem

1. Avgasröret skall vara så placerat, att ingen del av det ligger farligt nära bränsletanken eller bränsleröret. Om det ovanför avgasgrenröret eller avgasröret finns anordningar som hör till bränslesystemet eller bränslerörsskarvar så placerade att bränslet vid ett läckage kan droppa eller rinna ned på avgasgrenröret eller avgasröret eller om uppenbar risk för antändning av bränslet annars föreligger, skall avgasgrenröret eller avgasröret förses med ett ändamålsenligt skydd.

2. Riktningen på avgasrörets mynning skall motsvara kraven enligt rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 88/410/EEG och 98/38/EG.

11 §
Draganordning på traktor

1. En traktor skall framtill vara försedd med en draganordning eller en fästpunkt för dragstång eller dragrep. Denna skall motsvara kraven enligt rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/58/EG.

2. Om traktorn bak är försedd med kopplingsanordning för koppling av släpfordon, skall kopplingsanordningen motsvara kraven enligt det i 6 § 4 mom. nämnda direktivet.

12 §
Röktätheten i fråga om en traktors dieselmotor

Röktätheten i fråga om en traktors dieselmotor skall uppfylla kraven enligt rådets direktiv 77/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder senast ändrade genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 24 som till sin kravnivå motsvarar bestämmelserna i direktiven.

13 §
Avgas- och partikelutsläpp från en traktors dieselmotor

1. En dieselmotor som används i en traktor skall vara EG-typgodkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG.

2. En traktors dieselmotor anses motsvara kraven i 1 mom. också om den är typgodkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner.

3. En traktors dieselmotor anses beträffande det i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG avsedda första steget i fråga om typgodkännande motsvara kraven i 1 mom. också om den är typgodkänd i enlighet med rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG, eller godkänd enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller 96 som till sin kravnivå motsvarar direktiven.

14 §
Begränsning av buller

1. Traktorer och motorredskap, som är försedda med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare, att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar annat ljud som fordonet i normal drift förorsakar. Styrkan på traktormotorns ljud får inte vara större än 89 dBA, om traktorns egenmassa är större än 1,5 ton och inte större än 85 dBA, om traktorns egenmassa är högst 1,5 ton.

2. En traktor anses uppfylla kravet i 1 mom., om den är av modell som uppfyller kraven i det i 10 § 2 mom. nämnda direktivet.

3. Ljuddämpare får inte avlägsnas, inte heller får en ljuddämpare eller motorn ändras så att den av dem beroende ljudstyrkan blir större än det tillåtna värdet. Fordon får inte heller förses med anordningar som möjliggör att ljuddämparna kan kopplas av medan motorn är i gång.

15 §
Radiostörningar som orsakas av traktor och elektromagnetisk kompatibilitet

En traktor skall vara försedd med ett sådant system för avlägsnande av radiostörningar som motsvarar kraven i rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG.

16 §
Undvikande av brandfara i traktor

En traktors bränsletank skall till sin konstruktion och placering motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 10 § 2 mom.

17 §
Stänkskärmar på trafiktraktor

1. En trafiktraktor skall vara försedd med stänkskärmar på alla hjul. Stänkskärmar krävs dock inte, om fordonets karosseri- eller flakbotten med erforderliga hjälpanordningar utgör ett sådant skydd mot stänk som motsvarar kraven nedan i denna paragraf.

2. Stänkskärmarna skall vara utformade så att de täcker minst hela däcksbredden eller den sammanlagda bredden för pardäck, i en vinkel på 30° framåt och 50° bakåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln.

3. En stänkskärms tvärsektion skall vara rännformig med ett djup på minst 30 mm, mätt ovanför axeln. Rännformigheten får minska i riktning mot de vinklar som avses i 2 mom.

4. Stänkskärmens avstånd från axeln får inte mellan de vinklar som avses i 2 mom. vara större än däckets diameter.

18 §
Vindruta och övriga rutor

1. En traktors vindruta och övriga rutor, om sådana finns, skall motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 6 § 4 mom., E-reglementet nr 43 eller standarden SFS 2728.

2. Ett motorredskaps vindruta och övriga rutor, om sådana finns, skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material som, om rutan krossas, bildar vassa kanter i så ringa mån som möjligt. Glaset skall på ett tillfredsställande sätt motstå i trafiken förekommande mekaniska, klimatologiska och kemiska påfrestningar samt slitage. Det skall dessutom vara tillräckligt genomskinligt och får inte förvränga objekt som syns genom det och inte heller orsaka risk för förväxling av färger som används vid trafikreglering.

19 §
Avfrostnings- och avimningsanordningar

Traktorer och motorredskap, som är försedda med täckt förarhytt, skall ha en anordning för avlägsnande av frost från vindrutans yttersida och imma från dess insida. Avfrostnings- och avimningsanordningarna skall kunna regleras av föraren.

20 §
Vindrutetorkare och -spolare

1. På traktorer och motorredskap skall det finnas ett maskinellt torkarsystem och ett spolarsystem för vindrutan.

2. En traktors vindrutetorkarsystem skall motsvara kraven enligt rådets direktiv 74/347/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom direktivet 79/1073/EEG, eller kraven i standarden SFS 4420.

3. Vindrutespolarens spolvätskebehållare skall rymma minst en liter vätska.

21 §
Obligatoriska och tillåtna lyktor, strålkastare och reflektorer

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) bromslyktor på traktorer,

d) en lykta för den bakre registreringsskylten, om den är avsedd att monteras baktill,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer baktill,

g) blinkande orangegul varningslykta på traktorer och motorredskap som används för arbete på eller invid vägen,

h) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut utanför fordonet fram eller bak mer än en meter.

2. Traktorer och motorredskap, som har en egenmassa som är större än 0,5 ton, skall baktill ha en skylt som betecknar långsamt fordon. Skylten krävs inte, om ett släpfordon som är försett med en sådan skylt är kopplat till traktorn eller motorredskapet.

3. Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. får traktorer och motorredskap vara utrustade med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) bromslyktor på motorredskap,

c) främre dimstrålkastare,

d) dimbaklyktor,

e) parkeringslyktor,

f) backningsstrålkastare,

g) sidolyktor,

h) fram- och sidoreflektorer,

i) konturlyktor på en sådan traktor och ett sådant motorredskap, vars bredd är större än 2,1 meter,

j) arbets- och hjälpstrålkastare, som är nödvändiga för lastning, lossning eller annat bruk,

k) separat förordnade lyktor och reflektorer på traktorer som används för specialtransport eller på lasten och på motorredskap.

4. De lyktor, strålkastare och reflektorer på en traktor, vilka nämns i 1 mom. a―f punkten och i 3 mom. skall till färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, koppling och krav på funktionskontrollanordning, förutom placeringen av lykta för bakre registreringsskylt, motsvara kraven enligt rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/56/EG, eller E-reglementet nr 86. Bestämmelserna i det ovan nämnda direktivet och E-reglementet tillämpas också på färg, placering, synbarhet och inriktning av en traktors andra lyktor, strålkastare och reflektorer.

22 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Halvljusstrålkastarna skall vara avsedda för högertrafik. En traktors halvljus- och helljusstrålkastare skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 79/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, eller rådets direktiv 76/761/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, eller alternativt E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 1, 5, 8, 20 eller 31 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven. Den glödlampa, som används i halvljus- och helljusstrålkastaren skall vara avsedd för en sådan strålkastare och vara alternativt E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 2, 8, 20 eller 37 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

23 §
Traktors körriktningsvisare

En traktors körriktningsvisare skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 76/759/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

24 §
Traktors bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

En traktors bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 76/758/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre sidpositionslyktor, bakre sidpositionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidomarkeringslyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/516/EEG och 97/30/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 7 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

25 §
Monteringsplats och lyktor för bakre registreringsskylt på traktor

1. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en traktor skall motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 10 § 2 mom.

2. Lyktan för en traktors bakre registreringsskylt skall belysa registreringsskylten och vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv 76/760/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bakre skyltlyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/31/EG, eller E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 4 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

26 §
Traktors reflektorer

1. En traktors reflektorer skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 76/757/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/29/EG, eller E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 3 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

2. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

27 §
Blinkande varningslykta

1. En blinkande varningslykta skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller godkänd av Fordonsförvaltningscentralen.

2. Flera av dessa lyktor får monteras om det är nödvändigt för att en sådan lykta skall kunna uppmärksammas från alla håll. För föraren skall installeras en kontrollampa, som anger att varningslyktan fungerar.

28 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar långsamt fordon skall placeras baktill mitt på fordonet eller på dess vänstra sida och riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och på en höjd av högst 2,40 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 69/01.

29 §
Främre dimstrålkastare på traktor

De främre dimstrålkastarna på en traktor skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 76/762/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/18/EG, eller godkända i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 19 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

30 §
Traktors dimbaklykta

En traktors dimbaklykta skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv 77/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/518/EEG och 1999/14/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 38 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

31 §
Traktors parkeringslykta

En traktors parkeringslykta skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv 77/540/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/16/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 77 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

32 §
Traktors backningsstrålkastare

En traktors backningsstrålkastare skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv 77/539/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backningsstrålkastare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/32/EG, eller E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 23 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

33 §
Sidolyktor

1. Om en traktors eller ett motorredskaps längd är större än 6,00 meter, skall minst två sidolyktor, om sådana har installerats, finnas på vardera sidan. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant, att det inbördes avståndet mellan lyktorna i fordonets längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter. Lyktorna skall, om minst två lyktor finns på fordonets vardera sida, installeras så att den främsta är belägen på ett avstånd av högst 2,00 meter från fordonets främre del och den bakre på ett avstånd av högst 1,00 meter från fordonets bakre del.

2. Lyktorna skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 meter och högst 1,50 meter. Om mera än en lykta har installerats på båda sidorna, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. En sidolykta skall synas minst 15° uppåt och nedåt samt 45° framåt och bakåt.

4. En sidolykta skall vara riktad åt sidan och vara orangegul till färgen.

5. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 24 § nämnda direktivet, E-reglementet eller E-reglementet nr 91.

6. Sidolyktorna skall vara kopplade så, att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna och halv- och helljusstrålkastarna.

34 §
Trafiktraktors färdskrivare

1. Färdskrivare, om vilka bestäms i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om introduktion av färdskrivare för vägtransporter, sådan den lyder ändrad genom förordningarna (EEG) nr 3314/90, 3572/90 och 3688/92 samt förordningarna (EG) nr 451/94, 2479/95, 1056/97, 2135/98 och 1360/2002 krävs inte på trafiktraktorer på vilka rådets förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter inte tillämpas enligt 7 § förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) eller på vilka bestämmelserna om kör- eller vilotider inte tillämpas med enligt artikel 4 i nämnda EG-förordning.

2. Om tillsyn över iakttagandet av viss social lagstiftning om vägtransporter samt om tvångsmedel för iakttagande av viss social lagstiftning om vägtransporter bestäms i vägtrafiklagen (267/1981). Om installation och reparation av färdskrivare som krävs på trafiktraktorer bestäms i fordonslagen och om kontroll av färdskrivare i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992).

35 §
Ljudsignalanordning

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med en ljudsignalanordning.

2. Ljudstyrkan på traktorns ljudsignalanordning, när den mäts på ett avstånd av sju meter från fordonets framdel, skall vara minst 93 dBA och högst 112 dBA. Ljudet skall vara oavbrutet och ha jämn tonhöjd. Ljudsignalanordningen anses uppfylla kraven, om fordonet eller dess ljudsignalanordning är e-godkända i enlighet med rådets direktiv 70/388/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon, eller E-godkända i enlighet med reglementet nr 28 och, i fråga om ljudstyrka, anordningen uppfyller kraven enligt det direktiv som nämns i 10 § 2 mom.

3. Traktorer och motorredskap får vara försedda med en backningsalarmanordning som avger ett periodiskt ljud när fordonet backar eller när backväxeln är ikopplad. Ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dBA, när den mäts på ett avstånd av sju meter från fordonets bakre del.

36 §
Backspegel

1. Traktorer och motorredskap skall vara försedda med en backspegel, frånsett traktorer som har en egenmassa på högst 0,5 ton.

2. En traktors backspegel skall i fråga om placering, sikt, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter motsvara kraven enligt rådets direktiv 74/346/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 98/40/EG. Backspegeln på traktorer och motorredskap som är försedda med täckt förarhytt skall vara synlig genom den del av vindrutan som rengörs av vindrutetorkaren eller genom sidorutan.

3. Om sikten från förarplatsen framåt eller åt sidorna är menligt begränsad på grund av konstruktionen hos traktorn eller motorredskapet eller av därtill hörande anordningar eller utrustning, skall fordonet förses med erforderliga tilläggsspeglar, genom vilka föraren kan se längs fordonets sidor och följa med övrig trafik.

37 §
Sikthinder

1. På traktorer och motorredskap skall vindrutan samt förarhyttens sidorutor eller sidoskydd till konstruktion och skick vara sådana, att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Varken innanför eller utanför får utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar, som kan störa sikten.

2. Traktorförarens synfält skall motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 20 § 2 mom.

38 §
Utskjutande delar och anordningar

Om arbetsredskap har kopplats till en traktor eller ett motorredskap, och de överskrider fordonets största bredd med mera än 0,2 meter, eller om fordonets eller arbetsredskapets största bredd överskrider 2,60 meter, skall de utskjutande delarna märkas med växelvis röda och gula ränder. De utskjutande delarna skall därtill förses med framåtriktade vita och bakåtriktade röda e- eller E-godkända reflektorer.

39 §
Mätning av hastigheten hos traktor

Den största konstruktiva hastigheten hos en traktor mäts på det sätt som föreskrivs i rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/412/EEG och 98/89/EG.

40 §
Lastplattform för traktor

En traktor får ha en lastplattform som uppfyller kraven enligt det direktiv som nämns i 39 §.

41 §
Tilläggsvikter på traktor

Ballastvikterna och monteringen av dem skall i fråga om en EG-typgodkänd traktor uppfylla kraven enligt det direktiv som nämns 10 § 2 mom.

42 §
Traktorer och motorredskap avsedda att styras av en gående person

1. Traktorer och motorredskap avsedda att styras av en gående person skall förses med en anordning, som stannar fordonet, om föraren tappar greppet om manöveranordningarna.

2. På traktorer och motorredskap avsedda att styras av en gående person krävs inte bakre positionslyktor, körriktningsvisare, backspegel, backningsanordning eller ljudsignalanordning.

43 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd traktor

En traktor anses uppfylla kraven i denna förordning, om den typgodkänts enligt typgodkännandedirektivet och fordonets tillverkare har givit det ett sådant intyg om överensstämmelse som avses i artikel 5 i nämnda direktiv.

44 §
Tillämpning av andra bestämmelser

1. Utöver vad som föreskrivs i denna förordning, tillämpas på traktorer och motorredskap de bestämmelser om deras konstruktion och utrustning som meddelats med stöd av lagen om skydd i arbete (299/1958) och de bestämmelser som förblir i kraft med stöd av arbetarskyddslagen (738/2002).

2. Om utsläppskrav för motorredskap bestäms särskilt.

4 kap.

Terrängfordon

45 §
Däck och band

Terrängfordon skall vara försedda med luftdäck eller gummiklädda band. Ett terrängfordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 10 km/h, får ha kompakta däck eller metallarvfötter.

46 §
Styranordning

1. I ett terrängfordons styranordningar får för kraftöverföringen användas hydraultryck producerat av en separat pump, under förutsättning att ett visst rattläge motsvarar ett bestämt utslag på de styrande hjulen och att fordonet vid motorstopp kan styras på ett tillfredsställande sätt.

2. På terrängfordon får användas även en anordning, som styr fordonet genom att förändra rotationshastigheten hos motsatta sidors hjul eller band. För styrningens kraftöverföring får härvid användas hydraultryck, som regleras genom en med manöverspaken förenad ventil.

47 §
Bromsar

1. Ett terrängfordon skall vara försett med en effektiv färdbroms och en parkeringsbroms eller låsanordning för färdbroms.

2. På ett terrängfordon skall de med bromsar försedda axlarna eller bandparen uppbära minst hälften av fordonets totalmassa.

3. Bromsarnas manöveranordning får till sin konstruktion vara sådan, att hjulen eller banden på fordonets båda sidor kan bromsas skilt för sig. Manöveranordningarna till bromsarna för de båda sidornas hjul eller band bör dock pålitligt kunna kopplas så att de fungerar tillsammans, om det inte till konstruktionen hör en separat manöveranordning som påverkar alla bromsförsedda hjul eller band.

48 §
Avgassystem

1. Avgasröret skall vara så placerat, att ingen del av det ligger farligt nära bränsletanken eller bränsleröret. Om det ovanför avgasgrenröret eller avgasröret finns bränsleanordningar eller bränslerörsskarvar så placerade att bränslet vid eventuellt läckage kan droppa eller rinna ned på avgasgrenröret eller avgasröret eller om uppenbar risk för antändning av bränslet annars föreligger, skall avgasgrenröret eller avgasröret förses med ett ändamålsenligt skydd.

2. Avgasrörets mynning skall vara så placerad och riktad, att avgaserna inte är till olägenhet för fordonets passagerare eller för andra vägtrafikanter.

49 §
Bullerbegränsning

En snöskoter skall ha en effektiv ljuddämpare. Ljudstyrkan från snöskotern får inte överskrida 78 dBA mätt enligt standard SAE J192A.

50 §
Vindruta och övriga rutor

1. Ett terrängfordons vindruta och övriga rutor, om sådana finns, skall vara av säkerhetsglas eller av annat sådant material som, om rutan krossas, bildar vassa kanter i så ringa mån som möjligt. Glaset skall på ett tillfredsställande sätt motstå i trafiken förekommande mekaniska, klimatologiska och kemiska påfrestningar samt slitage. Det skall dessutom vara tillräckligt genomskinligt och får inte förvränga objekt som syns genom det och inte heller orsaka risk för förväxling av färger som används vid trafikreglering.

2. På en snöskoter får anbringas ett vindskydd, förutsatt att detta inte stör sikten från förarplatsen eller minskar förarens möjligheter att behärska snöskotern. Vindskyddet skall vara tillräckligt stadigt och tillverkat av genomskinlig, vanligtvis minst 2,0 mm tjock plast eller motsvarande material som inte bildar vassa kanter om det krossas.

51 §
Avfrostnings- och avimningsanordningar

Terrängfordon med täckt förarhytt skall ha en anordning för avlägsnande av frost från vindrutans yttersida och imma från vindrutans insida. Avfrostnings- och avimningsanordningarna skall kunna regleras av föraren.

52 §
Vindrutetorkare och -spolare

1. Terrängfordon med täckt förarhytt skall ha maskinellt vindrutetorkarsystem och vindrutespolarsystem. Vindrutetorkaren skall rengöra en våt vindruta med en hastighet av minst 45 slag fram och tillbaka i minuten. Torkaren får fungera periodvis, om antalet slag uppfyller det ovan nämnda kravet.

2. Spolvätskebehållaren till vindrutespolaren på ett terrängfordon skall rymma minst en liter vätska.

53 §
Obligatoriska och tillåtna lyktor, strålkastare och reflektorer

1. Ett terrängfordon skall ha följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare, om fordonets förarhytt är täckt och egenmassan är större än 0,5 ton,

c) bakre positionslykta,

d) reflektorer fram, bak och åt sidan,

e) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt och som skjuter ut över en meter utanför fordonets fram- eller bakdel.

2. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får ett terrängfordon förses med följande lyktor, strålkastare och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) bromslyktor,

c) främre positionslyktor,

d) när det är fråga om ett polisfordon och en snöskoter som används för polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag kan ha en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" eller med tullens eller gränsbevakningsväsendets emblem på karosseriets eller förarhyttens tak samt en blinkande blå varningslykta och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta,

e) när det är fråga om ett terrängfordon som används som utryckningsfordon, ett terrängfordon som används för arbete på eller bredvid vägen, ett vägservicefordon och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av Fordonsförvaltningscentralen, också när det är fråga om något annat terrängfordon blinkande orangegul varningslykta,

f) nödvändiga arbets- och hjälpstrålkastare.

3. Lyktor och reflexanordningar som krävs på båda sidor av fordonet skall placeras på ett avstånd av högst 0,4 meter från fordonets sida. Reflektorerna skall placeras på en höjd av högst 0,9 meter.

4. Med undantag av körriktningsvisare, reflektorer åt sidan och orangegula reflektorer som används för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än fordonet i övrigt krävs på en snöskoter endast en lykta och en reflektor av de lyktor och reflektorer som nämns i 1 eller 2 mom.

54 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Ett terrängfordons helljus- och halvljusstrålkastare skall vara godkända i enlighet med det direktiv som nämns i 22 § eller i enlighet med E-reglementet eller annars vara lämpade att användas som halvljusstrålkastare. Lampan, som används i helljus- och halvljusstrålkastaren skall vara avsedd för strålkastaren i fråga.

55 §
Körriktningsvisare

1. Ett terrängfordons körriktningsvisare skall framtill och baktill befinna sig på ett avstånd av minst 0,6 meter från varandra. Körriktningsvisarna skall avge orangegult blinkande ljus och deras glödlampa skall ha en effekt på minst 4 W.

2. På ett terrängfordon som har en längd på högst 4,6 meter, får de i 1 mom. nämnda körriktningsvisarna på vardera sidan ersättas med en lykta, som syns både framåt och bakåt.

3. För föraren skall finnas en anordning som anger körriktningsvisarens funktion.

56 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Ett terrängfordons bromslykta skall fungera, när färdbromsen används. Bromslyktan skall avge rött ljus bakåt.

2. En främre positionslykta skall avge vitt ljus och en bakre positionslykta rött ljus. Kopplingarna skall vara sådana, att den främre positionslyktan fungerar samtidigt med halvljusstrålkastaren och den bakre positionslyktan samtidigt med halvljusstrålkastaren och den främre positionslyktan, om en sådan finns.

57 §
Blinkande varningslykta

En blinkande varningslykta skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller godkänd av Fordonsförvaltningscentralen.

58 §
Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets stoppsignallykta på terrängfordon

Stoppsignallyktan skall tändas och slockna 1―2 gånger i sekunden. Stoppsignallyktans ljusstyrka i referensaxelns riktning och i en riktning som avviker minst 5° från referensaxeln skall vara minst 500 candela. Lyktan skall vara placerad på fordonets längdaxel eller på fordonets vänstra sida på taket, bakom vindrutan eller ovanför stötfångaren.

59 §
Reflektorer

Ett terrängfordons reflektorer skall vara godkända i enlighet med det i 26 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

60 §
Ljudsignalanordning

1. Ljudstyrkan på en ljudsignalanordning på ett terrängfordon, när den mäts på ett avstånd av sju meter framför fordonet skall vara minst 93 dBA och högst 104 dBA, för en snöskoter skall den dock vara minst 89 dBA eller om snöskotern inte är försedd med batteri, minst 76 dBA.

2. Ljudet skall vara oavbrutet och ha jämn tonhöjd.

3. På ett terrängfordon får finnas en backningsalarmanordning som avger periodiskt ljud vid backning eller då bakaxeln är ilagd. Ljudstyrkan på backningsalarmanordningen får inte vara större än 75 dBA, mätt på ett avstånd av sju meter bakom fordonet.

61 §
Backspeglar

1. Ett terrängfordon, förutom en snöskoter, skall ha en backspegel.

2. Backspegeln på ett terrängfordon med täckt förarhytt skall vara synlig genom den del av vindrutan som rengörs av vindrutetorkaren eller genom sidofönstret.

62 §
Sikthinder

På ett terrängfordon skall vindrutan samt förarhyttens sidorutor eller sidoskydd till konstruktion och skick vara sådana, att föraren har så obehindrad sikt som möjligt såväl framåt som åt sidorna. Vid dem får varken innanför eller utanpå utöver särskilt föreskrivna märken och anordningar hängas eller fästas märken, föremål eller anordningar, vilka kan hindra sikten.

63 §
Nödstopp

En snöskoter skall förses med en anordning, som stannar fordonet, om föraren tappar greppet om manöveranordningarna.

64 §
Skyddshjälm för snöskoterförare

En sådan skyddshjälm för snöskoterförare som är godkänd i enlighet med E-reglementet nr 22/04 eller uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen (267/1981).

65 §
Undantag beträffande luftkuddefartyg

Kraven på styranordningar, bromsar, lyktor, strålkastare, reflektorer och backspeglar tillämpas inte på luftkuddefartyg.

5 kap.

Släpvagn till traktor och motorredskap

66 §
Däck och dubbar

1. En släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall ha luftdäck, medar eller gummiklädda band.

2. Däck och band får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd, som inte väsentligt skadar vägytan.

67 §
Bromsar

1. En släpvagn till en trafiktraktor skall vara försedd med säkra och effektiva bromsanordningar. Färdbromsen skall ha en sådan effekt, att den uppnådda retardationen vid användning av bromsen är minst 3,5 m/s2 när friktionskoefficienten mellan vägen och däcken är 0,8. En släpvagn till en trafiktraktor skall vara försedd med parkeringsbroms och med en anordning, som aktiverar släpvagnens bromsar om kopplingen ger efter.

2. Om en släpvagn till en annan traktor är försedd med bromsar, skall de motsvara kraven enligt det direktiv som nämns i 6 § 4 mom. På en släpvagn med boggi skall bromsarna påverka hjulen på den främre axeln.

68 §
Draganordningar

1. Draganordningarna på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall vara säkra och ändamålsenliga. De skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

2. Kopplingsanordningen på en släpvagn till en traktor skall kunna kopplas till en sådan kopplingsanordning för traktor som motsvarar kraven enligt det direktiv som nämns i 6 § 4 mom.

69 §
Traktorsläpvagn med drivande axel

Om en traktorsläpvagns axel är drivande skall kraftöverföringen vara sådan att körhastigheten inte kan överskrida 40 km/h när denna axel ensam driver kombinationen.

70 §
Stänkskärmar

1. En släpvagn till en trafiktraktor skall vara försedd med stänkskärmar på varje hjul. En särskild stänkskärm krävs inte om släpvagnens karosseri- eller flakbotten utrustad med erforderliga hjälpanordningar utgör sådant skydd mot stänk som motsvarar bestämmelserna i denna paragraf.

2. Stänkskärmarna skall vara utformade så att de täcker hela däcksbredden eller den sammanlagda bredden för dubbelmonterade däck i en vinkel på 30° framåt från ett vertikalt plan genom hjulaxeln och så att de på en obelastad släpvagn bakåt når minst till axelns nivå.

3. Stänkskärmens tvärsektion skall vara rännformig så att dess djup är minst 30 mm, mätt ovanför axeln. Avståndet från stänkskärmens kant till axeln får inte vara mera än 1,5 gånger större än däckets radie.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare, om inte dragfordonets körriktningsvisare syns tydligt,

b) bromslyktor på en släpvagn till en trafiktraktor,

c) främre positionslyktor på en släpvagn till en trafiktraktor,

d) bakre positionslyktor,

e) sidolyktor för en släpvagn till en traktor om längden på vagnens karosserikonstruktion är större än 6,0 meter,

f) röda reflektorer baktill,

g) främre reflektorer, om bredden på en traktorsläpvagn är större än 2,2 meter eller bredden på en släpvagn till ett motorredskap är större än 1,6 meter,

h) en skylt som betecknar långsamt fordon.

2. Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får en släpvagn till traktor och motorredskap vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) främre positionslyktor,

d) dimbaklyktor,

e) backningsstrålkastare,

f) sidolyktor,

g) främre reflektorer,

h) sidoreflektorer,

i) arbets- och hjälpstrålkastare, som är nödvändiga för lastning, lossning eller annat bruk,

j) separat förordnade lyktor och reflektorer på en släpvagn som används för en specialtransport eller på lasten.

3. Lyktorna och reflektorerna skall placeras på ett avstånd av högst 0,4 meter från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,9 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,1 meter. Reflektorerna får placeras på en höjd av högst 0,9 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,2 meter.

72 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisare på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Det inbördes avståndet mellan körriktningsvisare skall, om möjligt, vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisare på en släpvagn till en traktor skall vara godkända i enlighet med det i 23 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

73 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. Bromslyktor och bakre positionslyktor på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när färdbromsen på traktorn eller motorredskapet används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare på traktorn eller motorredskapet fungerar.

2. Bromsljuset skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt, om lyktan är belägen på en höjd av mindre än 0,75 meter, samt 45° åt sidorna.

3. Bromslyktorna på en släpvagn till en traktor samt de främre och bakre positionslyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 24 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

74 §
Sidolyktor

1. Om längden på släpvagnen till en traktor eller ett motorredskap är större än 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i släpvagnens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 24 § nämnda direktivet, E-reglementet eller E-reglementet nr 91.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på traktorn eller motorredskapet.

75 §
Reflektorer

1. Främre och bakre reflektorer på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 26 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

76 §
Skylt som betecknar långsamt fordon

En skylt som betecknar ett långsamt fordon skall placeras baktill på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap i mitten eller på vänstra sidan på ett avstånd av högst 2,00 meter från den bakre delen och den skall riktas rakt bakåt med en tolerans på högst 10° och vara belägen på en höjd av högst 1,80 meter. En skylt som betecknar långsamt fordon skall vara godkänd i enlighet med det E-reglemente som nämns i 28 §.

77 §
Dimbaklykta

En dimbaklykta på en släpvagn till en traktor och ett motorredskap skall vara godkänd i enlighet med det i 30 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

78 §
Backningsstrålkastare

1. En backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när backväxeln på traktorn eller motorredskapet är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter. Om en släpvagn är försedd med en backningsstrålkastare, får dess placering avvika från bestämmelsen i 6 § 5 mom.

3. Backningsstrålkastaren på en släpvagn till en traktor skall vara godkänd i enlighet med det i 32 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

79 §
Släpvagn till traktor avsedd att styras av en gående person

En bakre positionslykta krävs inte för en släpvagn till en traktor som styrs av en gående person. Släpvagnen skall vara försedd med främre och bakre reflektorer vilkas placering får avvika från de mått som bestäms ovan i detta kapitel.

6 kap.

Släpvagn till terrängfordon

80 §
Däck

En släpvagn till ett terrängfordon får ha medar eller band.

81 §
Draganordningar

Draganordningar på en släpvagn till ett terrängfordon skall vara säkra och ändamålsenliga. Draganordningarna skall vara försedda med en anordning som förhindrar oavsiktlig öppning.

82 §
Obligatoriska lyktor och reflektorer

1. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en totalmassa på högst 200 kg, skall vara försedd med fram-, sido- och bakreflektorer. En släpvagn till ett terrängfordon där vagnen har en större totalmassa skall därtill vara försedd med körriktningsvisare och bakre positionslyktor.

2. Lyktor och reflektorer skall befinna sig på vardera sidan av släpvagnen. För en släpvagn som är högst 0,8 meter bred krävs dock endast en bromslykta, en bakre positionslykta och en bakre reflektor.

3. Om antalet lyktor och reflektorer som riktats framåt eller bakåt är jämnt, skall de placeras på ett avstånd av högst 0,4 meter från släpvagns sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,2 meter samt fram- och bakreflektorerna på en höjd av högst 0,9 meter.

83 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisarna på en släpvagn till ett terrängfordon skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Det inbördes avståndet mellan körriktningsvisare skall om möjligt vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisarna får inte vara på ett avstånd av mera än 0,3 meter från släpvagns bakre del.

84 §
Bakre positionslykta

1. De bakre positionslyktorna på en släpvagn till ett terrängfordon skall avge rött ljus bakåt. Kopplingen för de bakre positionslyktorna skall vara sådan, att de fungerar samtidigt som dragfordonets främre positionslyktor, halvljusstrålkastare och helljusstrålkastare. På en släpvagn till ett terrängfordon skall den glödlampa som används i de bakre positionslyktorna ha en effekt på minst 5 W.

2. De bakre positionslyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,5 meter.

3. De bakre positionslyktorna får inte vara belägna på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagns bakre del.

85 §
Reflektorer

1. En släpvagn till ett terrängfordon skall på vardera sidan ha en brungul sidoreflektor samt på vardera sidan framtill en vit reflektor och baktill en röd reflektor som är triangelformad.

2. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10°.

3. De bakre reflektorerna får inte vara belägna på ett avstånd av mera än 1,0 meter från släpvagnens bakre del.

4. Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 26 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

7 kap.

Släpanordningar

86 §
Däck och dubbar

1. En släpanordning skall ha luftdäck, kompakta däck, medar eller band.

2. Däck och band får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd, som inte väsentligt skadar vägytan.

87 §
Draganordningar

1. Draganordningarna på en släpanordning skall vara säkra och ändamålsenliga. En draganordning på en dragbil skall vara försedd med en anordning som förhindrar oavsiktligt öppnande.

2. På placering, dimensionering och hållfasthet för kopplingsanordningar tillämpas bestämmelserna om ett motordrivet fordons och motsvarande släpvagns draganordningar.

88 §
Bränsletank

I en släpanordning får inte finnas andra bränsletankar än vad som är nödvändigt för en bränsleförbrukande anordning i släpanordningen. Om bränsletankens volym är större än 500 l, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

89 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. En släpanordning skall vara försedd med följande lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare, om dragfordonets körriktningsvisare inte är klart synliga,

b) bakre positionslyktor, om en släpanordning används under förhållanden som enligt trafikreglerna förutsätter användning av lyktor,

c) röda reflektorer baktill,

d) främre reflektorer, om bredden på anordningen är större än 1,6 meter.

2. En hjälpvagn kopplad till ett fordon i kategori M1 eller N1 som placeras under ett bogserat fordons framhjul skall vara försedd med bakre positionslyktor, bromslyktor och körriktningsvisare samt bakre reflektorer antingen fastmonterade eller i en löstagbar lyktställning som under bogseringen fästes baktill på det bogserade fordonet. För en annan hjälpvagn och en mellanvagn krävs inga lyktor, men vagnen skall vara försedd med främre och bakre reflektorer.

3. Utöver vad som anges i 1 mom. får en släpanordning vara försedd med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) körriktningsvisare,

b) bromslyktor,

c) bakre positionslyktor,

d) främre positionslyktor,

e) dimbaklyktor,

f) backningsstrålkastare,

g) sidolyktor,

h) främre reflektorer,

i) sidoreflektorer,

j) nödvändiga arbets- och hjälpstrålkastare,

k) separat förordnade lyktor och reflektorer på en släpanordning vars bredd överskrider den allmänt tillåtna bredden.

4. Lyktorna skall placeras på ett avstånd av högst 0,4 meter från släpanordningens sida samt på en höjd av minst 0,35 meter. Lyktorna får placeras på en höjd av högst 1,9 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 2,1 meter. Reflektorerna får placeras på en höjd av högst 0,9 meter eller, om särskilda skäl som beror på karosserikonstruktionen kräver det, på en höjd av 1,2 meter.

90 §
Körriktningsvisare

1. En släpanordnings körriktningsvisare skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisarna skall, om möjligt, vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisarna skall vara godkända i enlighet med det i 23 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

91 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

1. En släpanordnings bromslyktor och bakre positionslyktor skall vara röda och främre positionslyktor vita. Bromslyktan skall fungera när dragfordons färdbroms används. De främre och bakre positionslyktorna skall fungera när dragfordonets främre positionslyktor samt halvljus- och helljusstrålkastarna fungerar.

2. Bromsljuset skall synas minst 15° uppåt och nedåt, dock minst 5° nedåt, om lyktan är belägen på en höjd av mindre än 0,75 meter, samt 45° åt sidorna.

3. Bromslyktorna samt de främre och bakre positionslyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 24 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

92 §
Sidolyktor

1. Om släpanordningens längd överskrider 6,00 meter, skall den på vardera sidan ha minst två sidolyktor, om sådana har installerats. Antalet sidolyktor skall därtill vara sådant att lyktornas inbördes avstånd i anordningens längdriktning är minst 2,00 meter och högst 6,00 meter.

2. Sidolyktorna får vara belägna på en höjd av högst 1,20 meter. Om mera än en lykta har installerats på vardera sidan, skall de vara på ungefär samma höjd.

3. Sidolyktorna skall vara riktade åt sidan och vara orangegula till färgen.

4. Sidolyktorna skall vara godkända i enlighet med det i 24 § nämnda direktivet, E-reglementet eller E-reglementet nr 91.

5. Kopplingen av sidolyktor skall vara sådan att de fungerar samtidigt med de främre positionslyktorna samt halvljus- och helljusstrålkastarna på traktorn eller motorredskapet.

93 §
Reflektorer

1. En släpanordnings främre och bakre reflektorer skall riktas rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10° och de skall placeras så nära karosseriets hörn som möjligt.

2. Sidoreflektorerna skall vara riktade åt sidan. Placeringen skall motsvara bestämmelserna om sidolyktor.

3. De främre reflektorerna skall vara vita, de bakre reflektorerna röda och sidoreflektorerna orangegula. De bakre reflektorerna skall vara triangelformade. Andra reflektorer får inte vara triangelformade.

4. Reflektorerna skall vara godkända i enlighet med det i 26 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

94 §
Dimbaklykta

En släpanordnings dimbaklykta skall vara godkänd i enlighet med det i 32 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

95 §
Backningsstrålkastare

1. En släpanordnings backningsstrålkastare får fungera endast vid backning eller när dragfordonets backväxel är ikopplad.

2. Backningsstrålkastaren skall vara belägen på en höjd av minst 0,25 meter och högst 1,20 meter. Om en släpanordning är försedd med en backningsstrålkastare, får dess placering avvika från bestämmelserna i 6 § 5 mom.

3. Backningsstrålkastaren skall vara godkänd i enlighet med det i 32 § nämnda direktivet eller E-reglementet.

96 §
Hastighetsskylt

På en släpanordning vars bogseringshastighet särskilt har begränsats till en hastighet som är mindre än 80 km/h skall fästas en bakåt synlig rund skylt, som har en diameter på 240 mm samt svarta kanter på gul botten med en beteckning av den högsta tillåtna hastigheten i km/h med svarta 120 mm höga siffror.

8 kap.

Särskilda bestämmelser

97 §
Konstruktion och utrustning av fordonschassier

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas också på sådana fordonschassier som inte ännu är försedda med förarhytt eller karosseri. Reflektorer, backspeglar, stänkskärmar och -skydd krävs dock inte på dem vid tillfällig förflyttning även om chassiet skulle vara försett med förarhytt, och inte heller kopplingsanordning, främre och bakre underkörningsskydd, sidoskydd, anordning som förhindrar obehörig användning eller färdskrivare.

98 §
Avvikelser för fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare

Vid registrerings- eller ändringsbesiktningen av fordonet kan avvikelser godkännas för specialanordningar i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare, förutsatt att avvikelserna inte på betydande sätt äventyrar säkerheten.

99 §
Avvikelser rörande fordons konstruktion och utrustning

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl

a) bevilja undantag som gäller en viss tid och endast i Finland för en fordonstyp, ett enskilt fordon, ett system, en komponent och en separat teknisk enhet som ännu inte beviljats det godkännande som krävs i denna förordning, under villkor att fordonstypen, fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller de krav som förutsätts för godkännandet,

b) godkänna att ett oregistrerat fordon, som införts minst fyra år före registreringen och som inte har använts, tas i bruk enligt de regler som gällde då fordonet infördes,

c) bevilja en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag för viss tid eller en annan person eller en annan sammanslutning förnyat undantag för viss tid.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag för enskilda fordon från de krav angående fordons konstruktion och utrustning som föreskrivs i denna förordning.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan för system, komponenter eller separata tekniska enheter som inrättats för den handikappades särskilda behov i fordon avsedda för handikappade förare eller passagerare bevilja typgodkännande som avviker från kraven i denna förordning angående fordons konstruktion och utrustning.

100 §
Avvikelser rörande de sista fordonen i serien

Fordonsförvaltningscentralen skall försäkra sig om att det maximiantalet beviljade undantag gällande de sista fordonen i tillverkningsserien inte överskrids. Fordonsförvaltningscentralen antecknar beviljat undantag i det register som gäller fordon och intyget över registreringen.

101 §
Rapportering om beviljade undantag

Fordonsförvaltningscentralen skall varje år före utgången av mars tillställa kommunikationsministeriet en förteckning över de undantag som beviljats under det föregående året med stöd av 99 och 100 §.

102 §
Ikraftträdelse

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 och den gäller fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som första gången tagits i bruk den dag förordningen trädde i kraft eller därefter.

2. Nationellt typgodkännande eller EG-typgodkännande i enlighet med det direktiv 2000/25/EG, som nämns i 13 § gällande avgasutsläpp från en traktors dieselmotor får inte beviljas för en motortyp, en motorfamilj eller en traktortyp vars utsläpp av föroreningar från motorn inte uppfyller kraven i detta direktiv

a) i steg I efter den 31 december 2000 för motorer i kategorierna B och C (i de effektintervall som anges i artikel 9.2 i direktiv 97/68/EG),

b) i steg II efter den 31 december 2000 för motorer i kategorierna D och E (i det effektintervall som anges i artikel 9.3 i direktiv 97/68/EG), efter den 31 december 2001 för motorer i kategori F (i det effektintervall som anges i artikel 9.3 i direktiv 97/68/EG), efter den 31 december 2002 för motorer i kategori G (i det effektintervall som anges i artikel 9.3 i direktiv 97/68/EG).

3. Motorer och traktorer vars utsläpp av föroreningar från motorerna inte uppfyller kraven i direktiv 2000/25/EG får inte tas i bruk i trafik:

a) efter den 30 juni 2001 för motorer i kategorierna A, B och C,

b) efter den 31 december 2001 för motorer i kategorierna D och E,

c) efter den 31 december 2002 för motorer i kategori F,

d) efter den 31 december 2003 för motorer i kategori G.

För traktorer med motorer i kategori E eller F skall datumen ovan dock uppskjutas till sex månader senare.

4. På sådana motorer och traktorer vilkas motorer är tillverkade före de dagar för ikraftträdande som anges i 3 mom. och som för första gången tas i bruk i Finland tillämpas 13 och 43 § efter det att det förflutit två år från de nämnda dagarna för ikraftträdande. En motor får utan hinder av 13 och 43 § tas i bruk som separat teknisk enhet, om motorn är avsedd för en traktor som redan är i bruk de dagar för ikraftträdande som avses i 3 mom. och uppfyller de krav som gällde då traktorn togs i bruk.

5. EG-typgodkännande för fordon, EG-typgodkännande för komponenter eller för separata tekniska enheter eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp, komponent eller separat teknisk enhet i enlighet med det i 15 § nämnda direktivet 2002/2/EG om radiostörningar, får inte beviljas från och med den 1 oktober 2002 om inte kraven i direktiv 75/322/EEG, sådant det lyder ändrat genom detta direktiv, uppfylls.

6. Motorer och traktorer samt nya elektriska och elektroniska underenheter som har typgodkänts före den 1 oktober 2002 får inte tas i bruk i trafik den 1 oktober 2008 eller därefter om inte kraven i direktiv 2002/2/EG uppfylls.

7. Nationellt typgodkännande eller EG-typgodkännande för fordon i enlighet med direktiv 98/89/EG, som nämns i 39 § gällande mätning av hastigheten hos en traktor får inte beviljas från och med den 1 oktober 2004, om inte traktortypen i fråga uppfyller kraven i direktiv 74/152/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 98/89/EG.

103 §
Övergångsbestämmelser

1. Fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som för första gången i Finland godkänts för trafik innan denna förordning trädde i kraft får användas i trafik, om de överensstämmer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft eller med senare bestämmelser.

2. Ett fordon och dess system, komponent och separata tekniska enhet som första gången tagits i bruk någon annanstans än i Finland innan denna förordning trädde i kraft och som tas i bruk i Finland efter att denna förordning trätt i kraft skall uppfylla

a) de krav som gällde fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste sådana E-reglementen eller specialdirektiv som en stat som anslutit sig till Genèveöverenskommelsen eller en EES-stat fick tillämpa vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) andra än i punkt a eller b avsedda nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i punkt a eller b.

3. Om konstruktionen eller utrustningen hos ett sådant fordon som avses i denna förordning ändras efter att denna förordning trätt i kraft, skall ändringen göras så att det ändrade fordonet uppfyller kraven i denna förordning eller senare krav. Om konstruktionen hos ett fordon som tagits i bruk innan denna förordning trädde i kraft ändras, skall det ändrade fordonet uppfylla de krav som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagande eller senare krav.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.