1223/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 54 § 4 mom. 2 punkten och 56 § 5 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 54 § 4 mom. 2 punkten i lag 405/2002 och 56 § 5 mom. i lag 777/1996, samt

ändras 4 §, 7 § 3 mom., 13 § 1 mom. 6 punkten samt 3, 5 och 6 mom., 14 § 1 mom., 15 § 3 mom., 25, 32 och 43 § samt 56 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 691/2001, 13 § 6 mom. och 56 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 777/1996 samt 25 § sådan den lyder i lag 83/1995, som följer:

4 §
Ledning och styrning av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av den allmänna planeringen av och tillsynen över hälsoskyddet utövas av social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral styr verkställigheten av och tillsynen över denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Livsmedelsverket skall planera, styra och övervaka hälsoskyddet inom sitt verksamhetsområde.

7 §
Kommunal hälsoskyddsmyndighet

Kommunala tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet skall ha lämplig högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller teknisk examen på institutnivå. Den som skötte motsvarande tillsynsuppgifter enligt hälsovårdslagen (469/1965) när hälsoskyddslagen trädde i kraft uppfyller också behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare som handhar hälsoskyddsuppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Anmälningsskyldighet

Verksamhetsidkaren skall i god tid innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter:


6) anläggandet eller ibruktagandet av en sådan annan lokal eller inrättning, för vars hygieniska förhållanden med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär måste uppställas särskilda krav; närmare bestämmelser om ovan avsedda lokaler och andra inrättningar utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Anmälan skall likaså göras då livsmedel säljs från en flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller annan flyttbar anläggning. Särskilda bestämmelser om lämnande av anmälan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


Närmare bestämmelser om anmälan och de utredningar som skall fogas till den utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas bestämmelser om när en livsmedelslokal skall anses temporär.

14 §
Anmälan i vissa fall

Livsmedelsverket kan med beaktande av verksamhetens art och omfattning ålägga verksamhetsidkaren att göra en anmälan om en livsmedelslokal på ett passagerarfartyg, i ett flygplan, på ett tåg eller i ett annat kollektivt trafikmedel.


15 §
Behandling av anmälan och föreskrifter som meddelas den anmälningsskyldige

Närmare bestämmelser om beslutet och dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Allmänna anvisningar om avfall

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i syfte att förebygga sanitära olägenheter meddela anvisningar om hantering av avfall, desinficering av avloppsvatten, hantering av döda vilda djur samt om hygieniska krav på byggande av klosett. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall innan anvisningar meddelas höra andra myndigheter eller instanser, vilkas verksamhet eller intresse saken särskilt gäller.

32 §
Närmare bestämmelser om bostäder, allmänna områden och inrättningar

Social- och hälsovårdsministeriet kan på sanitära grunder genom förordning utfärda närmare bestämmelser om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer i en bostad och annat vistelseutrymme.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om

1) de sanitära bedömningsgrunderna för områden och inrättningar som avses i 28 §,

2) de hygieniska kvalitetskraven på och den regelbundna övervakningen av vattnet i en i 29 § avsedd allmän siminrättning, simhall, badstrand och badanläggning samt av vattnet i en allmän bassäng för allmän rekreation, rehabilitering och massage eller i en annan motsvarande allmän bassäng, samt

3) de hygieniska och övriga kvalitetskraven i fråga om vattnet vid en allmän badstrand eller badplats.

43 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om områden för begravning, om begravning, om liktransport och om flyttning av redan jordat lik kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som en kommunal nämnd eller något annat organ som avses i 7 § har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt eller ändrat den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 220/2002
ShUB 30/2002
RSv 160/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.