1213/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i undervisningsministeriets arbetsordning av den 26 maj 2000 (483/2000) 41 § 3 mom.,

ändras 39 § 2 mom. 4 och 5 punkten, 40 §, 50 § 1 punkten samt 51 §, av dem 40 § sådana den lyder delvis ändrad i förordning 420/2001, samt

fogas till 39 § 2 mom. nya 6―8 punkter och till förordningen en ny 50 a §, som följer:

39 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör dessutom i fråga om ministeriet och dess personal ärenden som gäller


4) ingående av sådana avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än dem som nämns i lagens 26 §,

5) utfärdande av intyg till tjänstemän som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när tjänstemannen säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör,

6) inrättande eller indragning av ett betalningsställe eller en redogörare,

7) godkännande av fördelningen av anslag som anvisats projekt inom EU:s strukturfonder samt bekräftande av utbetalningarna av dessa anslag, samt

8) naturaförmåner till ministeriets personal frånsett tjänstemän som avses i 26 § tjänstemannalagen.

40 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden av avdelningen,

2) användningen av anslag som anvisats avdelningens verksamhetsområde eller ställts till dess förfogande samt beviljande av medel samt anskaffningar inom ramen för dessa anslag, om inte ministern genom ett beslut som fogats till den interna budgeten har förbehållit sig dessa ärenden eller gett någon annan tjänsteman på avdelningen fullmakt att besluta om dem,

3) godkännande av utgifter och inkomster som hör till avdelningens verksamhetsområde, om det inte i den interna budgeten bestämts att någon annan tjänsteman på avdelningen skall besluta om dessa ärenden,

4) meddelande av anvisningar till ämbetsverk och inrättningar som hör till avdelningens verksamhetsområde,

5) placeringen av personal vid avdelningens enheter,

6) förordnanden om tjänsteresor för cheferna för enheterna vid avdelningen och andra tjänstemän direkt under chefen för avdelningen, samt

7) utfärdande av intyg till andra tjänstemän vid avdelningen än dem som utnämnts av republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde när de säger upp sig eller då tjänsteförhållandet upphör.

50 §
Ärenden som avgörs av chefen för ekonomienheten

Förutom de ärenden som nämns i 48 § avgör ekonomichefen ärenden som gäller

1) uppgifter som hör till ministeriet i egenskap av räkenskapsverk, om de inte hör till kanslichefen, chefen för en avdelning eller chefen för en enhet vid en avdelning eller till chefen för en verksamhetsenhet utanför avdelningarna eller till en tjänsteman som avses i 50 a § och är underställd ekonomichefen, samt


50 a §
Ärenden som avgörs av vissa tjänstemän på ekonomienheten

Redovisningschefen avgör ärenden som gäller den betalningsrörelse, redovisning, bokföring, löneberäkning och det bokslut som tillkommer ministeriet i egenskap av redovisningsverk, om de inte skall avgöras av någon annan tjänsteman eller ministern.

Chefen för revisionen avgör ärenden som gäller betalningsbeslut i fråga om de projekt inom EU:s strukturfonder som hör till ministeriets verksamhetsområde samt återkrav av EU-stöd och motsvarande statlig medfinansiering.

Den tjänsteman på undervisningsministeriet som förordnats till ordförande för gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning avgör ärenden som gäller godkännandet av utbetalningar av statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet som behandlas i undervisningsministeriet samt av den övriga lagstadgade finansieringen som hör till gruppens verksamhetsområde.

En tjänsteman som ministern förordnar från ekonomienheten avgör ärenden som gäller godkännande av finansieringsbeslut avseende gemenskapsinitiativprogram och projekt för tekniskt stöd.

51 §
Ärenden som avgörs av andra tjänstemän

En tjänsteman som ministern förordnar från förvaltningsenheten avgör ärenden som gäller ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, semesterersättningar samt andra lönetillägg eller tilläggsarvoden som enligt tjänste- och kollektivavtal eller avtal eller bestämmelser om anställningsvillkor skall beviljas tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet.

Tjänstemän som ministern förordnar från förvaltningsenheten avgör utan föredragning inom ramen för den användningsplan för fastighetsförvaltningsmedel som fastställts av förvaltningsdirektören ärenden som gäller utnyttjande av den yttranderätt som ministeriet har i egenskap av fastighetsinnehavarverk samt ingående av avtal och uppgörande av beställningar, om kostnaderna uppgår till högst 100 000 euro samt på föredragning beslut om utbetalning av statsandelar och -understöd som beviljats för anläggningsprojekt som hör till verksamhetsområdet för utbildnings- och forskningspolitiska avdelningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Markku Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.