1207/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 12 § 1, 3 och 4 mom.,

ändras 13 §, 20―22 §, 23 § 2 och 3 mom. och 27 a §

av dem 22 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 460/1995 samt 23 § 2 och 3 mom. och 27 a § sådana de lyder i sistnämnda förordning samt

fogas till förordningen en ny 10 § varvid den nuvarande 10 § blir en ny 11 § i stället för den 11 § som upphävts genom förordning 681/1996, som följer:

10 §

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker beviljas och detaljhandelsställe eller alkoholbolagets alkoholbutik godkänns på skriftlig ansökan av länsstyrelsen i det län där försäljningsstället är beläget.

13 §

Detaljhandel kan inledas efter att den myndighet som beviljar tillståndet meddelat att den godkänt försäljningsstället.

Innan på ett detaljhandelsställe görs sådana ändringar som har betydelse för verksamheten eller tillsynen, skall innehavaren av detaljhandelstillståndet eller alkoholbolaget anmäla detta till den myndighet som beviljar tillståndet. Ändringarna kan tas i bruk först när myndigheten meddelat att den godkänt dem.

20 §

Serveringstillstånd för alkoholdrycker beviljas på skriftlig ansökan av länsstyrelsen i det län där serveringsstället är beläget. Tillstånd för servering i färdmedel beviljas av länsstyrelsen i det län där den som ansöker om tillstånd har sin hemort, eller om sökanden inte har sin hemort i Finland, länsstyrelsen i Södra Finlands län.

21 §

I ansökan skall nämnas:

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer eller personbeteckning eller födelsedatum samt kontaktinformation,

2) namnen på de personer som hör till den juridiska personens förvaltningsorgan, verkställande direktören, bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag samt kontaktinformation och personbeteckningar eller födelsedatum,

3) namnen på den person som föreslås bli ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare samt deras personbeteckningar eller födelsedatum och kontaktinformation, samt

4) serveringsställets serveringstider, läge och kontaktinformation.

Till ansökan skall fogas

1) bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna för den juridiska personen samt senast fastställda resultaträkning och balansräkning,

2) samtycke av den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare till uppgiften samt handlingar som påvisar deras yrkesskicklighet,

3) en plan angående personalens storlek och uppgifter,

4) en plan angående avgränsning av serveringsområdet jämte ritningar, samt

5) andra utredningar om sökandens ekonomiska situation, organisation, personal, ansvariga föreståndare, antalet kundplatser samt serveringsstället och serveringsområdet som gäller förutsättningarna för beviljande av tillstånd och som tillståndsmyndigheten anser vara nödvändiga.

Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva tilläggsutredningar angående förutsättningar för beviljande av tillstånd, begränsning av tillståndet eller ställande av villkor som är nödvändiga med tanke på övervakningen och upprätthållandet av allmän ordning.

22 §

Serveringsområdet kan ändras på anmälan av tillståndsinnehavaren utom då

1) serveringstillståndet är tillfälligt,

2) serveringsområdet utvidgas utomhus, eller

3) serveringsområdet utvidgas till en annan byggnad.

Anmälan om ändring av serveringsområdet skall lämnas in till tillståndsmyndigheten minst tre veckor före ändringen är planerad att tas i bruk. Tillståndsmyndigheten skall inom två veckor från att ha mottagit anmälan meddela om anmälan godkänns.

Om ändringen inte enligt 1 mom. kan verkställas genom anmälan krävs för ibruktagandet av ändringen tillstånd av tillståndsmyndigheten.

Anmälan och tillståndsansökan skall innehålla de uppgifter och bilagor om serveringsområdet som avses ovan i 21 §.

Tillståndsmyndigheten kan förbjuda ibruktagandet av ändringen eller utfärda begränsningar eller ställa villkor för den med stöd av 21 c och d § alkohollagen.

23 §

Utan hinder av 1 mom. kan länsstyrelsen i det län där serveringsstället är beläget enligt vad som särskilt föreskrivs tillåta förlängning av serveringstiden så att servering av alkoholdrycker får ske före klockan nio och efter klockan halv två.

Tillstånd till förlängning av serveringstiden skall ansökas skriftligen hos länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en utredning om behovet av förlängd serveringstid samt annan utredning som länsstyrelsen anser nödvändig.


27 a §

Serveringstillståndsinnehavarens beslut om ansvarig föreståndare och dennes ställföreträdare skall finnas framlagt på serveringsstället. Om ställföreträdarna är flera till antalet skall den inbördes ställföreträdarordningen mellan dem framgå av beslutet. Den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares genom utbildning eller erfarenhet förvärvade yrkesskicklighet skall på begäran av tillståndsmyndigheten kunna utredas på serveringsstället.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Förordningens 23 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft först från den 1 januari 2004.

Förordningens 10 och 20 § tillämpas först från den 1 januari 2005. Före det beviljas tillstånd för detaljhandel med och servering av enbart genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol beviljas när denna förordning träder i kraft av länsstyrelsen i det län där detaljhandels- eller serveringsstället är beläget i egenskap av tillståndsmyndighet. Tillstånd för servering i färdmedel beviljas av länsstyrelsen i det län där den som ansöker om tillstånd har sin hemort, eller om sökanden inte har sin hemort i Finland, länsstyrelsen i Södra Finlands län. Annat detaljhandels- och serveringstillstånd beviljas och detaljhandelsställe eller alkoholbolagets alkoholbutik godkänns när denna förordning träder i kraft av social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i egenskap av tillståndsmyndighet.

Har ärendet blivit anhängigt vid social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall ärendet slutbehandlas av den.

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsrådet
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.