1201/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 9 kap. 3 § 1 punkten och 13 kap. 6 § 1 mom. 2 punkten samt

fogas till 6 kap. en ny 4 a § och till 22 kap. en ny 10 § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

4 a §
Uppvisande av straffregisterutdrag

En förutsättning för utnämning till en tjänst eller anställning i ett tjänsteförhållande är i de fall som avses i 2 § lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) att personen i fråga på begäran av den myndighet som tillsätter tjänsten har visat upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. straffregisterlagen (770/1993). Om ett straffregisterutdrag inte finns att tillgå när en tjänst tillsätts skall beslutet vara villkorligt och bekräftas först när ett utdrag har visats upp. Den som villkorligt valts till tjänsten skall visa upp ett straffregisterutdrag senast 30 dagar efter delfående av beslutet om valet eller inom en längre tidsfrist som den myndighet som tillsätter tjänsten beviljat av särskilda skäl. Om utdraget inte visas upp inom ovan avsedd tid, förfaller valet. Den myndighet som gjort det villkorliga valet fattar beslut om att valet skall bekräftas eller förfalla. En behörig lägre verkställande myndighet kan besluta om bekräftandet.

9 kap.

Kyrkofullmäktige

3 §
Kvalificerad majoritet

För fattande av beslut krävs att minst två tredjedelar av de närvarande och över hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige biträder beslutet i de ärenden som gäller

1) uppförande av kyrka och därtill anslutna byggnader eller av jordfästningskapell eller sådan renovering som avses i 14 kap. 2 § 2 mom. samt uppförande av kapell, församlingshem, församlingens ämbetshus eller läger- och kurscentrum samt anläggande eller utvidgning av en begravningsplats,


13 kap.

Ändringar i församlingsindelningen

6 §
Undantag från fördelningsgrunderna

Vid egendomens fördelning i de fall som avses i 5 § 2 mom. skall med avvikelse från fördelningsgrunderna och utan att någon delning av ifrågavarande egendomsposter sker,


2) en sådan annan kyrka, ett kapell, ett församlingshus, en begravningsplats eller någon annan fastighet eller byggnad som enbart eller huvudsakligen betjänar ett visst område överlåtas åt den församling till vilken området kommer att höra.


22 kap.

Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond och kyrkans avtalsdelegation

10 §
Försäkringstillsyn

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över den placeringsverksamhet som pensionsfonden inom kyrkans centralfond idkar. Om tillsynsavgiften bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 208/2002
FvUB 12/2002
RSv 205/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.