1192/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga en tillräcklig försörjning under ålderdomen och vid arbetsoförmåga för sådana i Finland bosatta invandrare som annars uppenbart skulle vara i fortlöpande behov av sådant utkomststöd som avses i lagen om utkomststöd (1412/1997).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) invandrare en 16 år fylld person som flyttat till Finland och som har bott i Finland kortare tid än den tid som enligt 25 b § folkpensionslagen (347/1956) berättigar till full folkpension,

2) arbetsoförmögen en person som till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada är oförmögen att utföra sitt sedvanliga arbete eller annat därmed jämförligt arbete, som med beaktande av hans eller hennes ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom eller henne lämpligt och trygga en skälig försörjning.

3 §
Verkställighet

De uppgifter som föreskrivs i denna lag sköts av Folkpensionsanstalten.

2 kap.

Förutsättningar för beviljande av särskilt stöd, stödbelopp och bestämningsgrunder

4 §
Förutsättningar för beviljande av särskilt stöd

Särskilt stöd till invandrare kan beviljas

1) en invandrare som har fyllt 65 år, eller

2) på grundval av arbetsoförmåga tills vidare eller för viss tid en invandrare som inte har fyllt 65 år.

För erhållande av stödet förutsätts dessutom att sökanden sedan han eller hon fyllde 16 år har varit lagligt bosatt i Finland minst fem år utan avbrott omedelbart innan det särskilda stödet börjar.

En förutsättning för erhållande av stödet är också att sökanden är i behov av ekonomiskt stöd och visar att han eller hon i Finland och utomlands har sökt de pensioner och andra förmåner som han eller hon kan ha rätt till.

5 §
Särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga

På grundval av arbetsoförmåga kan särskilt stöd beviljas för så lång tid som personen i fråga uppskattas vara arbetsoförmögen enligt 2 § 2 punkten. När särskilt stöd beviljas för viss tid skall Folkpensionsanstalten försäkra sig om att en vård- eller rehabiliteringsplan har utarbetats för personen. Särskilt stöd kan beviljas även för den tid beredningen av vård- eller rehabiliteringsplanen pågår.

6 §
Beloppet av särskilt stöd

Beloppet av särskilt stöd är skillnaden mellan fullt särskilt stöd och årsinkomsten enligt 7 §.

Fullt särskilt stöd är 5 715,12 euro om året i den första och 5 477,40 euro om året i den andra kommungruppen.

Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla särskilda stödet till 5 028,48 euro om året i den första och 4 826,04 euro om året i den andra kommungruppen.

Särskilt stöd beviljas enligt den kommungrupp till vilken den kommun hör där personen i fråga bor när det särskilda stödet börjar utbetalas.

Angående kommungrupperna gäller vad som bestäms i 25 § 4 mom. folkpensionslagen.

7 §
Inkomster och förmögenhet som skall beaktas (årsinkomst)

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller upprepat varje år. Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd till den som är gift.

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)

1) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd,

2) bostadsbidrag som betalas av statens eller kommunens medel,

3) barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),

4) barnförhöjning enligt 29 § folkpensionslagen,

5) barnförhöjning som ingår i en pension enligt en lag, en pensionsstadga eller ett pensionsreglemente som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

6) arbetslöshetsdagpenningens eller arbetsmarknadsstödets barnförhöjning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

7) vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 a § folkpensionslagen eller annat motsvarande stöd eller annan motsvarande ersättning som betalas på grundval av sjukdom eller skada,

8) fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977),

9) frontunderstöd som betalas till vissa utländska frivilliga frontmän.

Som årsinkomst betraktas också åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger 13 205 euro eller, om han eller hon är gift, varmed värdet av makarnas sammanlagda förmögenhet överstiger 21 128 euro. När årsinkomsten uppskattas räknas som förmögenhet inte en bostad som är i personens eget bruk.

Om en person får förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen, beaktas folkpensionen som inkomst till det belopp den skulle uppgå till om den inte hade tidigarelagts.

8 §
Gemensamt hushåll

Om en man och en kvinna fortgående lever tillsammans i gemensamt hushåll utan att ingå äktenskap men under äktenskapsliknande förhållanden, tillämpas vid bestämmande av det särskilda stödet vad som i denna lag bestäms om personer som är gifta med varandra.

Om en person som är gift inte har gemensamt hushåll med maken, tillämpas vid bestämmande av hans eller hennes särskilda stöd vad som i denna lag bestäms om särskilt stöd till den som inte är gift.

9 §
Det lägsta beloppet av särskilt stöd som utbetalas samt avrundning

Särskilt stöd betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.

De förmögenhets- och inkomstposter som påverkar bestämmandet av det särskilda stödet avrundas till närmaste euro.

3 kap.

Ansökan om samt beviljande och betalning av särskilt stöd

10 §
Ansökan om särskilt stöd

Särskilt stöd söks hos Folkpensionsanstalten. Den som ansöker om särskilt stöd skall lämna de uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av det särskilda stödet. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka uppgifter som skall lämnas i ansökan.

Är den som får eller söker särskilt stöd på grund av sjukdom eller ålderdomssvaghet eller av någon annan sådan orsak oförmögen att själv ansöka om särskilt stöd eller i övrigt dra försorg om sina förmåner och rättigheter i anslutning till det särskilda stödet samt saknar personen i fråga en intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig till personen eller någon annan som huvudsakligen har dragit försorg om personen i dennes ställe föra personens talan i ärenden som gäller det särskilda stödet.

11 §
Utredning av arbetsoförmåga

För avgörande av en ansökan om särskilt stöd som gjorts på grundval av arbetsoförmåga skall Folkpensionsanstalten tillställas ett sådant läkarutlåtande över sökandens hälsotillstånd som innehåller en vård- eller rehabiliteringsplan. Folkpensionsanstalten kan likväl på egen bekostnad skaffa ett läkarutlåtande, om sökanden vårdas på sjukhus eller anstalt eller om det finns något annat särskilt skäl.

Den som ansöker om särskilt stöd är skyldig att för utredande eller ny bedömning av arbetsoförmågan för undersökning besöka en läkare eller ett sjukhus som Folkpensionsanstalten bestämmer. Folkpensionsanstalten betalar de skäliga kostnader som föranleds av undersökningen.

12 §
Avslående av ansökan i vissa situationer

En ansökan om särskilt stöd kan avslås, om den som ansöker om stöd vägrar att lämna uppgifter som behövs för avgörande av ansökan eller att förete en sådan utredning som skäligen kan krävas av honom eller henne, eller om den som ansökt om särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga inte iakttar bestämmelsen om läkarundersökning.

13 §
Beviljande av särskilt stöd

Särskilt stöd beviljas från ingången av månaden efter att villkoren för beviljande uppfyllts, dock tidigast från ingången av ansökningsmånaden.

14 §
När det särskilda stödet börjar i vissa situationer

Särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga börjar tidigast vid ingången av månaden efter den för vilken sökanden sist hade rätt till dagpenning med stöd av 15 § 1 eller 3 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. Om rätt till dagpenning inte finns, börjar särskilt stöd som beviljats på grundval av arbetsoförmåga dock först efter att en tid som motsvarar den tid som avses i 19 § sjukförsäkringslagen har löpt ut. Detta gäller dock inte en sökande vars arbetsoförmåga har börjat innan han eller hon har fyllt 15 år.

15 §
Betalning av särskilt stöd

Särskilt stöd betalas månatligen till det konto i ett i Finland verksamt penninginstitut som mottagaren har uppgivit. Det särskilda stödet kan emellertid betalas även på annat sätt, om det inte är möjligt att betala in det på ett konto eller om den som ansöker om eller erhåller stöd uppger något särskilt skäl som Folkpensionsanstalten godkänner.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om betalningsdagen för särskilt stöd.

16 §
Tillfällig betalning av särskilt stöd

Om den som ansöker om särskilt stöd har lämnat in en ansökan om pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, kan det särskilda stödet betalas tillfälligt.

Om ändring har sökts i ett ärende som gäller pension, ersättning eller understöd som skall beaktas som inkomst i det särskilda stödet eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, kan det särskilda stödet betalas tillfälligt.

När en ansökan som gäller pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet har avgjorts slutgiltigt, meddelas ett slutligt beslut om det särskilda stödet.

17 §
Indrivning i vissa fall

Om den som får särskilt stöd retroaktivt beviljas pension, ersättning, understöd eller någon annan fortlöpande förmån som påverkar beloppet av det särskilda stödet, får Folkpensionsanstalten ur en pension eller en annan förmån som skall betalas retroaktivt driva in det särskilda stöd som för samma tid betalts till för stort belopp. Folkpensionsanstalten skall minst två veckor innan pensionen eller en annan förmån utbetalas meddela arbetspensionsanstalten eller någon annan som betalar ut förmåner att pensionen eller förmånen eller en del av den skall betalas till Folkpensionsanstalten.

4 kap.

Justering, avbrytande och indragning av särskilt stöd

18 §
Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd skall underrätta Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av äktenskap, förändringar som skett i inkomster och förmögenhet och som påverkar det särskilda stödet, vistelse utomlands, ändrad bosättningskommun, intagning för anstaltsvård samt andra förändringar i förhållandena som påverkar det särskilda stödet.

Den som får särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga är dessutom skyldig att till Folkpensionsanstalten anmäla en väsentlig förbättring av hälsotillståndet och arbetsförmågan samt att han eller hon börjar utföra arbete som inte kan betraktas som tillfälligt.

19 §
Justering av särskilt stöd

Det särskilda stödet justeras en gång om året (årsjustering). Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om justeringen.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. justeras det särskilda stödet

1) när den årsinkomst som påverkar det särskilda stödet har stigit med minst 734 euro eller sjunkit med minst 367 euro,

2) när folkpension eller familjepension enligt familjepensionslagen (38/1969) som betalas till den som erhåller särskilt stöd justeras,

3) när den som får särskilt stöd ingår äktenskap eller äktenskapet upplöses,

4) när den som får särskilt stöd sex månader utan avbrott har bott i en kommun som hör till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrortsgrupp hans eller hennes särskilda stöd betalas.

Det särskilda stödet justeras från ingången av den månad som följer efter förändringen. När den som får särskilt stöd på grundval av arbetsoförmåga fyller 65 år, justeras det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter att han eller hon fyllde 65 år till särskilt stöd som betalas till den som fyllt 65 år.

Om Folkpensionsanstalten känner till att förutsättningar för en höjning av det särskilda stödet föreligger, kan förhöjningen beviljas även utan ansökan.

20 §
Särskilt stöd under vistelse utomlands

Särskilt stöd betalas under tiden för tillfällig vistelse utomlands, dock högst till utgången av den månad under vilken vistelsen har varat sammanlagt 90 dagar. Efter detta betalas inget stöd under kalenderåret i fråga för de månader under vilka stödtagaren vistas utomlands.

Av särskilt vägande skäl kan undantag göras från ovan nämnda tid om 90 dagar.

21 §
Särskilt stöd under anstaltsvård

Det särskilda stödet minskas när stödtagaren har fått sådan vård som avses i 42 a § folkpensionslagen över tre månader till den del stödet, tillsammans med folkpensionen, för en stödtagare i den första kommungruppen överstiger 251,42 euro och i den andra kommungruppen 231,66 euro per månad samt för en stödtagare som är gift 226,81 euro per månad i den första kommungruppen och 209,95 euro per månad i den andra kommungruppen.

Om till en stödtagare som får anstaltsvård betalas bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978), tillämpas 1 mom. inte.

22 §
Särskilt stöd vid verkställighet av straff

Särskilt stöd till den som för verkställighet av straff är intagen i en straffanstalt eller internerad i en tvångsinrättning som avses i 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) avbryts sedan tre månader har avtjänats av ett fängelsestraff eller av ett förvandlingsstraff för böter som skall avtjänas vid sidan av detta. Om tid i rannsakningsfängelse omedelbart före verkställigheten av straffet dras av från straffet, avbryts det särskilda stödet på motsvarande sätt när den sammanräknade tiden för straffverkställigheten och avdraget har räckt tre månader, likväl tidigast från ingången av månaden efter den beräknade tidpunkt då straffet började avtjänas.

Särskilt stöd som har varit avbrutet av en orsak som nämns i 1 mom., börjar betalas från ingången av den månad som närmast följer efter att frihetsstraffet avtjänats eller vistelsen i tvångsinrättningen upphört.

För den tid under vilken stödet skall vara avbrutet av skäl som nämns i 1 mom. kan det bestämmas att det särskilda stödet skall betalas till stödtagarens make och barn under 16 år och äldre arbetsoförmögna barn, om deras försörjning är beroende av det särskilda stödet.

23 §
Betalning av särskilt stöd till ett kommunalt organ

Kan utbetalning av särskilt stöd till stödtagaren själv inte anses ändamålsenligt på grund av stödtagarens levnadssätt eller på grund av att stödtagaren är sjuk eller av någon annan särskild orsak och har ingen intressebevakare förordnats för honom eller henne, kan Folkpensionsanstalten med stödtagarens samtycke besluta att stödet skall betalas till ett i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) avsett organ i stödtagarens bosättningskommun för att användas för vård av stödtagaren och av ovan i 22 § 3 mom. avsedda anhöriga till honom eller henne. Särskilt stöd som betalts på detta sätt får inte i strid med stödtagarens uttryckliga samtycke användas för annan vård än sådan som ges under den månad för vilken det särskilda stödet har betalts.

24 §
Tillfälligt avbrott i särskilt stöd

Betalningen av särskilt stöd kan avbrytas tillfälligt eller dess belopp tillfälligt minskas tills saken slutligt avgjorts, om det finns grundad anledning att anta att det särskilda stödet borde dras in eller dess belopp minskas, eller om en förpliktelse enligt 11 § 2 mom. eller 18 § vid översyn av förutsättningarna för erhållande av särskilt stöd inte uppfylls. Särskilt stöd som beviljats för viss tid kan dessutom avbrytas, om det finns grundad anledning att anta att stödtagaren utan giltig anledning har vägrat delta i rehabilitering och att stödet borde dras in.

25 §
Indragning av särskilt stöd

Om den som erhåller särskilt stöd flyttar utomlands för att bosätta sig där stadigvarande, indras det särskilda stödet från ingången av den månad som följer efter flyttningen.

Dessutom indras det särskilda stödet från ingången av följande månad när det har inträffat en sådan förändring i stödtagarens förhållanden att förutsättningar för beviljande av stöd inte längre föreligger.

26 §
Sänkning av särskilt stöd

Om en person har skänkt bort sin förmögenhet eller på något annat sätt försämrat sin ekonomiska ställning eller vidtagit någon annan åtgärd uppenbart i syfte att särskilt stöd skall beviljas på oriktiga grunder, beviljas inget stöd eller beviljas det till det belopp det skulle uppgått till utan detta förfarande eller denna åtgärd.

Förvägrande eller sänkning av stöd enligt 1 mom. kan pågå högst tre år.

5 kap.

Ändringssökande och återkrav

27 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller särskilt stöd får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angående prövningsnämnden bestäms i sjukförsäkringslagen.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas Folkpensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagats, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

28 §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvärsskriften skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 27 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandena i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall Folkpensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om inhämtande av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast 60 dagar från besvärstidens utgång.

29 §
Försenade besvär

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som föreskrivs i 27 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det finns vägande orsaker till förseningen.

30 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som gäller särskilt stöd grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av Folkpensionsanstalten eller på ansökan av en part i ärendet, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en sådan framställning kan Folkpensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, tillfälligt avbryta utbetalningen av det särskilda stödet eller betala detta enligt sin framställning.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av en förvägrad förmån eller utökande av en redan beviljad förmån, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Även prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas enligt 27 §.

31 §
Rättelse av beslut

Om den som får särskilt stöd har beviljats en förmån enligt 26 § 1 eller 5 mom. folkpensionslagen retroaktivt eller om en sådan förmån har höjts, kan Folkpensionsanstalten oberoende av 30 § behandla ärendet på nytt efter att ha hört den berörda parten.

32 §
Återkrav

Har särskilt stöd betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall det överbetalda stödet återkrävas.

Återkravet kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och det att stödet betalades utan grund inte berodde på svikligt förfarande från stödtagarens eller hans eller hennes företrädares sida eller om det belopp som betalts utan grund är litet.

Belopp som skall återkrävas kan kvittas mot förmåner som Folkpensionsanstalten betalar senare. Utan samtycke kan kvittningen dock endast ske mot särskilt stöd, folkpension eller familjepension enligt familjepensionslagen.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran och avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som är under behandling eller annars nödvändiga för verkställigheten av en enstaka uppgift enligt denna lag. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalterna samt andra som beviljar eller betalar ut pension eller ersättning,

3) patientförsäkringscentralen och trafikförsäkringscentralen,

4) arbetsgivare.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att på begäran och avgiftsfritt av penninginstitut få de upplysningar som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende som är under behandling och som gäller den som ansöker om eller erhåller en förmån, hans eller hennes make samt ett dödsbo, där den som ansöker om eller erhåller en förmån eller hans eller hennes make är delägare, om inte tillräckliga uppgifter och utredningar fås på något annat sätt och det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som den som ansöker om eller erhåller en förmån har lämnat inte är tillräckliga eller tillförlitliga och han eller hon inte har gett sitt samtycke till att uppgifterna erhålls. Begäran om uppgifter skall framställas skriftligen och innan begäran framställs skall sökanden eller mottagaren underrättas om den.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag rätt att på begäran för avgörandet av en förmån av läkare eller andra yrkesutbildade personer enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården enligt 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) eller av socialserviceproducenter eller andra vårdinrättningar få ett utlåtande och nödvändiga uppgifter ur journalhandlingarna för den som söker en förmån samt uppgifter om hans eller hennes rehabilitering, hälsotillstånd, vård samt arbetsförmåga, om inte den som ansöker om förmånen själv tillhandahåller uppgifterna.

En yrkesutbildad person enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en socialserviceproducent har rätt att få ett skäligt arvode för de utlåtanden som de gett på grundval av den skyldighet att lämna upplysningar som föreskrivs i 3 mom.

Utöver denna paragraf iakttas 46 c, 46 d, 46 i och 46 j § folkpensionslagen.

34 §
Användningen av uppgifter

När Folkpensionsanstalten behandlar en förmån enligt denna lag har den i enskilda fall rätt att använda sådana uppgifter som den fått för skötseln av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att de påverkar en förmån enligt denna lag och om uppgifterna enligt lag skall beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars skulle ha rätt att få uppgifterna särskilt.

35 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i momentet med hjälp av teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter som avses ovan i 33 § 1 mom. Folkpensionsanstalten har rätt att med hjälp av teknisk anslutning få även uppgifter enligt 33 § 3 mom. till den del de gäller en i 2 § 4 punkten lagen om patientens ställning och rättigheter avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården eller en socialserviceproducent eller någon annan vårdinrättning.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också hämtas sekretessbelagda uppgifter utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

36 §
Utmätning

Särskilt stöd får inte mätas ut.

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom., skall 79 § 3 mom. folkpensionslagen iakttas.

37 §
Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för särskilda stöd som betalas med stöd av denna lag.

Folkpensionsanstalten skall fyra vardagar före den betalningsdag som fastställs genom förordning av statsrådet meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalningen av de särskilda stöd som skall betalas under betalningsmånaden. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de särskilda stöd som betalts under en kalendermånad och samma månads förskott beaktas när förskotten för den månad som följer efter betalningsmånaden fastställs.

Staten skall på grundval av det meddelande som avses i 2 mom. betala Folkpensionsanstalten beloppet enligt meddelandet senast en bankdag före betalningsdagen för de särskilda stöden.

38 §
Indexbindning

Beloppen i 6, 7, 9, 19 och 21 § i denna lag samt beloppen av de särskilda stöd som beviljas enligt denna lag binds till förändringarna i levnadskostnaderna så att de ändras samtidigt och i samma förhållande som vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Beloppen i 6, 7, 9, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut 2001 har beräknats.

7 kap.

Ikraftträdelsebestämmelser

39 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

Särskilt stöd beviljas också invandrare som har fyllt 65 år eller blivit arbetsoförmögna före lagens ikraftträdande.

Vid beräkning av den tid som avses i 4 § 2 mom. beaktas även tiden före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 145/2002
ShUB 35/2002
RSv 175/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.