1190/2002

Given i Helsingfors den 17 december 2002

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs följande direktiv av Europeiska gemenskapernas kommission:

1). kommissionens direktiv 2002/42/EG av den 17 maj 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (bentazon och pyridat) i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker;

2) kommissionens direktiv 2002/71/EG av den 19 augusti 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (formotion, dimetoat och oxydemetonmetyl) i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker;

3) kommissionens direktiv 2002/76/EG av den 6 september 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (metsulfuronmetyl) i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker och

4) för högsta halten av etion i te artikel 4 punkt b i kommissionens direktiv 2002/79/EG av den 2 oktober 2002 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG beträffande fastställande av gränsvärden för vissa bekämpningsmedelsrester i och på spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung samt vissa produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2002.

Kommissionens direktiv: 2002/42/EG (32002L0042); EGT nr L 134, 22.5.2002, s. 29, 2002/71/EG (32002L0071); EGT nr L 225, 22.8.2002, s. 21, 2002/76/EG (32002L0076); EGT nr L 240, 7.9.2002, s. 45, 2002/79/EG (32002L0079); EGT nr L 291, 28.10.2002, s. 1

Helsingfors den 17 december 2002

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.