Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1171/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om tullverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 3 och 6 § lagen den 18 december 1995 om tullverket (228/1991), sådana de lyder i lag 902/2002, och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Generaldirektörens ansvar, uppgifter och utövande av beslutanderätt

Vid ledningen av tullverket skall generaldirektören svara för att dess verksamhet och ekonomi ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt svara för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören skall följa utvecklingen inom tullverkets verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lag beslutar generaldirektören

1) om tullverkets allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för tullverkets verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om tullverkets verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

3) om de tullanstalter som omfattas av tullverkets bestämmanderätt, och

4) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för tullverket.

Generaldirektören undertecknar tullverkets bokslut samt därtill bifogade handlingar.

2 §
Ansvar och uppgifter av chefen för Tullstyrelsens resultatenhet, tullaboratoriet och tulldistriktet

Chefen för Tullstyrelsens resultatenhet, tullaboratoriet och tulldistriktet svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp nås och för att den verksamhet som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat. De skall följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

3 §
Delegation

Vid Tullstyrelsen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering och behandlar utvecklingsriktlinjerna och riktlinjerna för verksamheten av tullverket. Delegationen består av generaldirektören och högst nio andra medlemmar, av vilka en representerar tullverkets personal. Finansministeriet utnämner medlemmarna i delegationen på framställning av Tullstyrelsen för en viss tid, dock högst för fyra år.

4 §
Tullaboratoriets och tulldistriktets ledning

Chefen för tullaboratoriet är en laboratorieföreståndare och chef för ett tulldistrikt är av generaldirektören utsett tullråd, tulldirektör eller direktör.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor för generaldirektören ärhögre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsområdets verksamhet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för tullråd, laboratorieföreståndare, tulldirektörer, direktörer och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på hans framställning.

Tullråden, laboratorieföreståndaren, direktörerna och biträdande direktörerna utnämns av generaldirektören.

Generaldirektören utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande i Tullstyrelsen, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman. Chefen för verksamhetsenheten i fråga utnämner övriga tjänsteman eller anställer personal i arbetsavtalsförhållande i tullaboratoriet och tulldistrikten, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

7 §
Bevakning av statens rätt

Tullstyrelsen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och ämbetsverk i alla ärenden som gäller tullverket.

Tullstyrelsen representeras av tullombud eller annan tjänsteman vid tullverket som utsetts av generaldirektören.

Chefen för ett tulldistrikt eller distriktets tullombud har rätt att företräda staten i ärenden som gäller tull distriktet och i vilka Tullstyrelsen inte är representerad.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 februari 1991 om tullverket (371/1991) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finansråd
Sakari Alasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.