1168/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 8 b § och mellanrubriken före den,

dessa sådana de lyder, 8 b § i lagarna 510/1998 och 919/2001 och mellanrubriken före 8 b § i nämnda lag 510/1998, och

ändras 2 § 6, 8 och 11 punkten, 5 § 2 mom., 6 § 3 mom., 7 och 8 § samt mellanrubriken före 8 §, 8 a § samt mellanrubriken före den, 9 § 1 mom., 10 §, 12 § 1 mom. 3 punkten, 15 § 1 mom., 16 §, 17 § 1 mom., 21 § 1 mom. 3 punkten samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dessa 2 § 8 och 11 punkten sådana de lyder i nämnda lag 510/1998, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1261/1997, 8 och 10 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 510/1998, 8 a § sådan den lyder i nämnda lagar 1261/1997 och 510/1998, mellanrubriken före 8 a § sådan den lyder i nämnda lag 1261/1997 och accistabellen sådan den lyder i nämnda lag 919/2001, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 510/1998, nya 12―17 punkter som följer:

2 §

I denna lag avses med


6) elnät elnät som avses i 3 § 1 punkten elmarknadslagen (386/1995), för vilket elmarknadsmyndigheten har beviljat tillstånd,


8) industri brytning av mineraler samt industriell tillverkning och förädling av varor; med industri jämställs utövande av sådan till industrin icke hörande stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion; med industri jämställs även yrkesmässig växthusodling,


11) förädlingsvärde det sammanlagda beloppet av rörelsevinst (rörelseförlust), avskrivningar och värdenedgång samt personalkostnader enligt det bokslut som fastställts för företagets räkenskapsperiod utan sådan accisåterbäring som avses i denna lag,

12) kombinerad produktion av el och värme den under en skatteperiod av ett kraftverk utförda produktionen av el och värme för vidare utnyttjande antingen samtidigt eller var för sig,

13) apparater för egen förbrukning sådana anordningar och aggregat som anläggningen behöver för produktion av el eller el och värme och för upprätthållande av produktionsberedskapen och som behövs för avlägsnande och minskande av de miljöolägenheter som anläggningen orsakar; genom förordning av handels- och industriministeriet utfärdas närmare föreskrifter om de anordningar och aggregat som hänförs till apparater för egen förbrukning,

14) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme,

15) återanvändningsbränsle bränsle med kända egenskaper som framställts genom mekanisk bearbetning av brännbart, torrt och fast samhälls- och företagsavfall som sorterats på uppkomstplatsen; med återanvändningsbränsle jämställs produktgas som framställts ur avfallsbränsle genom en termisk förgasningsprocess,

16) biogas en gasblandning som uppstår ur kolhaltiga material som resultat av en biologisk förruttnelseprocess,

17) skogsflis brännflis som framställs i skogen eller vid en terminal eller en fabrik av trädrester som uppstår i skogen i samband med avverkningar, såsom trädtoppar, grenar, barr, löv, stubbar och rötter.

5 §

Skyldighet att betala accis på elström och försörjningsberedskapsavgift gäller, utan hinder av 1 mom. 2 punkten, dock inte

1) den som producerar el i en generator vars effekt är under två megavoltampere, om el inte överförs till ett elnät,

2) den som producerar el på ett fartyg eller tåg eller i en bil eller i något annat transportmedel för fordonets eget behov.

6 §

En elproducent som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten skall avge accisdeklaration separat för varje kraftverk till tulldistriktet på den ort där anläggningen är belägen.


7 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är elström som

1) överförs mellan elnät,

2) överlåts till ett elnät av en i 5 § 1 mom. 2 eller 4 punkten avsedd accisskyldig,

3) överlåts till ett område utanför gemenskapen eller levereras till förbrukning i något annat område inom gemenskapen än Finland,

4) levereras direkt för att användas inom den eldrivna spårbundna trafiken,

5) förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning.

Stöd för elproduktion
8 §

Rätt att på ansökan få stöd för el som den producerar har den som producerar el

1) med vindkraft,

2) i ett vattenkraftverk vars nominella effekt är högst en megavoltampere,

3) med ved eller träbaserade bränslen,

4) med återanvändningsbränsle,

5) med biogas,

6) med skogsflis,

7) med bränntorv i ett kraftvärmeverk med en nominell effekt på högst 40 megavoltampere,

8) med avgaser från metallurgiska processer,

9) med reaktionsvärme från kemiska processer så att produkter som uppstår vid kemiska processer används som sådana som försäljningsprodukter eller som råmaterial för vidare framställning.

Stöd betalas inte för el som är accisfri med stöd av 7 § 5 punkten eller som har producerats på de sätt som avses i 5 § 2 mom.

Stödbeloppet är 0,42 cent per kilowattimme. För el som produceras på de sätt som avses i 1 mom. 1 och 6 punkten är stödet emellertid 0,69 cent per kilowattimme, och för el som produceras på det sätt som avses i 4 punkten 0,25 cent per kilowattimme. Om el produceras samtidigt med olika energikällor som avses i 1 mom. och tillförlitlig utredning över deras användning inte kan företes, betalas stödet i sin helhet enligt det lägsta stödbeloppet.

Handels- och industriministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om till vilka delar el anses ha producerats med de energikällor som avses i 1 mom.

Ansökan om stöd skall lämnas till tulldistriktet på den ort där kraftverket är beläget. Stöd kan sökas för el som producerats under ett helt kalenderår eller separat för el som producerats under perioden januari―juni och el som producerats under perioden juli―december. Ansökan om stöd skall göras senast sex månader från utgången av en ovan avsedd period. Stöd betalas inte om den mängd el som ansökan avser understiger 100 megawattimmar.

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller om stödet i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis (1469/1994) eller med stöd av den bestäms om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, sökande av ändring samt vad som i övrigt bestäms eller föreskrivs om accis.

På stödet tillämpas dessutom lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

Accisåterbäring för energiintensiva företag
8 a §

När acciser som ett företag under räkenskapsperioden betalt för produkter som avses i denna lag och för lätt och tung brännolja eller acciser som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter (beloppet av betalda acciser) utgör mer än 3,7 procent av företagets förädlingsvärde, har företaget rätt att beträffande den överskjutande delen ansöka att 85 procent av de acciser som betalts för produkterna eller som ingått i anskaffningspriset för dem återbärs (accisåterbäring). Av accisåterbäringen utbetalas dock endast den andel som överstiger 50 000 euro. Accisåterbäringen får vara högst lika stor som beloppet av de acciser som betalts för produkter som avses i denna lag eller som ingått i anskaffningspriset för dessa produkter. Vid beräkningen av beloppet av betalda acciser kan företaget beakta sådana acciser på i detta moment avsedda produkter som ingår i fjärrvärme och processånga som anskaffats av företaget, om det kan förete en tillförlitlig utredning om detta. I köpvärme ingående acciser fastställs på basis av medeltalet av de acciser som ingår i den värmeproducerande anläggningens värmeproduktion under skatteperioden.

Vid beräkningen av det i 1 mom. avsedda beloppet av betalda acciser avdras i 8 § avsett stöd som företaget varit berättigat till under räkenskapsperioden samt sådana accisåterbäringar som avses i 10 a § lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994). Om företaget under räkenskapsperioden har överlåtit sådana produkter som avses i denna paragraf, skall sådana acciser som företaget betalt för dessa produkter eller som ingår i dessa produkter inte beaktas vid beräkningen av beloppet av betalda acciser.

Ansökan om accisåterbäring skall lämnas till tulldistriktet på företagets hemort inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden. Finansministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de utredningar som krävs som stöd för ansökan.

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller om accisåterbäring i tillämpliga delar vad som i lagen om påförande av accis eller med stöd av den bestäms om accisrättelse, efterbeskattning, accisförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, sökande av ändring samt vad som i övrigt bestäms eller föreskrivs om accis. Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana i denna paragraf avsedda produkter för vilka accis har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs accisåterbäringen. Företaget skall utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till tulldistriktet på sin hemort för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment.

På stödet tillämpas lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd.

9 §

En nätinnehavare enligt 5 § 1 mom. 1 punkten skall till tulldistriktet på den ort som enligt handelsregistret är hans hemort göra en skriftlig anmälan för registrering som accisskyldig. Likaså skall en elproducent enligt 5 § 1 mom. 2 punkten göra en motsvarande anmälan till tulldistriktet på den ort där anläggningen är belägen. Anmälan skall göras separat för varje anläggning.


10 §

När elström produceras vid kombinerad produktion av el och värme betalas accis på de bränslen som används för produktion av värme enligt accistabellen på basis av den bränslemängd som erhålls genom att multiplicera den till förbrukning överlåtna värmen med koefficienten 0,9.

I 1 mom. avsedda bränslen som använts för produktion av värme fastställs på basis av den värme som överlåtits till förbrukning med användning av effektiva värmevärden. Med värme som överlåtits till förbrukning avses den värmemängd som överlåtits från ett kraftverk till ett fjärrvärme- eller processångnät och motsvarande vidare utnyttjande.

Alla bränslen anses ha använts i samma proportioner både vid produktionen av värme och vid produktionen av el.

12 §

Fritt från accis och försörjningsberedskapsavgift är


3) stenkol som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion.


15 §

Den som för produktion av värme i en anläggning använder mer än 25 000 megawattimmar bränntorv under ett kalenderår är skyldig att betala accis enligt accistabellen på den användning av bränntorv som överstiger denna mängd.


16 §

Accis på bränntorv och tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv eller tallolja använts för i 15 § avsett ändamål. En i 15 § avsedd användare skall avge accisdeklaration separat för varje anläggning till tulldistriktet på den ort där anläggningen är belägen. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

17 §

En användare enligt 15 § skall till tulldistriktet på den ort där användningen äger rum göra en skriftlig anmälan för registrering som accisskyldig. Anmälan skall göras separat för varje anläggning.


21 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används


3) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Stöd som avses i 8 och 8 a § kan betalas efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har beviljat tillstånd därtill.

Endast acciser som ingår i fjärrvärme eller processånga som anskaffats efter lagens ikraftträdande kan beaktas i beloppet av betalda acciser i ett energiintensivt företags återbäringskalkyl enligt 8 a § 1 mom.

RP 130/2002
FiUB 38/2002
RSv 228/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.