1162/2002

Given i Helsingfors den 20 december 2002

Lag om ändring av 127 a och 127 b § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 127 a § 1 mom. och 127 b §, sådana de lyder i lag 995/2000, som följer:

127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 1 150 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.


127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 10 procent av den utbetalda lönen,

2) 60 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalts till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar skattepliktig verksamhet, och

3) 60 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalts till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 256/2002
FiUB 37/2002
RSv 226/2002

Helsingfors den 20 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.