1159/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. radiolagen av den 16 november 2001 (1015/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om användning av de radiofrekvensområden (användningsplan) som med stöd av 6 § 1 mom. radiolagen anvisas för televisions- och radioverksamhet enligt lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) samt för televerksamhet som är beroende av koncession.

Denna förordning gäller inte

1) frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit,

2) radioverksamhet som sker på korta, medellånga och långa radiovågor,

3) i televisionsverksamhet sådana televisionssändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 2 kW, och inte heller

4) i radioverksamhet sådana radiosändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 50 W.

Om användningsplan för frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet samt televerksamhet som är beroende av koncession när det gäller landskapet Åland bestäms särskilt.

2 §
Analoga televisionsnät

De frekvensområden som skall användas för analog televisionsverksamhet är 174―230 MHz och 470―790 MHz.

Det finns fyra riksomfattande analoga televisionsnät, varav två är reserverade för televisionsverksamhet som är beroende av koncession och två för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande, regionala och lokala analoga televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. används två televisionssändare i frekvensområdet 47―68 MHz.

3 §
Digitala televisionsnät

Det frekvensområde som skall användas för digital televisionsverksamhet är 470―790 MHz.

Två kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala digitala televisionsverksamhet som är beroende av koncession. Därutöver har Rundradion Ab till sitt förfogande ett kanalknippe för skötseln av allmännyttig verksamhet.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande och regionala digitala televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som skall användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5―108 MHz.

Det finns fem riksomfattande analoga radionät, varav ett är reserverat för utövande av radioverksamhet som är beroende av koncession och fyra för skötsel av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i riksomfattande, regionala och lokala analoga radionät för radioverksamhet som är beroende av koncession eller för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet samt de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i de riksomfattande och regionala radionäten anges i en bilaga. Sändareffekten hos de radiosändare som används i lokala radionät får vara högst 1 kW.

5 §
Digitala radionät

Det frekvensområde som skall användas för digital radioverksamhet är 174―240 MHz.

Två kanalknippen används gemensamt i den riksomfattande och regionala digitala radioverksamhet som är beroende av koncession samt i Rundradion Ab:s allmännyttiga radioverksamhet.

De kanalknippen som är avsedda att användas i riksomfattande, regional och lokal digital radioverksamhet, som är beroende av koncession eller utövas inom ramen för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet, och de största tillåtna sändareffekterna hos de radiosändare som används i dem anges i en bilaga.

6 §
Andra generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är 880―915 MHz och 925―960 MHz (frekvensområde 900 MHz) och 1710―1785 MHz och 1805―1880 MHz (frekvensområde 1800 MHz).

Det finns tre riksomfattande digitala GSM-mobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 MHz och frekvensområdet 1800 Mhz.

Det finns ett riksomfattande digitalt GSM-mobiltelenät som fungerar endast i frekvensområdet 1800 MHz. För regionala digitala GSM-mobiltelenät i frekvensområdet 1800 MHz som fungerar i det övriga Finland men inte i landskapet Åland finns ett gemensamt frekvensband.

7 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1900―1980 MHz och 2110―2170 MHz.

Det finns fyra riksomfattande digitala UMTS-mobiltelenät.

8 §
Myndighetsradionät

De frekvensområden som skall användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är 380―386 MHz och 390―396 MHz.

Det finns ett riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

9 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Kommunikationsverket skall på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar likadan mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl föreligger orsak att förfara annorlunda.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 12 december 2001 om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1310/2001) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Konsultativ tjänsteman
Mikael Nyberg

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.