1158/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. radiolagen av den 16 november 2001 (1015/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om användning av de radiofrekvensområden (användningsplan) som med stöd av 6 § 1 mom. radiolagen anvisas för televisions- och radioverksamhet samt för sådan televerksamhet i landskapet Åland som är beroende av koncession.

Denna förordning gäller inte

1) frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit,

2) radioverksamhet som sker på korta, medellånga och långa radiovågor,

3) i televisionsverksamhet sådana televisionssändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 2 kW, och inte heller

4) i radioverksamhet sådana radiosändare vars största tillåtna sändareffekt är högst 50 W.

2 §
Analoga televisionsnät

De frekvensområden som skall användas för analog televisionsverksamhet är 174–230 MHz och 470–790 MHz.

I landskapet finns det televisionsnät för televisionsverksamhet som är beroende av koncession enligt vad Ålands landskapsstyrelse bestämmer.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i analoga televisionsnät och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga.

3 §
Digitala televisionsnät

Det frekvensområde som skall användas för digital televisionsverksamhet är 470–790 MHz.

För sådan digital televisionsverksamhet i landskapet som är beroende av koncession anvisas ett kanalknippe.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i digitala televisionsnät och de största tillåtna sändareffekterna hos radiosändare som används i näten anges i en bilaga.

Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som skall användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5–108 MHz.

I landskapet finns det radionät för regional och lokal radioverksamhet som är beroende av koncession enligt vad Ålands landskapsstyrelse bestämmer.

De radiofrekvenser som är avsedda att användas i analoga radionät och de största tillåtna sändareffekterna anges i en bilaga.

5 §
Digitala radionät

Det frekvensområde som skall användas för digital radioverksamhet är 174–240 MHz.

För digital radioverksamhet som är beroende av koncession anvisas två kanalknippen.

De kanalknippen som är avsedda att användas i digital radioverksamhet och de största tillåtna sändareffekterna hos de radiosändare som används i dem anges i en bilaga.

Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet.

6 §
Andra generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är 880–915 MHz och 925–960 MHz (frekvensområde 900 MHz) och 1710–1785 MHz och 1805–1880 MHz (frekvensområde 1800 MHz).

I landskapet finns det med landskapsstyrelsens samtycke två digitala GSM-mobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 MHz och frekvensområdet 1800 MHz.

7 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1900–1980 MHz och 2110–2170 MHz.

I landskapet finns det med landskapsstyrelsens samtycke fyra digitala UMTS-mobiltelenät.

8 §
Myndighetsradionät

De frekvensområden som skall användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är 380–386 MHz och 390–396 MHz.

Det finns ett riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

9 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Kommunikationsverket skall på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar likadan mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl föreligger orsak att förfara annorlunda.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 27 december 2001 om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet som är beroende av koncession (1449/2001).

Helsingfors den 19 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Konsultativ tjänsteman
Mikael Nyberg

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.