1155/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om statskontoret

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 3 och 6 § lagen den 15 februari 1991 om statskontoret (305/1991) och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), av dessa lagrum de förstnämnda sådana de lyder i lag 903/2002 och det sistnämnda sådant det lyder i lag 281/2000:

Organisation
1 §

Statskontorets verksamhetsorganisation består av verksamhetsområden samt av andra enheter som är direkt underställda generaldirektören. Om uppgifterna, organisationen och beslutsfattandet inom enheterna bestäms närmare i arbetsordningen.

Vid statskontoret finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en medlem är en person som statskontorets personal har utsett inom sig. Finansministeriet utser på framställning av statskontoret de övriga medlemmarna i delegationen för en viss tid, dock högst för fyra år.

Statskontoret kan som stöd för planeringen och relationerna till kund- och intressentgrupper inom sina verksamhetsområden tillsätta också andra delegationer, om vilka bestäms i arbetsordningen.

2 §

Chef för statskontoret är en generaldirektör.

Vid statskontoret finns dessutom annan personal.

Behandling av ärenden
3 §

Generaldirektören skall leda statskontorets verksamhet och ekonomi. Generaldirektören skall svara för att statskontorets verksamhet och ekonomi ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören skall följa utvecklingen inom statskontorets verksamhetsområde samt vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs i lagen om statskontoret beslutar generaldirektören

1) om statskontorets allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för statskontorets verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om statskontorets verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

3) om åtgärder för genomförande av statskontorets mål,

4) om förslag till avgiftsbeläggning av statskontorets prestationer och grunderna för avgifterna vilket överlämnas till finansministeriet,

5) om utnämningar vid statskontoret enligt vad som bestäms närmare i arbetsordningen, samt

6) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för statskontoret.

Generaldirektören undertecknar statskontorets bokslut och de handlingar som hänför sig till det.

4 §

Övriga tjänstemän i förmansställning vid statskontoret skall svara för att den verksamhet och ekonomi som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt för att de mål som ställts upp för verksamhetsenheten eller verksamhetsområdet uppnås. De skall följa den allmänna utvecklingen gällande den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

5 §

Vid statskontoret finns en pensionsskyddsnämnd, som preliminärt behandlar sådana pensionsärenden som är av principiell karaktär eller i vilka de beslut som fattas har särskild betydelse för tillämpandet av pensionsbestämmelserna i andra motsvarande fall eller i vilka det är fråga om beviljande av extra pension.

Till pensionsskyddsnämnden hör chefen för personalavdelningen vid finansministeriet som ordförande samt fyra andra medlemmar som känner till pensionsärenden och som finansministeriet förordnar för tre år i sänder. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till vice ordförande.

Pensionsskyddsnämnden är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och två andra medlemmar är närvarande.

Finansministeriet fastställer arvodena för medlemmarna i pensionsskyddsnämnden.

Behörighetsvillkor
6 §

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med statskontorets verksamhetsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Behörighetsvillkor för tjänstemän i förmansställning som är direkt underställda generaldirektören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det verksamhetsområde som de leder samt i praktiken visad ledarförmåga.

Bestämmelser om tjänster och tjänsteförhållande
7 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Om utnämnande till andra tjänster och anställande av personal i arbetsavtalsförhållande bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören kan ge en tjänsteman som uppfyller behörighetsvillkoren i 6 § 2 mom. förordnande till chef för ett verksamhetsområde eller för någon annan enhet som är direkt underställd generaldirektören.

8 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av statsrådet. Om det är fråga om tjänstledighet som varar högst två år eller som grundar sig på lag, förordning eller tjänstekollektivavtal, beviljas den dock av finansministeriet.

9 §

Om utnämning till tjänsteförhållande för viss tid beslutar i fråga om generaldirektören finansministeriet, om tjänsteförhållandet varar högst ett år, och statsrådet, om tjänsteförhållandet varar över ett år.

I andra fall bestäms i arbetsordningen om utnämning till tjänsteförhållande för viss tid och anställande i arbetsavtalsförhållande för viss tid.

10 §

Finansministeriet förordnar på framställning av statskontoret ställföreträdare för statskontorets generaldirektör. Övriga vikariearrangemang bestäms i arbetsordningen.

Särskilda bestämmelser
11 §

Statskontoret kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens fördel och rätt i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde.

En tjänsteman vid statskontoret som har avlagt juris kandidatexamen har rätt att i ärenden som avses i 1 mom. utan särskilt bemyndigande bevaka statens fördel och rätt vid domstolar, ämbetsverk och förrättningar samt att härvid företräda statskontoret.

En tjänsteman vid statskontoret, som har förordnats av generaldirektören, har rätt att i inteckningsärenden utan särskilt bemyndigande företräda statskontoret hos inteckningsmyndigheten.

Ikraftträdande
12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 1 mars 1991 om statskontoret (306/1991) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.