1152/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om Statens ekonomiska forskningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 2 och 5 § lagen den 12 januari 1990 om Statens ekonomiska forskningscentralen (27/1990) och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994), dessa lagrum sådana de lyder, 2 och 5 § lagen on Statens ekonomiska forskningscentralen i lag 904/2002 och 8 § 2 mom. statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 281/2000, som följer:

1 §

Överdirektören leder forskningscentralens verksamhet och ekonomi. Överdirektören svarar för att verksamheten och ekonomin ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Överdirektören skall följa utvecklingen inom forskningscentralens verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs i lagen om Statens ekonomiska forskningscentralen beslutar överdirektören

1) om forskningscentralens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för forskningscentralens verksamhet och ekonomi inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om forskningscentralens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag, samt

3) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för forskningscentralen.

Överdirektören undertecknar forskningscentralens bokslut och de handlingar som hänför sig till det.

2 §

Behörighetskrav för tjänsten som överdirektör vid forskningscentralen är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med ekonomiska forskningsuppgifter och i praktiken visad ledarförmåga.

3 §

Överdirektören utnämns av statsrådet. Den övriga personalen vid forskningscentralen utnämns eller anställs av överdirektören, om inte detta i arbetsordningen har överförts på någon annan tjänsteman.

Finansministeriet förordnar på överdirektörens framställning en ställföreträdare för honom eller henne.

4 §

Vid forskningscentralen finns en delegation som stöder ämbetsverkets verksamhet och som behandlar inriktningen för utvecklingen av forskningscentralens verksamhet, riktlinjerna för verksamheten och den strategiska planeringen av forskningscentralens verksamhetsområde och kommer med initiativ som gäller denna verksamhet samt avger på begäran av forskningscentralen och finansministeriet utlåtanden som hänför sig till utvecklandet av forskningscentralens verksamhetsområde. Till delegationen hör överdirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en är en representant för personalen som den valt inom sig. Finansministeriet utnämner delegationen på framställning av forskningscentralen för viss tid, dock högst för fyra år.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1996 om Statens ekonomiska forskningscentralen (1332/1996) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 december 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överdirektör
Martti Hetemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.