1130/2002

Given i Helsingfors den 18 december 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2001 om Fordonsförvaltningscentralens avgifter (1260/2001) 2 §, 3 § 1 mom. och bilagan samt

fogas till förordningen en ny 2 a § som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter till självkostnadsvärde

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en i bilagan till denna förordning fastställd fast avgift enligt prestationens självkostnadsvärde:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden, tillstånd och andra godkännande än sådana som avses i 1 punkten,

3) utlåtanden, tillstånd och godkännanden i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildningen för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncession för besiktning.

2 a §
Avgift för besiktningsverksamheten

Fordonsförvaltningscentralen uppbär hos koncessionshavarna en i 24 a § lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) avsedd avgift för besiktningsverksamheten för varje besiktning som utförts månaden innan, till ett belopp av 1,11 euro.

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter som avviker från självkostnadsvärdet

För följande prestationer uppbär Fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession 125 euro,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 42 euro,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 25 euro,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl 14,50 euro,

5) förhandsbesked som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/1966) 84 euro,

6) förhandsavgörande som avses i 67 § bilskattelagen (1482/1994) 84 euro,

7) undantag från ålderskravet gällande körrätt eller yrkeskörtillstånd 50 euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 18 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.