1119/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994):

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer uppbärs avgifter till staten enligt denna förordning, om något annat inte bestäms.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt denna förordning är också avslag i ett sådant ärende som avses i 3 §.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer

För prestationer uppbärs sådana avgifter som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som motsvarar självkostnadsvärdet eller är fasta avgifter eller sådana i 7 § nämnda avgifter som bestäms på företagsekonomiska grunder.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift uppbärs för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissäts på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditions-, kansli- och datakommunikationstjänster,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter,

5) utredningar och undersökningar, samt

6) andra på uppdrag baserade prestationer.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer är sådana andra offentligrättsliga prestationer vid undervisningsministeriet som inte nämns i 3 §.

Avgiftsfria är också de prestationer som uppräknas i 4 § om de hänger samman med undervisningsministeriets rådgivning, handledning, information eller utredningsverksamhet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 1 mars 1996 om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (130/1996) jämte ändringar.

För sådana prestationer enligt 1 och 3 § angående vilka ett ärende har anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft, bestäms avgiften enligt de bestämmelser eller beslut om grunderna för avgifter som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 11 december 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Heikki Rosti

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.