1116/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 34 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 34 §, sådan den lyder i förordning 2/1996 och 1243/1997, som följer:

34 §
Andra utländska körkort

Nationella eller internationella körkort som uppfyller bestämmelserna i vägtrafikavtalet i Genève 1949 eller i Wien 1968, och som har utfärdats för någon som varaktigt bor i en annan av någotdera avtalet bunden stat än Finland eller i någon av de stater som avses i 33 § medför inom gränserna för sin giltighet rätt att föra motordrivna fordon i Finland under ett år efter den dag körkortsinnehavaren kom till landet, om körkortsinnehavaren uppfyller ålderskravet för motsvarande körrätt i Finland. Överensstämmer det nationella körkortet inte med modellen i avtalet krävs förutom körkortet en officiell finsk eller svensk översättning av det. Vad som i detta moment sägs om giltigheten i Finland för körkort utfärdade i stater som anslutit sig till avtalen gäller också sådana i Hongkong, Macao eller Taiwan utfärdade körkort eller internationella körkort som överensstämmer med bestämmelserna inom området i fråga.

Till en sådan innehavare av körkort som avses i 1 mom. får utlämnas körkort som medför rätt att framföra fordon av klass A1, A och B, utan att ny förarexamen krävs, om han eller hon uppfyller de övriga krav för erhållande av körrätt som ställs i 70 och 71 § vägtrafiklagen samt i detta moment. Den som söker körkortstillstånd skall förete ett nationellt körkort utfärdat i en avtalsstat eller något annat än ett internationellt körkort som överensstämmer med bestämmelserna inom området i fråga och som omfattar motsvarande körrätt och dessutom en översättning av körkortet om en sådan krävs enligt 1 mom., samt visa att han eller hon har kört bil eller motorcykel i Finland under sex månader. Körkortstillstånd skall sökas inom sex månader efter att den körrätt som baserar sig på det utländska körkortet upphörde att gälla i Finland. På körkortet antecknas namnet på den stat eller det område som har beviljat det körkort på grundval av vilket körkortet utfärdats.

Andra än i 33 § 1 mom. eller i 1 mom. i denna paragraf nämnda utländska körkort medför inte rätt att föra fordon i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Polisen kan dock under de förutsättningar som anges i 70 § vägtrafiklagen bevilja den som innehar ett annat utländskt körkort enligt detta moment och som är varaktigt bosatt utomlands körkortstillstånd för erhållande av körkort för klasserna A1, A eller B för högst ett år, samt, under de förutsättningar som anges i 71 § vägtrafiklagen, utan att kräva ny förarexamen utlämna ett motsvarande temporärt körkort som medför rätt att köra i Finland.

De utlänningar som enligt intyg av utrikesministeriet hör till en utländsk beskicknings personal och som har utländskt körkort kan av polisen på ansökan beviljas körkortstillstånd för att dessa i Finland skall erhålla körkort som motsvarar det utländska körkortet, och körkort kan utlämnas utan att ny förarexamen krävs. På körkortet skall antecknas namnet på den stat eller det i 1 mom. nämnt område som har utfärdat det körkort på grundval av vilket det finländska körkortet utfärdats.

Den som har ett sådant utländskt körkort som avses i denna paragraf skall överlämna sitt körkort till polisen när ett finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet behöver dock inte överlämnas när ett finländskt temporärt körkort utfärdas enligt 3 mom. Endast om körkortsinnehavaren flyttar ut ur landet får han eller hon på begäran tillbaka sitt utländska körkort. Det finländska körkortet skall då på motsvarande sätt överlämnas till polisen. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om beslutet om utfärdande av körkort och om en sådan stat eller ett sådant område som avses i 2 och 4 mom. i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 11 december 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.