1104/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) lagens rubrik och 17 § samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

Aravabegränsningslag

17 §
Rivning

Statens bostadsfond kan på ansökan och på villkor som den bestämmer ge tillstånd till rivning av en bostad eller ett hus som är underkastat begränsningar,

1) om bostaden eller huset är i så dåligt skick att en ombyggnad eller reparation inte är ändamålsenlig,

2) om bostaden eller största delen av bostäderna i ett hus som befinner sig i ett område med minskande befolkning, länge har stått tomma och beräknas förbli tomma samt om det med hänsyn till bostadsmarknadssituationen i området är motiverat med rivning, eller

3) av något annat synnerligen vägande skäl.

Tillstånd till rivning kan ges på det villkor att det statliga bostadslånet eller aravalånet i sin helhet återbetalas i fråga om det hus eller den bostad som skall rivas, med undantag av en fordran enligt 16 § 2 mom. eller om inte något annat följer av 17 a §.

Om en bostad eller ett hus som är underkastat begränsningar rivs utan tillstånd, kan ägaren genom förvaltningsdomstolens beslut åläggas att betala ersättning enligt 6 § för den återstående begränsningstiden, dock högst för 20 år. Om ersättningen skulle bli uppenbart oskälig, kan den nedsättas när ersättningen fastställs.

17 a §
Ackord

Om tillstånd till rivning har getts med stöd av 17 § 1 mom. 2 punkten, kan statskontoret inom ramen för det maximibelopp som årligen fastställs i statsbudgeten och på ansökan av låntagaren besluta att staten svarar för högst 50 procent av det återstående statliga bostadslånet eller aravalånet (ackord). Låntagaren är skyldig att återbetala återstoden av lånet till staten. Statskontoret godkänner vid behov säkerhet för den återstående delen av lånet.

En förutsättning för ackord är att låntagaren har åsamkats betydande ekonomiska svårigheter av att bostaden eller huset stått tomt och att ackord behövs för att sanera låntagarens ekonomi.

Kapitalet på det lån som ackordet gäller bestäms på basis av kapitalet på det statliga bostadslån eller aravalån som återstår när beslutet om ackord fattas och på basis av de förfallna räntorna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2002
MiUB 12/2002
RSv 144/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.