1097/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 1 § 2 mom., 8 § 4 mom., 52 § 1 mom. och 63 § 2 mom., av dess lagrum 52 § 1 mom. och 63 § 2 mom. sådana de lyder i lag 413/1997, och

fogas till lagen en ny 79 a § som följer:

1 §

Beträffande frågan om vilket slags motordrivet fordon som skall anses vara en sådan bil eller motorcykel eller ett sådant annat fordon i kategori L som avses i 1 mom. och till vilken kategori av motordrivna fordon ett fordon skall hänföras tillämpas de grunder om vilka bestäms i fordonslagen (1090/2002) eller med stöd av den.

8 §

Fordon i kategori L1, L2, L1e, L2e och L6e är befriade från skatt. För andra fordon i kategori L uppbärs skatten på samma sätt som för motorcyklar. Skatten på ett eldrivet fordon i kategori L är 30 procent av beskattningsvärdet.

52 §

Har användningen av ett fordon förbjudits med stöd av denna lag, kan det tulldistrikt som påfört skatten eller Fordonsförvaltningscentralen, på ansökan och på de villkor som distriktet eller centralen bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt och hållet återkalla användningsförbudet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.


63 §

Om skatten inte har betalts på förfallodagen, får ett fordon inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige. Skattemyndigheten kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet skall tillåtas när den skattskyldige eller någon annan än den skattskyldige betalt skatten. Användningen är förbjuden trots att skatten inte längre kan indrivas på grund av att föreskrivna tidsfrister löpt ut.


79 a §

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av bilskatt. Ett fordon anses vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas en tillförlitlig utredning över betalningen av skatten eller visas upp ett sådant beslut som tillåter att fordonet används och som den myndighet som påfört skatten fattat med stöd av 52 § 1 mom.

Som utredning enligt 1 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.