1096/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om fordonsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om fordonsskatt (1111/1996) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. och 11 § som följer:

2 §
Skattepliktiga fordon

På klassificering av fordon och största tillåtna totalmassa tillämpas de grunder som fastställts i fordonslagen (1090/2002) eller med stöd av den.

4 §
Tillämpning av lagen om skatt på motor- fordon

På uppbörden av fordonsskatt enligt denna lag tillämpas vad som i lagen om skatt på motorfordon (722/1966) bestäms om debitering och uppbörd av egentlig fordonsskatt, om inte något annat bestäms i denna lag eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den. Lagen om skatt på motorfordon och författningar som utfärdats med stöd av den tillämpas också på ändringssökande, indrivning av skatt, användningsförbud för fordon och hindrande av användning av fordon på grund av att betalning av skatt försummats, återkallande av användningsförbudet, befrielse från skatt samt i tillämpliga delar också i övrigt på förfarandet vid fordonsbeskattningen, om inte något annat bestäms i denna lag eller med stöd av den.


11 §
Godkännande av fordon vid besiktning

Besiktningsförrättaren är vid utförandet av en periodisk besiktning skyldig att kontrollera att fordonet inte är belagt med användningsförbud på grund av försummad betalning av fordonsskatt. I samband med besiktning och trafikövervakning anses ett fordon vara belagt med användningsförbud när det finns en anteckning om försummad betalning av skatt i ett register över fordon, om det inte lämnas tillförlitlig utredning över att skatten har betalts.

Som utredning enligt 1 mom. kan betraktas ett verifikat från en penninginrättning över betald skatt. Som utredning kan även betraktas ett kontoutdrag som visas upp tillsammans med debetsedeln eller ett verifikat som skrivits ut av en betalningsautomat eller någon annan dataterminal och som visas upp tillsammans med debetsedeln.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.