1092/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av 5 och 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 5 och 6 §, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lag 759/2000, som följer:

5 §
Trafiktillstånd

Persontransport på väg med bil mot ersättning är förbjuden utan trafiktillstånd, med undantag av transporter som nämns i 6 §.

Som transport mot ersättning anses inte transport av en eller flera passagerare med personbil enligt alterneringsprincipen.

Om personer transporteras mot ersättning med en hyrd bil vars förare är uthyraren eller någon som är anställd hos uthyraren eller som han har anvisat, förmedlat eller på något därmed jämförbart sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren som trafikidkare i stället för den som hyr bilen.

Trafiktillstånd krävs för persontransport på väg med bil mot ersättning även när överenskommelse om utförandet av den har ingåtts i syfte att kringgå denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av lagen eller om förhållandena visar att detta har varit avsikten.

6 §
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, en samkommun eller ett sjukhus,

2) persontransporter som hör till den kommunala social- och hälsovårdsservicen utföras

a) med en personbil som innehas av en kommun eller en samkommun mot att en fastslagen klientavgift tas ut hos dem som får transporttjänster, eller

b) med en personbil som innehas av en anställd hos en kommun eller en samkommun, om transporten väsentligt anknyter till den anställdes arbetsuppgifter och körersättningen uppgår till ett belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtal,

3) en vårdnadshavare transportera den som han eller hon har vårdnaden om till skolan, arbetet, en vårdanstalt eller motsvarande och tillbaka, om körersättningen uppgår till högst det belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtal,

4) en koncerns persontransporter utföras med personbil eller buss som den innehar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.