1091/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 83, 83 a, 83 b och 84 §,

sådana de lyder, 83 och 83 a § i lag 989/1992, 83 b § i lag 390/1998 och 84 § i lagarna 1101/1998 och 1127/1999, samt

ändras 2 a §, rubriken för 6 kap., 85 §, 86 § 2 mom., 87 § 3 mom., 88 § 1 mom., 89 § 1 mom. samt 92, 96, 105, 107 och 108 §,

av dessa 2 a § och 87 § 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 989/1992, 86 § 2 mom. och 105 § sådana de lyder i lag 1479/1991, 88 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 390/1998, 89 § 1 mom. sådant det lyder i lag 954/2002, 92 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 989/1992 och 108 § sådan den lyder i nämnda lag 989/1992 och i lag 429/1996, och

fogas till 87 §, sådan den lyder i nämnda lag 989/1992, nya 4 och 5 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 6 och 7 mom., och till lagen en ny 91 § i stället för den 91 § som upphävts genom nämnda lag 989/1992, som följer:

2 a §
Definitioner på fordon

I vägtrafiklagstiftningen avses med

1) fordon en anordning som är avsedd för färd på marken och som inte löper på skenor,

2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar och mopeder samt andra fordon i kategori L som inte hör till dessa kategorier liksom traktorer, motorredskap och terrängfordon,

3) släpfordon ett fordon som kopplas till ett annat fordon; släpfordon är släpvagnar och släpanordningar,

4) utryckningsfordon ett motordrivet fordon som är utrustat med särskilda ljus- och ljudsignalanordningar; utryckningsfordon är räddnings-, polis- och militärpolisfordon och ambulanser samt motsvarande andra fordon och fordon som av gränsbevakningsväsendet eller tullverket används i tjänsten,

5) militärfordon ett fordon som innehas av försvarsmakten samt ett fordon som är avsett för Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet och som befinner sig i Finland.

6 kap.

Användning av fordon

85 §
Ansvar för fordons skick

I fordonslagen (1090/2002) bestäms om vem som har ansvaret för ett fordons skick.

86 §
Fordons användning

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om begränsningar av onödig och störande körning i tätort och av onödig tomgångskörning med motordrivna fordon.

87 §
Fordons mått och massa samt lastning av fordon

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om fordons största tillåtna mått och massa, motordrivna fordons och släpfordons kopplingsmått och övriga villkor för koppling samt om lastning av fordon.

Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från bestämmelserna om mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas bestämmelser om giltighetstiden för undantag som har beviljats av Fordonsförvaltningscentralen och vid behov om andra villkor, om iakttagande av ömsesidighet vid beviljande av undantag samt om andra förutsättningar för beviljande av undantag.


88 §
Användning av bilbälte och annan säker- hetsanordning för bilsäte

Föraren och passagerarna skall under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte eller vara fastspända i någon annan säkerhetsanordning

1) i personbilar,

2) i bussar vilkas största vid registrering och användning tillåtna totalvikt är 3,5 ton och som inte har särskilt konstruerade platser för stående passagerare, med undantag för passagerare på baksätena,

3) i paketbilar,

4) i tre- och fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar försedda med karosseri.


89 §
Användning av skyddshjälm

Föraren och passagerare skall under körning använda skyddshjälm av godkänd typ, om hinder inte finns till följd av sjukdom eller skada eller av andra särskilda skäl,

1) på motorcyklar,

2) i tre- och fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar som inte är försedda med karosseri,

3) på mopeder,

4) på snöskotrar.


91 §
Användning av terrängfordon

Terrängfordon får inte användas på väg. Användning av snöskoter på snöskoterleder regleras särskilt. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas bestämmelser om liten användning av motorsläde och annat hjulförsett terrängfordon också annanstans än på snöskoterleder.

92 §
Tillämpning av bestämmelserna om användning av fordon

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på all fordonstrafik på väg och annanstans samt på alla fordon och deras tillbehör. Bestämmelserna tillämpas dock inte på fordon som används uteslutande på en arbetsplats som avstängts från allmän trafik eller på ett fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområde eller något annat motsvarande område. Sådana fordon skall ha en säker och ändamålsenlig konstruktion.

Bestämmelserna om motordrivna fordon i detta kapitel tillämpas också på släpfordon som kopplas till motordrivna fordon.

96 §
Förhindrande av fordons användning

I fordonslagen bestäms om förhindrande av fordons användning och om föreläggande om besiktning av fordon.

Är ett fordon lastat i strid med bestämmelserna, kan en polisman bestämma att överlast skall lossas eller felaktig lastning rättas till eller vid behov förhindra fortsatt körning. En polisman kan förhindra fortsatt körning med fordon, i vilket finns ett större antal personer än det tillåtna.

105 §
Parkeringsfel och onödig tomgångskörning

För överträdelse av förbud och begränsningar i fråga om stannande och parkering av fordon döms till straff endast om parkeringsfelet har medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. Annars påförs för felet parkeringsbot enligt vad som bestäms särskilt. Parkeringsbot påförs också för överträdelse av bestämmelserna om användning av parkeringsskivor som avses i 28 a §. Parkeringsbot kan också påföras för överträdelse av bestämmelserna om sådan onödig tomgångskörning med motordrivna fordon som avses i 86 § 2 mom.

107 §
Utländska körkorts giltighet

Ett körkort som har utfärdats i någon annan till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet hörande stat än Finland och ett annat utländskt körkort som har utfärdats i någon stat som har anslutit sig till internationella konventioner är giltigt i Finland enligt de närmare villkor och begränsningar som genom förordning av statsrådet uppställs för körkortets typ, klass och mall samt beträffande åtgärder som på grund av trafikförseelser eller påförda körkortspåföljder skall riktas mot körkortet eller körkortsinnehavaren. Genom förordning av statsrådet kan även föreskrivas om godkännande av annat utländskt körkort på basis av ömsesidighet.

En bilförare skall ha fyllt 18 år. Körkortsinnehavaren har inte på körkortet grundad körrätt om för honom eller henne har meddelats körförbud i Finland, om körkortet inte är i kraft i den stat som har beviljat det eller om innehavaren av ett körkort som har utfärdats i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har meddelats körförbud i någon av dessa stater. Ett körkort som har utfärdats i en annan stat än en som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför inte rätt att köra i Finland om körkortsinnehavaren hade stadigvarande boningsort i Finland då körkortet beviljades.

108 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om användningen av vinter- och dubbdäck.

Kommunikationsministeriet kan på framställning av försvarsministeriet i fråga om försvarsmaktens övningar på väg medge undantag från bestämmelserna i denna lag.

Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om

1) förarundervisningen och förarexamen,

2) belastningen och säkerhetsarrangemangen vid transport av skolelever och barn i dagvård, om transporterna får statsunderstöd eller understöd av kommunen,

3) lastning av fordon och fastgörande av last.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov bestämmelser om hälsokontroll för fordonsförare.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas bestämmelser om transport av djur i motordrivna fordon och släpfordon.

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om militärtransporter med last- och paketbilar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Andra bestämmelser som utfärdats med stöd av vägtrafiklagen än i 102 § fordonslagen avsedda bestämmelser förblir i kraft tills något annat bestäms om dem.

RP 141/2002
TrUB 19/2002
RSv 193/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.