1056/2002

Given i Helsingfors den 11 december 2002

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 19 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1372/1991,

ändras 9 § och rubriken för 19 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1109/2001, och

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

6 a §
Hänförande av inkomster och utgifter till ett finansår

I statsbudgeten hänförs en utgift eller inkomst till det finansår den närmast hör till så att i budgeten för varje finansår såsom inkomstposter tas in finansårets samtliga kända inkomster samt anslagen för finansårets samtliga kända utgifter. Härvid beaktas inkomstens eller utgiftens art och ekonomiska karaktär samt särskilt tidpunkten för överlåtelsen av den prestation, tidpunkten för mottagandet av den produktionsfaktor eller tidpunkten för uppkomsten av den prestationsskyldighet som ligger till grund för inkomsten eller utgiften, eller den tidpunkt då inkomsten eller utgiften betalas.

Närmare bestämmelser om hänförande av inkomster och utgifter till ett finansår kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Dispositionsplanerna

I den motivering som avses i 8 § kan ingå dispositionsplaner. I dispositionsplanerna bedöms hur de utgifter som budgeterats under respektive moment skall fördelas mellan olika ändamål eller, då nettobudgetering enligt 3 a § iakttas, hur de nettobudgeterade inkomster och utgifter som ingår i inkomstposten skall fördelas.

Om inte något annat följer av den motivering som avses i 8 §, kan de utgiftsbelopp som anges i dispositionsplanerna överskridas inom ramen för de i dem angivna ändamålen och anslagen under momenten eller, vid nettobudgetering, inom ramen för den inkomstpost som redovisas som nettobelopp, på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet.

19 §
Inkomst- och utgiftsrester


Denna lag träder i kraft den 13 december 2002.

Denna lag tillämpas första gången på budgeten för finansåret 2003.

RP 133/2002
FiUB 17/2002
RSv 148/2002

Helsingfors den 11 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.