1029/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 981/1996, samt

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 112/1982, 56/1985, 590/1986, 127/1988, 473/1991, 985/1994, i nämnda lag 981/1996 samt i lagarna 915/1998, 1421/2001 och 684/2002, en ny 5 b-punkt som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


5 b) förmån eller ersättning som betalas för sådan arbetsverksamhet som avses i 27 e § socialvårdslagen (710/1982) eller för någon annan motsvarande verksamhet;


När årsinkomsten uppskattas räknas en bostad som personen äger och som är i eget bruk inte som förmögenhet, och räntor på lån för anskaffning eller iståndsättning av en sådan bostad inte som avdrag från årsinkomsten. En bostad anses vara i sökandens eget bruk också när han eller hon flyttar till en boendeserviceenhet och hans eller hennes make alltjämt bor i en bostad som ägs av sökanden eller av makarna gemensamt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Om en person får bostadsbidrag när denna lag träder i kraft skall när hans eller hennes årsinkomst uppskattas förmögenheten beaktas i enlighet med 6 § 3 mom. i denna lag när bostadsbidraget justeras enligt 8 § för första gången efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 224/2002
ShUB 31/2002
RSv 162/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.