1011/2002

Given i Helsingfors den 3 december 2002

Lag om upphävande av 9 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 9 a §, sådan den lyder i lag 257/1981.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

Till en arbetstagare eller dennes förmånstagare, vars ansökan om utbetalning av pension till utlandet har avslagits med stöd av 9 a § lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder vid denna lags ikraftträdande, utbetalas på basis av en ny ansökan om utbetalning av pension till utlandet av pensionen de pensionsrater som förfaller till betalning från och med den dag då denna lag träder i kraft, om en ny ansökan om utbetalning kommer in till pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen inom två år efter lagens ikraftträdande. Om en ny ansökan kommer in till pensionsanstalten eller pensionsskyddscentralen efter ovan nämnda tidsfrist på två år, betalas till utlandet de rater av pensionen som förfaller till betalning efter det att ansökan kom in.

RP 180/2002
ShUB 33/2002
RSv 165/2002

Helsingfors den 3 december 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.