993/2002

Given i Helsingfors den 25 november 2002

Lag om Repovesi nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Nationalparkens syfte

För att skydda exceptionellt representativa bergsformationer samt insjö- och skogsnaturen i sydöstra Finland och för att skydda och vårda de arter som förekommer där samt med tanke på friluftsliv, undervisning och forskning inrättas Repovesi nationalpark, som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Repovesi nationalpark omfattar cirka 1 540 hektar statsägda områden i Valkeala och Mäntyharju kommuner. Gränserna för nationalparken har märkts ut med en röd streckad linje på den karta som utgör bilaga till denna lag.

3 §
Hänvisningsbestämmelse

I fråga om Repovesi nationalpark gäller i övrigt vad som bestäms om nationalparker i naturvårdslagen, med undantag av 14 § 1 mom. 6 och 8 punkten samt 15 § 5 och 7 punkten.

4 §
Begränsning av rätten att färdas

I vissa delar av Repovesi nationalpark kan rätten att färdas förbjudas eller begränsas också på andra grunder än enligt 18 § naturvårdslagen, enligt vad som särskilt föreskrivs om begränsning av rätten att färdas med tanke på försvarsmaktens behov.

Den del av nationalparken där rätten att färdas kan förbjudas eller begränsas på de grunder som anges i 1 mom. har märkts ut på den karta som utgör bilaga till denna lag.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 104/2002
MiUB 8/2002
RSv 122/2002

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jouni Backman

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.