972/2002

Given i Helsingfors den 25 november 2002

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) det inledande stycket i 7 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 586/1997, samt

fogas till lagen nya 25 b―25 f § och en ny mellanrubrik före 25 b § som följer:

7 a §

Utan hinder av 68 a § mervärdesskattelagen har i nämnda paragraf avsedda tjänster sålts utomlands då


En särskild ordning för elektroniska tjänster
25 b §

Utan hinder av 133 d § 1 mom. mervärdesskattelagen tillämpas den i lagens 12 a kap. avsedda särskilda ordningen även då en skattskyldig som använder denna ordning säljer elektroniska tjänster till andra än näringsidkare och överlåter tjänsterna till köparens permanenta driftställe i landskapet Åland eller, om tjänsterna inte överlåts till ett permanent driftställe, då köparens hemort är i landskapet.

Med avvikelse från 1 mom. och utan hinder av 133 h § 5 mom. och 133 i § 2 mom. mervärdesskattelagen skall en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland i fråga om försäljning som avses ovan i 1 mom. särskilt avge i 133 h § mervärdesskattelagen avsedd deklaration och betala i 133 i § i nämnda lag avsedd skatt till Finland.

Vid tillämpning av 133 e § 2 mom. mervärdesskattelagen på situationer som avses ovan i 1 mom. anses Finland vara konsumtionsmedlemsstat.

25 c §

Den omständighet att en skattskyldig är införd i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § mervärdesskattelagen utgör inte hinder för tillämpning av den i 12 a kap. mervärdesskattelagen avsedda särskilda ordningen, om den skattskyldiges hemort eller fasta driftställe är i landskapet Åland och om han inte inom det övriga Finlands territorium bedriver sådan affärsverksamhet för vilken en näringsidkare som är etablerad i ett land utanför gemenskapen skall införas i nämnda register.

Såsom i 1 mom. avsedd affärsverksamhet som bedrivs inom det övriga Finlands territorium anses verksamhet vilken enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen om försäljningsland skulle ha ägt rum någon annanstans i Finland än i landskapet Åland, om affärsverksamheten bedrivs av en näringsidkare som är etablerad i ett land utanför gemenskapen.

Bestämmelserna i 133 q § mervärdesskattelagen tillämpas inte på en skattskyldig som avses ovan i 1 mom.

25 d §

Utan hinder av 25 b § tillämpas den särskilda ordning som avses i 12 a kap. mervärdesskattelagen inte på elektroniska tjänster som säljs till en i 25 b § 1 mom. avsedd köpare som är etablerad i landskapet, om säljaren är en skattskyldig vars hemort eller fasta driftställe är i landskapet Åland och vars registreringsmedlemsstat är en annan stat än Finland.

25 e §

Utan hinder av 25 b § 1 mom. ovan och 133 j § mervärdesskattelagen har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars hemort eller fasta driftställe är i landskapet Åland rätt till avdrag enligt 10 kap. mervärdesskattelagen.

25 f §

Utan hinder av 25 b § ovan och 12 a kap. mervärdesskattelagen tillämpas på skattskyldiga som avses i 25 e § ovan mervärdesskattelagens allmänna bestämmelser i fråga om avdrag eller återbäring och i fråga om annan försäljning än den som faller inom ramen för den särskilda ordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

Lagen tillämpas på tjänster som har utförts eller tagits i eget bruk den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 125/2002
FiUB 16/2002
RSv 147/2002
Rådets direktiv 2002/38/EG; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 41
Rådets förordning (EG) nr 792/2002; EGT nr L 128, 15.5.2002, s. 1

Helsingfors den 25 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.