930/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av 3 kap. 36 § utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 3 kap. 36 § 1 mom., sådant det lyder i lag 764/1991, som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

36 §

En utmätningsborgenärs talan om att överlåtelse av egendom eller en annan rättshandling skall gå åter med stöd av 35 § skall väckas inom sex månader från den dag då borgenären av utmätningsmannen fick veta att hans fordran inte blivit till fullo betald vid utmätningsförsök eller, då det är fråga om en avvittring angående vilken avvittringshandlingen inte har givits in till magistraten, från den dag då handlingen ges in.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002
LaUB 17/2002
RSv 126/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.