929/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/1929) 35 § 4 mom., 43―45 och 105 § samt 127 § 3 mom.,

av dessa lagrum 43 § sådan den lyder i lagarna 308/1986 och 391/1994, 44 § sådan den lyder i nämnda lag 308/1986 och lag 765/1991, 45 § sådan den lyder i nämnda lagar 765/1991 och 391/1994 samt 127 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1226/2001, samt

fogas till 104 §, sådan den lyder i nämnda lag 765/1991, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 105 a § som följer:

35 §

Har en makes egendom avträtts till konkurs, kan den andra maken utesluta vardera makens giftorätt genom att inom ett år efter konkursens början anmäla detta skriftligen till magistraten. Magistraten skall registrera anmälan om att giftorätten har uteslutits.

43 §

Ett äktenskapsförord skall ges in till magistraten för registrering.

Magistraten skall registrera äktenskapsförordet, om inte annat följer av 44 § 2 mom.

Om avtalsparterna i ett äktenskapsförord meddelat att lös egendom givits som gåva, tillämpas dessutom vad som föreskrivs om registrering och kungörelse av gåvor som avses i 6 § lagen om gåvoutfästelser (625/1947).

44 §

Ett äktenskapsförord träder i kraft när det har registrerats.

Ett äktenskapsförord träder dock inte i kraft om det har getts in till magistraten efter det att äktenskapet blivit upplöst eller ett ärende som gäller äktenskapsskillnad har blivit anhängigt.

45 §

Ger den ena maken lös egendom till den andra, skall gåvan anmälas hos magistraten enligt 6 § lagen om gåvoutfästelser för att gåvotagaren skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk från givarens borgenärer vid konkurs eller utsökning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte när föremålet och tidpunkten för gåvan har angivits i ett äktenskapsförord som getts in för registrering enligt 43 §.

Bestämmelser om återvinning av en gåva mellan makar finns i lagen om återvinning till konkursbo (758/1991) och i utsökningslagen.

104 §

För att en make som fått egendom genom avvittring som avses i 1 mom. eller dennes arvingar skall kunna få skydd mot återvinningsanspråk från den andra makens borgenärer vid konkurs eller utsökning skall avvittringshandlingen ges in till magistraten för registrering.

105 §

Magistraten skall tillställa rättsregistercentralen en anmälan om handlingar som magistraten registrerat med stöd av denna lag.

105 a §

Rättsregistercentralen för ett register över äktenskapsförordsärenden, i vilket centralen registrerar de uppgifter som framgår av magistratens anmälan samt uppgift om vilken dag anmälan togs emot och vilken magistrat det är fråga om. I registret införs också de uppgifter som av befolkningsdatasystemet framgår om upplösning av äktenskap eller ändring av makes namn. Avsikten med registerföringen är att göra uppgifterna offentliga. Var och en har rätt att få intyg över uppgifterna i registret.

En statlig eller kommunal myndighet, en sammanslutning eller en näringsidkare som i sin verksamhet fortgående behöver uppgifter ur registret för godtagbara ändamål kan av rättsregistercentralen få tillstånd att ta del av uppgifterna via en teknisk anslutning. Vid behandlingen av uppgifterna skall bestämmelserna i personuppgiftslagen (523/1999) iakttas.

127 §

En finsk magistrat kan registrera ett äktenskapsförord eller ett avtal om den lag som skall tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden, även om en finsk domstol inte enligt 1 mom. är behörig att pröva ett ärende som gäller makarnas förmögenhetsförhållanden.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.

På de ärenden som är anhängiga vid en domstol när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 79/2002
LaUB 17/2002
RSv 126/2002

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.