914/2002

Given i Helsingfors den 8 november 2002

Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om frågor som är nödvändiga för verkställigheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS-ordningen), nedan gemenskapens förordning.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) EMAS-ordningen miljölednings- och miljörevisionsordningen enligt gemenskapens förordning,

2) organisation en instans enligt artikel 2 punkt s i gemenskapens förordning, exempelvis en sammanslutning, myndighet eller del av dessa,

3) miljökontrollant en person eller instans enligt artikel 2 punkt q i gemenskapens förordning, som kontrollerar att organisationens verksamhet motsvarar det som förutsätts i EMAS-ordningen,

4) behörigt organ ett organ enligt artikel 2 punkt u i gemenskapens förordning, som ansvarar för registreringen av organisationen och andra uppgifter enligt gemenskapens förordning,

5) ackrediteringssystem ett av ett ackrediteringsorgan lett system enligt artikel 2 punkt r i gemenskapens förordning för att ackreditera och utöva tillsyn över miljökontrollanter.

3 §
Deltagande i EMAS-ordningen

EMAS-ordningen står öppen för frivilligt deltagande av varje organisation som önskar förbättra sina övergripande miljöprestanda. Ibruktagandet av EMAS-ordningen förutsätter att organisationen registrerar sig hos det behöriga organet.

Bestämmelser om förutsättningarna för registrering av organisationer finns i artikel 3.2 i gemenskapens förordning. Deltagande i EMAS-ordningen förutsätter efter registreringen sådana fortsatta regelbundna åtgärder som avses i artikel 3.3 i gemenskapens förordning.

4 §
Miljökontrollanter

Miljökontrollanterna skall vara ackrediterade i enlighet med bilaga V till gemenskapens förordning. Över miljökontrollanternas verksamhet utövas tillsyn på det sätt som bestäms i bilaga V till gemenskapens förordning. Närmare bestämmelser om miljökontrollanternas uppgifter finns i bilaga V till gemenskapens förordning. I miljökontrollanternas verksamhet enligt denna lag skall därutöver iakttas vad som bestäms i språklagen (148/1922) samt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

5 §
Ackrediteringssystemet

Mätteknikcentralen är det ackrediteringsorgan som ackrediterar miljökontrollanterna och utövar tillsyn över deras verksamhet på det sätt som bestäms i artikel 4 i och bilaga V till gemenskapens förordning. Mätteknikcentralen skall föra en sådan förteckning över miljökontrollanterna och omfattningen av deras ackreditering som avses i artikel 7 i gemenskapens förordning.

6 §
Behörigt organ

Finlands miljöcentral är det behöriga organ som avses i artikel 5 i gemenskapens förordning och som handhar alla ärenden vilka enligt gemenskapens förordning hör till dess uppgifter, exempelvis registrering av organisationer, tillsynen som avses i gemenskapens förordning och förande av förteckning.

7 §
Registrering av organisationer

Finlands miljöcentral registrerar en organisation i enlighet med artikel 6 i gemenskapens förordning, om organisationen uppfyller de krav som avses i gemenskapens förordning, och tilldelar den ett registreringsnummer. Före registreringen skall Finlands miljöcentral vid behov begära utlåtande av behöriga övervakningsmyndigheter om huruvida verksamheten följer gällande miljölagstiftning. Finlands miljöcentral för en sådan förteckning över de registrerade organisationerna som avses i artikel 7 i gemenskapens förordning.

I artikel 6 i gemenskapens förordning bestäms när Finlands miljöcentral kan låta bli att utföra en registrering och när den antingen tillfälligt eller permanent kan avregistera en organisation. Om organisationen inte kan registreras eller om avsikten är att avregistera organisationen, skall Finlands miljöcentral ge organisationen och de intressenter som avses i artikel 2 punkt p i gemenskapens förordning tillfälle att bli hörda innan beslut fattas. Beslutet skall delges på det sätt som anges i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966).

8 §
Användning av logotyp

En registrerad organisation kan använda en sådan logotyp som avses i artikel 8 i och bilaga IV till gemenskapens förordning i sammanhang som anges i artikel 8 i förordningen.

9 §
Tillsyn

Finlands miljöcentral skall undersöka de missförhållanden i en registrerad organisations miljövård som kommit till centralens kännedom. Finlands miljöcentral kan för detta ändamål be den regionala miljöcentralen granska organisationens verksamhet och ge ett utlåtande i ärendet.

Organisationen är skyldig att lämna Finlands miljöcentral eller den regionala miljöcentralen tillräckliga uppgifter för att det skall kunna utredas om organisationen har följt de krav som ställs i gemenskapens förordning.

10 §
Avgifter

För registering av en organisation, åtgärder i samband med förandet av registret och ackreditering av miljökontrollanter enligt denna lag får en avgift tas ut. Avgiftens storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den i förordning av berörda ministerium.

11 §
Ändringssökande

I beslut som Finlands miljöcentral och Mätteknikcentralen fattat i enlighet med denna lag får ändring sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

12 §
Straffbestämmelse

Bestämmelser om straff för marknadsföringsbrott finns i 30 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som använder en logotyp som avses i 8 §, trots att organisationen inte är införd i registret, eller i strid med artikel 8.3 i gemenskapens förordning använder logotypen på produkter eller förpackningar eller i samband med jämförande påståenden om tjänster skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen dömas till böter.

13 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 november 2002.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 december 1994 om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (1412/1994).

En anläggning som registerats enligt lagen om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen anses ha blivit registerad enligt denna lag, och en miljökontrollant som har ackrediterats innan denna lag träder i kraft kan vara verksam som miljökontrollant enligt denna lag. På organisationen och miljökontrollanten tillämpas gemenskapens förordning och denna lag.

RP 88/2002
MiUB 7/2002
RSv 114/2002
Europeiska parlaments och rådets förordning nr 761/2001, EGT nr L 114, 24.4.2001, s. 1

Helsingfors den 8 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.