893/2002

Given i Helsingfors den 1 november 2002

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/1919) 12 § samt

ändras 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 228/1993, som följer:

1 §

Patent- och registerstyrelsen kan bevilja också andra fysiska personer samt utländska sammanslutningar och stiftelser än de som avses i 1 mom. tillstånd att idka näring. Sådant tillstånd behövs även för idkande av näring som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, om inte minst en av bolagsmännen i det öppna bolaget eller den ansvarige bolagsmannen i kommanditbolaget är en i 1 mom. 1 punkten avsedd fysisk person eller finsk sammanslutning eller stiftelse eller en sådan utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002
EkUB 16/2002
RSv 115/2002

Helsingfors den 1 november 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jari Vilén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.