886/2002

Given i Helsingfors den 30 oktober 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 24 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) 24 § 1―3 mom. och 6―8 mom., sådana som av dem lyder 1 mom. i förordning 1277/2001, 2 och 3 mom. i förordning 399/2002 samt 6 och 7 mom. i nämnda förordning 1277/2001, som följer:

24 §
Avtal om uppfödning av lantraser

Avtalsdjuren skall vara numrerade, det vill säga identifierade. Ett nötkreatur som avtalet önskas gälla skall ingå i det djuridentifikationsregister som Lantbrukets Datacentral för. Nötkreaturen skall vara försedda med officiella öronmärken och en aktuell handling med överskriften Förteckning över nötkreatur skall framläggas beträffande dem. Ett avelssto skall vara betäckt eller ha fölat året före första avtalsåret och en hingst skall vara stamboksprövad. En häst är identifierad då saken klarlagts med registreringsbevis utfärdat av Finlands Hippos r.f. eller hästpass. Får och getter kan märkas genom öronklipp eller med öronmärken av metall eller plast. Höns är identifierade då de är upptagna i Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis, i fortsättningen MTT, register för bevarandet av lantrashöns. Jordbrukaren skall årligen skicka de för uppdatering av registret nödvändiga uppgifterna över hönsen till MTT.

Avtalsdjuren skall omfattas av åtminstone ett tillförlitligt kontroll- eller registersystem, av vilket djurens härstamning framgår. Godtagbara register är fårkontrollregistret, getregistret, kokontrollregistret, stamboksregistret, genbanksregistret, registret över finska hästar och MTT:s register för bevarandet av lantrashöns.

Över avtalsdjuren förs bok i enlighet med det valda kontroll- eller registersystemet, och av bokföringen skall framgå djurens kön, födelseidentifikation, födelsetid och rasbeteckning eller fadern och morfadern samt dessutom uppgifter om användning av djuret för fortplantning av rasen. För lantrashönsens del skall det på gården finnas ett aktuellt bevis utfärdat av MTT över höns som ingår i registret. Om djuret har köpts från en annan lägenhet, skall det anges vilken lägenhet djuret har kommit från. Bland härstamningsuppgifterna anges djurets födelseidentifikation eller motsvarande identifikation, födelsetiden och rasbeteckningen eller fadern och morfadern, vilka skall vara av den ras som angetts i ansökan. Vid behov kan man av specialstödsmottagaren be om uppgifter om rasen på moderns mor för att säkra avtalsdjurets ras.


Vid omräkningen av djur till djurenheter används följande koefficienter:

- nötkreatur, minst ett år gamla 1,00 de
- ett avelssto eller stamboksprövad hingst 1,00 de
- får, minst ett år gamla 0,15 de
- getter, minst ett år gamla 0,15 de

Ett avtal kan omfatta bara djur av en enda lantras. Vita, svart och bruna får av finsk lantras anses höra till samma ras. Avtal om djur kan ingås förutsatt att det på gården sammanlagt finns, minst ett halvt år gamla lantrashöns och för övriga djurs del djur av samma ras i den ålder som avses i 6 moment, minst följande mängder:

- får 2 st
- getter 2 st
- nötkreatur 1 st
- avelssto eller stamboksprövad hingst 1 st
- lantrashöns och -tuppar 20 st

Avtalet kan justeras med avseende på djurantalet från avtalsårets ingång, det vill säga räknat från den 1 juni, varvid höns som godkänns i avtalet skall vara minst ett halvt år gamla och övriga djur minst ett år gamla. Istället för avelssto eller stamboksprövad hingst kan endast antingen avelssto eller stamboksprövad hingst godkännas. Ansökan om ökning av djurantalet skall göras separat hos TE-centralen före nämnda datum.


Denna förordning träder i kraft den 6 november 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om jordbrukaren har ansökt om avtal om uppfödning av lantraser av bruna och svart får på basen av jord- och skogsbruksministeriets förordning (358/2002) om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket samt om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2002 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal och nytt avtal om uppfödning av vita får av finsk lantras på basen av jord- och skogsbruksministeriets förordning (830/2002) om ansökan om avtal gällande uppfödning av lantraser år 2002, behandlas ansökningarna tillsammans som en enda ansökan. Om jordbrukaren har ett eller flera avtal om uppfödning av lantraser av svarta eller bruna får av finsk lantras och jordbrukaren på basen av jord- och skogsbruksministeriets förordning (830/2002) har ansökt om ett nytt avtal, ansluts de ikraftvarande avtalen till det ansökta avtalet och de tidigare avtalen upphör att vara i kraft utan återkrav.

Helsingfors den 30 oktober 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.