869/2002

Given i Helsingfors den 25 oktober 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 10 juni 2002 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (583/2002) 5 och 12 § samt 17 § 1 mom. som följer:

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter på basis av åkerarealen

Om en producent som redan har en gårdsbruksenhet har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet som ligger på högst 30 kilometers avstånd från driftscentrumet, mätt längs en farbar väg, eller över två tredjedelar av en sådan gårdsbruksenhets åkrar, överförs referenskvantiteten för den köpta eller arrenderade gårdsbruksenheten eller en del av den på ansökan till köparen eller arrendatorn i enlighet med ett avtal mellan parterna, och om köparen eller arrendatorn redan har en referenskvantitet, sammanslås den med den tidigare referenskvantiteten. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker. Referenskvantiteterna för makar samt för släktingar som avses i 2 kap. ärvdabalken (40/1965) sammanslås dock oberoende av avståndet till driftcentrumet.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av dess åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från dessa fördelningsgrunder kan avvikelse göras, om fördelningsgrunden med beaktande av var producenternas ägorna är belägna samt produktionsbyggnadernas fria kapacitet skulle leda till ett oändamålsenligt slutresultat. En överföring kan dock omfatta högst 12 000 liter per hektar åker.

Är det fråga om arrendering av en gårdsbruksenhet eller dess åkrar, sammanslås referenskvantiteterna till utgången av den produktionsperiod under vilken arrendeavtalet upphör. Referenskvantiteten eller den uthyrda delen därav för en gårdsbruksenhet som med stöd av ett arrendeavtal för gårdsbruksenheten eller åkern tillfälligt avstår från sin referenskvantitet kan inte utnyttjas av den som arrenderat ut gårdsbruksenheten eller åkern. I fråga om förlängande av ett arrendeavtal tillämpas de bestämmelser om behövlig åkerareal som gällde när arrendeavtalet trädde i kraft.

För innevarande produktionsperiod kan enbart den outnyttjade delen av en referenskvantitet sammanslås. Referenskvantiteten för en gårdsbruksenhet som varaktigt överlåtit hela sin referenskvantitet förklaras indragen.

12 §
Varaktig överföring med stöd av ett avtal

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 och 8 § har en producent som under en produktionsperiod har sålt minst hälften av sin referenskvantitet till staten rätt att sälja hela den återstående referenskvantiteten till en enda producent, om driftscentrumen för köparens och säljarens lägenheter är belägna inom samma handelsområde, som består av stödområden i enlighet med statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2002 (24/2002), enligt följande:

region 1: stödområdena A och B med undantag av kommunerna i landskapet Åland,

region 2: stödområdena C1 och C2,

region 3: stödområdena C3, C4 och C2 norra,

region 4: landskapet Åland.

En förutsättning för försäljning är dessutom att den för köparen fastställda referenskvantiteten efter köpet är minst

region 1: 110 000 liter,

region 2: 100 000 liter,

region 3: 100 000 liter,

region 4: 130 000 liter.

Om den återstående referenskvantiteten överstiger 78 000 liter, kan den med avvikelse från vad som anges i 1 mom. även säljas till två olika producenter. Vad som ovan bestäms om storleken av den för köparen fastställda referenskvantiteten efter försäljningen gäller också köp som avses i 9 §. Arbetskrafts- och näringscentralen kan dock av särskilda skäl avvika från villkoret i den förra meningen.

En producent har inte under en tid av tre år sådan försäljingsrätt som avses i 1 mom. beträffande den mängd referenskvantiteter som producenten har köpt av staten i enlighet med 9 § eller erhållit gratis ur reserven med stöd av 17 §.

17 §
Nationell reserv

Om en producent, som inte har upphört med mjölkleveranserna, under två på varandra följande produktionsperioder före granskningstidpunkten inte har använt minst 70 procent av sin individuella referenskvantitet, överförs den mindre av de delar av referenskvantiteten som under produktionsperioderna lämnats outnyttjade till reserven. En sådan tillfällig minskning av användningsgraden i fråga om referenskvantiteten som beror på investeringar samt överstigliga hinder godkänns som grund för att den outnyttjade delen av referenskvantiteten inte skall tillföras reserven. Användningsgraden kontrolleras första gången under produktionsperioden 2005/2006.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2002.

Helsingfors den 25 oktober 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.