830/2002

Given i Helsingfors den 3 oktober 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om avtal gällande uppfödning av lantraser år 2002

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådan den lyder i lag 44/2000:

1 §
Ansökningstid och avtalsperiod i fråga om avtal om uppfödning av lantraser

Ansökan om avtal om uppfödning av lantraser kan göras för får av finsk ras (vita, svarta och bruna), skärgårdsfår, avelsston och stamboksförda hingstar av finsk häst samt för lantrashöns.

Ansökan om avtal om uppfödning av lantraser skall senast 31 oktober 2002 tillställas landsbygdsavdelningen i den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har ett driftscentrum skall ansökan lämnas in hos den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område gårdens åkrar eller största delen av dessa är belägna. Den ovan avsedda ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett för ifrågavarande avtal om specialstöd, eller med datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2002.

Avtalsperioden för det specialstödsavtal som avses i 2 mom. börjar den 1 juni 2002. De djur som omfattas av det avtal som söks skall ha varit i sökandens besittning från och med den 1 juni 2002.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 oktober 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.