826/2002

Given i Helsingfors den 3 oktober 2002

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 desember 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan mejerier beviljas transportbidrag för mjölk år 2002 så som bestäms i denna förordning.

Med mjölk avses i detta beslut helmjölk som insamlats av producenterna.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan år 2002 beviljas transportbidrag för mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 1,5 miljoner euro som följer:

mejeri milj. euro
Kainuun osuusmeijeri 0,498
Jk Juusto Kaira Oy 0,223
Osuuskunta Lapin maito 0,779
3 §
Betalning av transportbidrag för mjölk

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för mjölk på mottagarens bankkonto.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 oktober 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.