812/2002

Given i Helsingfors den 26 september 2002

Statsrådets förordning om ändring av 39 § förordningen om besiktning av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/1992) 39 §, sådan den lyder i förordning 988/2001, som följer:

39 §
Anteckning om besiktning, kontrollkort och besiktningsintyg

1. En anteckning om utförd besiktning görs i registerutdraget. Vid behov bestäms om avhjälpande av brister. Godkännande eller eventuellt körförbud anmäls till fordonsregistret.

2. Över besiktningen av ett fordon skall uppgöras ett kontrollkort, där åtminstone antecknas de komponenter, indelade enligt huvudgrupper, som enligt bilaga II till det i 34 § 3 mom. nämnda direktivet skall kontrolleras samt eventuella fel och brister i komponenterna. På kontrollkortet antecknas också om fordonet har godkänts eller underkänts i besiktningen eller om besiktningen har avbrutits. På kortet antecknas dessutom uppgifter som Fordonsförvaltningscentralen föreskriver särskilt. Ett dubblettexemplar av kontrollkortet eller ett kontrollkort som anger besiktningens innehåll ges till den som företett fordonet för besiktning.

3. Ägaren eller innehavaren av en buss eller en lastbil vars totalmassa överstiger 3,5 ton (kategori M2-, M3-, N2- och N3), eller den som företett ett sådant fordon till besiktning, ges på begäran ett internationellt besiktningsintyg enligt bilaga 2 till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar (FördrS 35/2001). Det åligger även Fordonsförvaltningscentralen eller något annat besiktningsställe än det besiktningsställe som utfört besiktningen av fordonet att utfärda ett sådant intyg.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2002.

Helsingfors den 26 september 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.