806/2002

Given i Helsingfors den 26 september 2002

Statsrådets förordning om ändring av 20 § körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 20 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 850/1992, som följer:

20 §
Intagning av elever vid bilskola

En person får tas in som elev vid en bilskola tidigast sex månader innan han uppnår föreskriven minimiålder för att erhålla körkort. För erhållande av körrätt för fordon av klass A får körundervisning meddelas med annat än lätta motorcyklar tidigast sex månader innan eleven fyller 18 år.

En elev får meddelas tilläggsundervisning tidigast sex månader efter att han fått kortvarigt körkort. Det undervisningsavsnitt som omfattar körning i mörker och som ges i samband med tilläggsundervisningen får eleven dock tas in på utan beaktande av ovan nämnda tidsgräns.

Det som bestäms i 1 mom. om intagning av elever vid bilskola tillämpas inte på förarundervisning som meddelas personer som skall erhålla körrätt för fordon av klass CE eller C1E i samband med ett sådant utbildningsprogram med grundläggande yrkesundervisning för lastbilsförare (120 studieveckor) som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn och som avses i 47 § 2 mom. Vid körundervisning skall eleven ha körrätt för dragbil.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Den undervisning som innan denna förordning träder i kraft meddelas elever i grundläggande yrkesutbildning som avses i 20 § 3 mom. i denna förordning och som ingår i den utbildning som meddelas enligt grunderna för grundexamens läroplan kan räknas till godo i den undervisning som meddelas elever för erhållande av körrätt för fordonskombinationer och som avses i nämnda moment till den del den motsvarar de godkända läroplanen.

Helsingfors den 26 september 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.