798/2002

Given i Helsingfors den 17 september 2002

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), sådan den lyder i lag 1114/1998 och i lag 716/2002:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 10 755 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 4 214,16 523,99
7―64-åringar 301,46 596,14
65―74-åringar 561,64 1 412,92
75―84-åringar 3 288,21 2 705,41
personer som fyllt 85 år 9 287,50 4 661,61
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 384,36 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 35,09 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 260,12 euro per kommuninvånare.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 547,42 euro per kommuninvånare.

6 §

Beloppet av minimikostnaderna som skall fastställs för anläggningsprojekt år 2003 är 270 000 euro.

Anläggningsprojekt vars totala kostnader år 2003 ligger mellan 270 000―3 450 000 euro räknas som små projekt. Om de totala kostnaderna är högre än 3 450 000 euro betraktas anläggningsprojekten som stora projekt.

År 2003 fastställs endast små anläggningsprojekt, och de högsta tillåtna kostnaderna (projektkvoterna) för dessa är 33,2 miljoner euro.

År 2003 uppgår statsandelen för anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice till uppskattningsvis 17,2 miljoner euro.

År 2004 uppgår statsandelen för kostnader som föranleds av sådana anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice som skall fastställas år 2003, och av sådana som fastställts under tidigare år, till uppskattningsvis 4,9 miljoner euro.

7 §

Utgångspunkten för genomförande av anläggningsprojekten är att säkerställa de åtgärder som är nödvändiga för att servicen skall kunna ordnas utan störningar.

8 §

Om inte annat bestäms i statsbudgeten är statsunderstöd (1000 euro) för social- och hälsovårdsprojekt för åren 2003―2004 följande:

2003 2004
Utvecklingsprojekt för social- och hälsovården 8 030 12 330
Utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet 8 000 30 000
Anläggningsprojekt 8 000
Sammanlagt 16 030 50 330

Av det statsunderstöd som åren 2003 och 2004 är disponibelt för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården står under vartdera året 2 miljon euro till social- och hälsovårdsministeriets förfogande.

Statsunderstödet för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet disponeras både år 2003 och år 2004 i sin helhet av social- och hälsovårdsministeriet.

9 §

Statsunderstöd kan år 2003 beviljas och villkorligt beslut om beviljande av stöd för år 2004 fattas med avseende på sådana utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården som gäller något av följande områden:

1) verkställande av de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna,

2) främjande av förebyggandet av utslagning i samarbete med social- och hälsovården,

3) tryggande av tillgången till service och kvaliteten på tjänsterna oberoende av boningsort,

4) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens, samt

5) tryggande av den åldrande befolkningens funktionsförmåga, stöd för de äldre så att de kan bo kvar hemma samt tillgodoseende av de äldres servicebehov.

10 §

Statsunderstöd kan år 2003 beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet, då utvecklingsprojekten gäller något av följande områden:

1) en fungerande primärvård och ett effektivt förebyggande arbete,

2) tryggande av vårdens tillgänglighet,

3) tryggande av tillgången till personal och säkerställande av personalens kompetens, samt

4) revidering av funktioner och strukturer

11 §

Då statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården eller då ett villkorligt beslut om beviljande av stöd fattas bör följande kriterier beaktas:

1) projektets omfattning när det gäller de ekonomiska regionerna eller huruvida projektet genomförs som ett samarbete mellan flera kommuner,

2) att projektet är nära förknippat med utvecklingen av det kommunala servicesystemet,

3) effekterna av projektet och i vilken grad det kan utnyttjas,

4) att projektet medför bestående förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster eller med avseende på arbetsmetoder,

5) att projektet säkerställer specialkunnandet inom social- och hälsovårdstjänsterna,

6) att projektet medför en förbättring av tjänsterna inom öppenvården,

7) att projektet främjar social- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet,

8) att projektet tryggar det grundläggande socialarbetets verksamhetsbetingelser,

9) att projektet ger kommuninvånare och användare av tjänster större delaktighet och bättre möjligheter att påverka, eller

10) att projektet bidrar till att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna.

12 §

Då statsunderstöd beviljas för utvecklingsprojekt enligt det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet skall förutom de kriterier som bör beaktas enligt 11 § 1―4 punkten samt 10 punkten även följande beaktas:

1) att behovet av vård minskar och vårdens tillgänglighet och kvalitet förbättras,

2) att verksamheten vid hälsocentralerna samt mentalvårdsarbetet och missbrukarvården organiseras i samarbete med socialsektorn inom kommunerna, så att det skapas funktionella helheter på regional nivå där de regionala förhållandena samt behovet av samarbete med den specialiserade sjukvården beaktas,

3) att det funktionella samarbetet inom den specialiserade sjukvården och arbetsfördelningen enligt specialupptagningsområde utvecklas,

4) att det interna samarbetet när det gäller aktörer som omfattas av lagen om specialiserad sjukvård och folkhälsolagen samt samarbetet aktörerna emellan ökar och arbetsfördelningen görs tydligare,

5) att hälso- och sjukvårdstjänsterna utvecklas på lång sikt,

6) att sådana nya arbetsmetoder för förebyggande av sjukdomar som har stor inverkan utvecklas på regional nivå,

7) att sådana nya arbetsmetoder för diagnos och behandling av sjukdomar som har stor inverkan utvecklas på regional nivå,

8) att utvecklingen av verksamheten stöds genom personalutbildning bl.a. så att det multiprofessionella samarbetet och färdigheterna när det gäller ledarskap förbättras,

9) att den regionala jämlikheten och jämlikheten mellan olika befolkningsgrupper samt de språkliga förhållandena beaktas, eller

10) att projektet rationaliserar hälsovårdsservicesystemet.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 17 september 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.