791/2002

Given i Helsingfors den 19 september 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 26 juni 1998 om en riksomfattande etisk delegation inom hälso- och sjukvården (494/1998) 3 § 1 mom., 4 § 2 mom. samt rubriken för 5 a § och 5 a § 1 mom., av dem rubriken för 5 a § och 5 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning 309/2000, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 309/2000, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt högst 18 andra medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna och suppleanterna för fyra år i sänder. Statsrådet kan utnämnda till delegationen en eller flera sakkunniga.


4 §

I samband med tillsättandet av den medicinska forskningsetiska sektionen förordnar social- och hälsovårdsministeriet dess ordförande och vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden för den medicinska forskningsetiska sektionen har rätt att närvara vid delegationens möten. Den medicinska forskningsetiska sektionen tillsätts för fyra år i sänder.

Vid medicinska forskningsetiska sektionen kan ärenden beredas och föredras av en utomstående sakkunnig som utsetts av ordföranden för sektionen.

5 a §
Arvoden och ersättningar till delegationen och den medicinska forskningsetiska sektionen

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer om grunderna för arvodena till delegationens och den medicinska forskningsetiska sektionens ordförande, vice ordförande och medlemmar.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Helsingfors den 19 september 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Mervi Kattelus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.