786/2002

Given i Helsingfors den 11 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 20 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 30 juni 2000 om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000) 20 § 2 mom. samt i bilaga 1 del C första och andra stycket och del E första stycket, sådan bilaga 1 del C första och andra stycket samt del E första stycket lyder i förordning 1278/2001, som följer:

20 §
Främjande av animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Djur som kan gå på bete skall släppas ut på bete eller i en rastgård. Betesdjur är till exempel mjölk- och dikor, kvigor, får, getter och hästar. Vid skötseln av rastgården skall skyddet av yt- och grundvatten beaktas. Slitage av betesmarkerna skall förhindras genom tillräcklig betesrotation. Om det finns risk för ett alltför lågt betestryck, skall betesmarken slås i syfte att förhindra att området förbuskas. Betesgången och rastningen skall ske under sommaren. En byggnadslösning av lösdriftstyp utan rastgård eller utan bete på sommaren uppfyller inte kravet. Gödsvin och suggor skall födas upp i fållor utomhus åtminstone från maj till oktober, det vill säga åtminstone under tiden 31.5.―30.9. Hönor och broilrar skall födas upp i golvanläggningar. Om flera djurarter föds upp på lägenheten, skall uppfödningsförhållandena för samtliga uppfylla kraven i denna paragraf.Denna förordning träder i kraft den 18 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 september 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Bilaga 1

Del C
Dikesrenar och skyddsremsor

Jordbrukaren skall längs utfallsdikena lämna minst en meter breda dikesrenar som är täckta av flerårig växtlighet. Dikesrenen behöver inte slås. Om den slås är det inte nödvändigt att föra bort den växtlighet som slagits, men den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på dikesrenen. Om skiftet emellertid har uppgetts som träda enligt förordningen om jordburksgrödor, får djur inte beta på området, får den slagna växtligheten inte föras bort och inte heller användas, med undantag för en sådan dikesren på skiftet där den slagna växtligheten kan bärgas för att spridas någon annanstans på trädesskiftet. En dikesren hör till det jordbruksskifte där den ligger. Ett separat jordbruksskifte bör bildas av en mer än tre meter bred dikesren.

Jordbrukaren skall vid kanten av åkrar som ligger invid bäckar och andra vattendrag anlägga i medeltal minst tre meter breda skyddsremsor som är täckta av flerårig växtlighet. Det är inte nödvändigt att slå skyddsremsan. Om den slås skall den växtlighet som slagits föras bort från remsan, och den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på skyddsremsan. Om skiftet emellertid har uppgetts som träda enligt förordningen om jordbruksgrödor, får djur inte beta på området, får den växtlighet som slagits inte föras bort och inte heller användas, med undantag för en sådan skyddsremsa på skiftet där den slagna växtligheten kan bärgas för att spridas någon annanstans på trädesskiftet. Av en skyddsremsa som i medeltal är över tre meter bred skall ett separat jordbruksskifte bildas.

Del E
Växttäcke vintertid och reducerad bearbetning

Som växttäcke godkänns följande växter och områden:

1) råg och rågvete samt höstvete, om sådden under ett år med normal väderlek har skett före den 10 september samt höstrybs och -raps;

2) vall och flerårig grönträda som har anlagts senast den 30 juni, skyddsremsor och skyddszoner;

3) fleråriga bär och fruktträd, då de uppfyller kravet på planttäthet i del J i bilaga 1, fleråriga plantskoleväxter, prydnadsväxter och kryddväxter samt medicinalväxter;

4) stubb av spannmål, oljeväxter och spånadslin som bearbetas på våren;

5) spånadslin och fiberhampa som bärgas på våren;

6) odling av fånggrödor och undervegetation som plöjs ner eller bearbetas så sent som möjligt på hösten eller först följande vår, när syftet är ett dra nytta av näringsämnen som den egentliga grödan inte har utnyttjat;

7) sockerbetsåkrar, när det omkring dem finns tillräckliga dikesrenar och skyddsremsor som uppfyller miljöstödskraven;

8) betesmark för vilt eller en landskaps- eller mångfaldsåker, på vilka skörden lämnas på åker över vintern; och

9) direktsådd i stubben


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.