783/2002

Given i Helsingfors den 13 september 2002

Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 3 och 5 §, rubriken för 9 § och 9 § 1 och 3 mom., 10 § 1 och 2 mom., 14 § 1 och 2 mom. samt 15 § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 §, sådan den lyder i lag 1003/2000, 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 338/1997 och 14 § 2 mom. i lag 695/2002, samt

fogas till lagen nya 3 a och 3 b § som följer:

3 §
Understöd till adoptivföräldrar och adoptanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 och 3 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant med hemort i Finland berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, när den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985) har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. adoptionslagen.

3 a §
Bidrag för kostnader vid internationell adoption

Vid en internationell adoption har en adoptivförälder eller adoptant som avses i 3 § rätt att av statsmedel få bidrag för adoptionskostnaderna på samma villkor som gäller för moderskapsunderstöd.

Bestämmelser om bidragets storlek utfärdas genom förordning av statsrådet. Om flera barn utses eller placeras på en gång, betalas för det andra och därpå följande flera barn 30 procent av det föreskrivna bidraget.

3 b §
Tiden för adoptivföräldrars och adoptanters ansökan

En adoptivförälder eller adoptant som önskar få understöd enligt 3 § eller bidrag enligt 3 a §, skall ansöka om det senast två månader efter det att barnet har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Understödet och bidraget kan dock beviljas även i det fall att ansökan inte har lämnats in inom utsatt tid, om det vore oskäligt att förvägra understödet eller bidraget.

5 §
Finansiering. Förskottsbetalning

De direkta kostnaderna för moderskapsunderstödet och bidraget samt för tillhandahållandet av dem ersätts inom ramen för ett anslag som reserveras för ändamålet i den årliga statsbudgeten.

Folkpensionsanstalten skall senast den 20 varje månad meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av moderskapsunderstöden och bidragen för följande månad. Staten skall månatligen i förskott betala detta belopp till Folkpensionsanstalten den nästsista bankdagen i den månad som föregår betalningsmånaden. Senast den 20 i månaden efter den månad då moderskapsunderstöden och bidragen har betalts skall Folkpensionsanstalten meddela staten det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd och bidrag som betalades månaden innan. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd och bidrag som betalts under en kalendermånad och förskottet för samma månad beaktas när förskottet för den andra månaden efter betalningsmånaden bestäms.

9 §
Utgivningssätt. Förlust av moderskapsunderstöd eller bidrag

I pengar betalas moderskapsunderstödet eller bidraget in på det konto i ett penninginstitut i Finland som den som är berättigad till understödet eller bidraget meddelar. På begäran av den understöds- eller bidragsberättigade kan understödet eller bidraget dock även betalas på något annat sätt.


Mottagaren går miste om ett understöd eller bidrag som inte har lyfts eller mottagits inom sex kalendermånader från utgången av den kalendermånad under vilken det har kunnat lyftas, om det inte av särskilda skäl anses skäligt att besluta något annat.

10 §
Återkrav

Om understöd eller bidrag har utgivits utan grund skall det återkrävas. Ett understöd som utgivits i form av en moderskapsförpackning återkrävs till samma belopp som det understöd i pengar som betalades vid den tidpunkt då understödet söktes.

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om det att understödet eller bidraget utgavs utan grund inte berodde på svikligt förfarande av understöds- eller bidragstagaren eller dennes företrädare.


14 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om understöd eller bidrag är skyldig att meddela Folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljandet av understödet eller bidraget, så som Folkpensionsanstalten bestämmer.

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har rätt att på begäran och utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för avgörandet av en förmån eller sådana nödvändiga uppgifter som annars skall beaktas vid verkställigheten av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet. Uppgifterna skall lämnas av

1) statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund,

2) socialserviceproducenter, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvård samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

3) adoptionsbyråer som avses i 17 § 2 mom. adoptionslagen och adoptionstjänstorgan som avses i 21 § 1 mom. i nämnda lag.


15 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Understöd eller bidrag får inte utmätas eller indrivas som ersättning för kostnader för socialservice enligt socialvårdslagen.Denna lag träder i kraft den 1 december 2002.

Bidrag enligt denna lag betalas för ett barn som på det sätt som avses i 3 § lagen om moderskapsunderstöd har utsetts för att placeras hos adoptanten eller har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen den 1 december 2002 eller senare.

LM 61/2002
ShUB 19/2002
RSk 13/2002

Helsingfors den 13 september 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.