777/2002

Given i Helsingfors den 3 september 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 5 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på det lagringsstöd för trädgårdsprodukter som avses i 12 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

2 §
Lagerutrymmets besittning

Lagerutrymmen skall vara i sökandens besittning mellan den 1 oktober och den 31 december under stödåret. Om sökanden inte äger lagret, skall till ansökan fogas en utredning om besittningsrätt.

3 §
Tekniska krav för lagerutrymmen

Lagerutrymmena och förhållandena i lagren skall vara sådana att produkterna håller sig handelsdugliga på ett sådant sätt som normal lagring förutsätter.

Med lagertyp maskinellt kylda lager avses ett lager med en fast kylanordning som är dimensionerad efter lagrets storlek och den produktmängd som förvaras där.

Med lagertyp övriga lager avses en lagerbyggnad med ventilationsanläggning, som är isolerad i tillräcklig grad så att inget behov till uppvärmning finns förutom i undantagsfall.

4 §
Lagerbokföring

Sökanden skall föra uppdaterad lagerbokföring med en kubikmeters noggranhet över de produkter som mellan den 15 oktober och den 31 december under lagringsperioden det år då stöd söks finns i sökandens lager.

Av lagerbokföringen skall förändringarna i produktmängderna under lagringsperioden framgå för varje produkt.

5 §
Lagervolym

När lagervolymen beräknas lämnas lådornas och ventilationsspringornas andel obeaktad.

När det är fråga om lagring av produkter i lösvikt beaktas den naturliga minskningen i produkternas volym under lagringstiden inte.

Om produkter flyttas från en lagertyp till en annan mittunder lagringstiden, skall detta anmälas separat till den tjänsteman som behandlar stödet, om flyttningen annars inte framgår av blanketten för anmälan av lagervolymer.

6 §
Anmälning om utestående gröda

Om lagringsstöd söks för produkter som skördas efter den första anmälningsdagen skall odlingsarealen av den obärgade skörden anmälas i stödansökan.

7 §
Sammanslutning som sökande

Stöd kan i fråga om sammanslutningar av producenter sökas av en enskild odlarmedlem eller av sammanslutningen. En sammanslutning skall till stödansökan foga en utredning om sammanslutningens medlemmar, deras andelar i lagerutrymmet och produkterna där. En medlem i en sammanslutning kan ansöka om stöd endast för produkter som han eller hon själv har producerat.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 september 2002.

Helsingfors den 3 september 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Lea Anttalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.