770/2002

Given i Helsingfors den 30 augusti 2002

Lag om ändring av 1 d § konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868) 1 d § 1 mom., sådant det lyder i lag 1027/1993, som följer:

1 d §

Vid behandlingen av konkursärenden skall vad som i 8 kap. rättegångsbalken bestäms om behandling av ansökningsärenden iakttas i tillämpliga delar, om inte något annat följer av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

När ett ärende som har blivit anhängigt innan denna lag har trätt i kraft behandlas i domstol skall de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas.

RP 32/2001
LaUB 12/2002
RSv 97/2002

Helsingfors den 30 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.