766/2002

Given i Helsingfors den 29 augusti 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Överföring av uppgifter

Med stöd av det avtal som jord- och skogsbruksministeriet ingått med finansministeriet den 11 juli 2002 överförs de uppgifter som anges i förteckningen i bilagan på tullverket.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 september 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 7 augusti 1998 om överföring av vissa uppgifter på tullverket (603/1998).

Helsingfors den 29 augusti 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Bilaga

UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET TILL TULLVERKET

1) eftergranskning (rådets förordning (EEG) nr 4045/1989), med undantag av de stödinsatser som nämns i rådets förordning (EG) nr 1257/1999,

2) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av sådan distributionsverksamhet (artiklarna 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/1992) som hänför sig till stöd som beviljas biståndsorganisationer i hemlandet (rådets förordning (EEG) nr 3730/1987),

3) följande uppgifter enligt artiklarna 4, 8, 9, 10, 12, 23 och 25 i kommissionens förordning (EG) nr 2571/1997, som hänför sig till stödet för industrismör:

a) kontroller för godkännande av tillverkare av mellanprodukter samt av slutanvändare av smör, koncentrerat smör, grädde och mellanprodukter utan tillsats av spårämnen (artikel 10),

b) kontroller av tillverkare av mellanprodukter och av slutanvändare som årligen använder minst 45 ton produkter utan tillsats av spårämnen (artikel 23.3 punkt a och 23.4 punkt a), minst en gång i månaden,

c) kompletterande kontroller av tillverkare av koncentrerat smör och mellanprodukter, av dem som tillsätter spårämnen, av omförpackare av koncentrerat smör samt av slutanvändare som årligen använder minst 45 ton produkter utan tillsatser av spårämnen (artikel 23.2, 23.3 punkt b och 23.4 punkt b),

d) kontroller av räkenskaperna och försäljningskontrakten i fråga om anbudsgivare som tilldelats kontrakt och återförsäljare av mellanprodukter (artikel 8.3 och artikel 12),

e) fastställande av tullposition, av att förfarandet följer förordningen och av produkternas sammansättning (artiklarna 4, 8 och 9), och

f) insamling av statistik över användarmängder och priser minst en gång i månaden i samband med kontrollerna (artikel 10.2 punkt e och artikel 25.2),

4) granskning av sådana räkenskaper och kontroll av uppgifterna i sådana stödansökningar som hänför sig till stöd för kasein och kaseinater (artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2921/1990 och rådets direktiv 83/417/EEG),

5) granskning av räkenskaper som hänför sig till användningen av kasein och kaseinater i framställningen av ost (artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2204/1990 och artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2742/1990),

6) granskning av produktleverantörers räkenskaper som hänför sig till skolmjölksstöd i fråga om företag inom mejeri- och handelsbranschen (rådets förordning (EG) nr 1255/1999, artikel 14 i kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 och jord- och skogsbruksministeriets förordning 595/2001),

7) sådana kontroller för godkännande av tillverkare av foderblandningar som hänför sig till stödet för foderblandningar, samt granskning av räkenskaperna (artiklarna 9 och 14–17 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999),

8) granskning av räkenskaper samt fysiska kontroller som hänför sig till lager i samband med intervention av mjölkprodukter (artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999, artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 och kommissionens förordning (EG) nr 2148/1996),

9) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för informationskampanjer och säljfrämjande i fråga om jordbruksprodukter (rådets förordning (EG) nr 2826/2000, kommissionens förordning (EG) nr 94/2002, rådets förordning (EG) nr 2702/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 2879/2000),

10) sådan granskning som förutsätts enligt det sammanslagna kontrollsystemet för aktiv förädling och exportbidrag i fråga om smältost (artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 174/1999),

11) granskning av räkenskaper samt fysiska kontroller som hänför sig till lager i samband med intervention av nötkött (artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 och artiklarna 4 och 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2148/1996),

12) effektiverade fysiska kontroller och effektiverad granskning av handlingar som hänför sig till särskilda exportbidrag för nötkött (artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 32/1982 samt artiklarna 4, 5 och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 1964/1982),

13) granskning av räkenskaper och fysiska kontroller som hänför sig till lager i samband med stöd till privat lagring av gris-, nöt- och fårkött (artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3444/90, artiklarna 23, 26 och 27 i kommissionens förordning (EG) nr 907/2000 och artikel 13 i kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90),

14) granskning av räkenskaper som hänför sig till recept enligt systemet för tillverkningsrecept för bearbetade produkter, samt laboratorieundersökningar (artiklarna 3 och 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000),

15) granskning av räkenskaper, fysiska kontroller samt registreringskontroll av de sökande i fråga om produktionsbidrag för stärkelse (artiklarna 4, 9 och 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/1993),

16) granskning av räkenskaper som hänför sig till bidrag för non-food-produktion (artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 2461/1999),

17) granskning av räkenskaper som hänför sig till produktionsbidrag för socker som används inom den kemiska industrin och registreringskontroll av dem som ansöker om bidraget (artiklarna 2, 3 och 17 i rådets förordning (EG) nr 1265/2001),

18) granskning av räkenskaper som gäller bidrag till sockerraffinaderier, inventeringskontroll av lager samt mätning av polarisationsgraden hos råsocker (artikel 7.4 och artikel 38 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 samt kommissionens förordning (EG) nr 1646/2001,

19) granskning av räkenskaper som hänför sig till stöd för bearbetning av druvsaft, tillsyn över användningen av druvsaft och godkännande av dokument (artikel 36 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000),

20) intervention av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2200/1996 och kommissionens förordning (EG) nr 659/1997):

a) kontroller på platsen i fråga om bearbetningen av produkterna till alkohol, denaturering, destination och industriell användning (artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1492/1997),

b) dokumentkontroller och fysiska kontroller av produkternas slutliga användning och bestämmelse i samband med gratisutdelningen av produkter (artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr 659/1997), och

c) kontroller på platsen av bearbetningsprocessen i fråga om produkter som används som råvaror inom djurfoderindustrin (artikel 17 i kommissionens förordning (EG) nr 659/1997),

21) kontroller av kvantiteterna, priserna och kvaliteten på råvaror samt kontroller av slutprodukterna (artiklarna 15-19 i rådets förordning (EG) nr 449/2001), vilka hänför sig till produktionsstödet för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (rådets förordning (EG) nr 2201/1996),

22) utfärdande av intyg som hänför sig till import av oliver till gemenskapen (artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 104/1991),

23) kontroll av de kvantiteter socker, glukos och glukossirap som används i bearbetade produkter av frukt och grönsaker med stöd av tillverkarens deklaration i fråga om råvaror (artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2315/1995 och artikel 2 a i kommissionens förordning (EG) nr 1591/1995),

24) kontroll av sådan proviantering som sker via proviantlager och av annan proviantering (artiklarna 42 och 43 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999),

25) granskning som hänför sig till förhandsfinansiering (artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 565/1980 samt artiklarna 28 och 29 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999),

26) granskning av räkenskaper och dokument som hänför sig till kontroller av användning av och/eller bestämmelse för varor från interventionslager samt fysiska kontroller (artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3002/1992),

27) uppgifter som hänför sig till informationssystemet för de nötkötts- och svinköttsleveranser som via landsväg transporteras till Ryska federationens område (kommissionens förordning (EG) nr 2584/2000),

28) fysiska kontroller av exportbidrag (rådets förordning (EEG) nr 386/1990),

29) de uppgifter enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 för skötsel av sådana T5-kontrollexemplar som behövs för att fastställa varors användning och/eller bestämmelse, om de förordningar som anges ovan i punkt 1-28 kräver att T5-kontrollexemplar används i samband med de uppgifter som överförs till tullverket,

30) kontroller som hänför sig till produktionsavgiften för socker och isoglukos (artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002),

31) kontroller av de lager- och försäljningsbelopp som varje månad uppges (artiklarna 9 och 10 i kommissionens förordning (EG) nr 314/2002), samt

32) granskning av att skyldigheten i fråga om s.k. carry over-lager för socker fullgörs (artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 och kommissionens förordning (EEG) nr 65/1982).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.