739/2002

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

Lag om ändring av 47 kap. 1 och 8 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 47 kap. 1 § 3 mom. samt 8 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 47 kap. 1 § 3 mom. i lag 205/1999 samt 8 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. i lag 578/1995, som följer:

47 kap.

Om arbetsbrott

1 §
Arbetarskyddsbrott

Enstaka förseelser mot arbetarskyddsbestämmelserna som i arbetarskyddshänseende kan anses vara ringa och för vilka straff föreskrivs i 63 § arbetarskyddslagen (738 /2002) eller 23 § lagen om företagshälsovård (1383/2001) betraktas dock inte som arbetarskyddsbrott.

8 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


4) arbetarskyddsbestämmelser sådana bestämmelser om säkerhet och hälsa i arbetet som ingår i arbetarskyddslagen, lagen om företagshälsovård eller i någon annan lag om arbetarskydd eller som har utfärdats med stöd av en sådan lag och som skall iakttas i syfte att skydda andra.

Vad som i 1 och 7 § föreskrivs om arbetsgivarens och dennes företrädares ansvar skall på motsvarande sätt tillämpas också på andra som låter utföra sådant arbete som avses i 3 och 4 § arbetarskyddslagen och på företrädare för dem samt på personer som avses i 7 § i samma lag och på företrädare för dem.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 59/2002
AbUM 4/2002
RSv 110/2002

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.