718/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 27 § 2 mom., 28―30, 33 och 34 §, 35 § 2 mom., 36 § 1 mom. och 37 §, av dem 34 § sådan den lyder i förordning 823/1997, som följer:

5 kap.

Betalningsrörelsen

27 §

Om inte något annat föreskrivs nedan, skall statens betalningsrörelse skötas via det eller de kreditinstitut eller andra sammanslutningar som bedriver betalningsrörelse med vilka staten ingått avtal om skötseln av statens betalningsrörelse (statens betalningsrörelsebank). Med finansministeriets tillstånd kan av särskilda skäl även något annat förmedlingssätt användas.

28 §

Räkenskapsverken skall för sin betalningsrörelse ha särskilda inkomst- och utgiftskonton. Har ett räkenskapsverk flera inkomst- och utgiftskonton skall räkenskapsverket även ha ett allmänt inkomstkonto och ett allmänt utgiftskonto.

Har ett räkenskapsverk flera inkomstkonton, skall de dagligen tömmas på räkenskapsverkets allmänna inkomstkonto. Har ett räkenskapsverk flera utgiftskonton, överförs täckning för dem dagligen från räkenskapsverkets allmänna utgiftskonto.

Räkenskapsverkens allmänna inkomstkonto töms dagligen på statens allmänna inkomstkonto. Till räkenskapsverkens allmänna utgiftskonto överförs dagligen täckning från statens allmänna utgiftskonto. Har ett räkenskapsverk endast ett inkomstkonto töms även det dagligen på statens allmänna inkomstkonto. Har ett räkenskapsverk endast ett utgiftskonto överförs även till det dagligen täckning från statens allmänna utgiftskonto.

Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om tömning av kontona och överföring av täckning. Statens allmänna inkomstkonto och utgiftskonto sköts av statskontoret.

29 §

Ett räkenskapsverk skall öppna inkomst- och utgiftskontona i ämbetsverkets eller inrättningens eller, av särskilda skäl, i myndighetens namn. Räkenskapsverket godkänner innehavarna av betalningsrörelsekontona.

30 §

Statens checkkonto i Finlands Bank sköts och används av statskontoret.

Uttag på statens checkkonto görs med utanordningar.

33 §

Statens egna medel samt andra medel som förvaltas av staten kan, om inte annat föreskrivs, deponeras i ett kreditinstitut endast med finansministeriets tillstånd.

34 §

Inflyter på statens checkkonto i Finlands Bank eller på statens allmänna inkomstkonto mera medel än vad som behövs för skötseln av statens betalningsrörelse, beslutar finansministeriet om deponering eller annan placering av dem på ett räntebärande sätt. Finansministeriet beslutar även om placering av valutatillgångar som erhållits genom utländskt lån och likaså om placering av valutatillgångar som anskaffats med tanke på återbetalning av utländskt lån. Finansministeriet kan även på de villkor som det bestämmer ge statskontoret i uppdrag att helt eller delvis sköta den ovan nämnda placeringen av medel.

35 §

Fondernas betalningsrörelse sköts via räkenskapsverkets betalningsrörelsekonto eller kassa.


36 §

Kontoutdrag, kvitto eller något annat verifikat som godkänts av statskontoret utgör bevis på betalning, då denna skett via depositionsbank.


37 §

Över de löner, arvoden och pensioner som ämbetsverken eller inrättningarna betalar skall en förteckning uppgöras. Löner, arvoden och pensioner betalas som kontoöverföring till det kreditinstitut som mottagaren har uppgivit, om det inte finns skäl att tillämpa något annat förfarande. Statskontoret meddelar vid behov närmare föreskrifter om lönebokföringen och löneuträkningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Finansminister
Sauli Niinistö

Lagstiftningsråd
Hannu Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.