687/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 730/2001, som följer:

9 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35―39, 39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b―46 d, 46 f, 46 j och 67 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 10 oktober 1969 om vårdbidrag för barn (632/1969) 4―6 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 990/1988.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.